Seznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

    Tisk této stránky

Platné právní předpisy a jejich výklady, webové stránky Ministerstva životního prostředí
Legislativa ve vodním hospodářství, webové stránky Ministerstva zemědělství

 

[1] Směrnice evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.

[2] Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

povodňová opatření

záplavová území

stupně povodňové aktivity

povodňové plány

povodňové prohlídky

předpovědní a hlásná povodňová služba

povodňové záchranné a zabezpečovací práce

dokumentace a vyhodnocení povodní

povodňové orgány

ostatní účastníci ochrany před povodněmi

náklady na opatření na ochranu před povodněmi

 

zdroj: Ministerstvo zemědělství (úplné znění)

[3] Zákon č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

působnost ústředních orgánů státní správy

[4] Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

[5] Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)

působnost orgánů státní správy

[6] Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze

působnost orgánů státní správy

[7] Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

práva a povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví pro případy mimořádných událostí

[8] Zákon č. 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících předpisů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území)

poskytování státní podpory při živelních pohromách

[9] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

[10] Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

ochrana života, zdraví a majetku občanů při živelních pohromách

nasazení jednotek PO a jejich součinnost

[11] Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky

[12]  Zákon č.553/1991 Sb. o obecní polici

[13] Zákon č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky

vyžadování pomoci vojenských záchranných útvarů

použití vojenské techniky při mimořádných situacích ohrožujících životy, majetkové hodnoty a životní prostředí

spolupráce armádních složek při povodňových situacích

[14] Zákon č. 240/ 2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

definice krizových situací - orgány krizového řízení - finanční zabezpečení krizových situací

[15] Zákon č.239/ 2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

součinnost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému

úkoly a postavení jednotlivých státních orgánů v integrovaném záchranném systému

[16] Zákon č. 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky

[17] Nařízení vlády č. 36/2003 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27, odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) o ozbrojených silách České republiky

obsah činnosti a složení krizových orgánů

způsob zpracování krizových plánů

[18] Nařízení vlády č. 262/2007 Sb. o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky

[19] Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb. o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

výkon odborného technickobezpečnostního dohledu

kategorizace vodohospodářských děl

[20] Vyhláška MZe č. 178/2012 Sb. kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

činnost správců vodních toků

[21] Vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území

způsob a rozsah zpracování návrhu záplavového území

způsob a rozsah stanovování záplavových území

[22] Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

územní plánování

[23] Vyhláška MZe č. 24/2011 Sb ze dne 2.2.2011 o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

[24] Vyhláška MZe č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

obsahy manipulačních a provozních řádů

[25] Odvětvová norma TNV 75 29 31 Povodňové plány (červen 2006)

skladba a obsah povodňových plánů

druhy povodňových plánů

stupně povodňové aktivity

podklady pro vypracování povodňových plánů

[26] Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP č. 12/2011)

vymezení hlavních pojmů

hlásná povodňová služba

předpovědní povodňová služba

schémata přenosu informací

Tímto se ruší metodický pokyn č. 15/05  zveřejněný ve Věstníku MŽP částka 9/2005

 

[26] Odvětvová norma TNV 75 29 10 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích (Zpravodaj MŽP č. 2/1998)

skladba a obsah manipulačních řádů

podklady pro vypracování manipulačních řádů

manipulace za povodní

[27] Metodický pokyn č. 24/99 odboru ochrany vod MŽP k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní (Věstník MŽP č. 4/1999)

skladba a obsah posudku

zajištění podkladů pro posudek

třídění vodních děl z hlediska bezpečnosti

okolnosti ovlivňující bezpečnost VD za povodní

[28] Metodický pokyn č. 11/98 odboru ochrany vod MŽP k vegetaci na nízkých sypaných hrázích (Věstník MŽP č. 5/1998)

protierozní funkce dřevin

vliv dřevin na stavební objekty

přípustnost dřevin na hrázích

[29] Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů (Věstník MŽP č. 7/2000)

kvantifikace typů zvláštních povodní

stanovení stupňů povodňové aktivity při nebezpečí zvláštní povodně

stanovení rozsahu území ohroženého zvláštní povodní

[30] Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŽP č. 9/2005)

vymezení hlavních pojmů

vodní díla, pro která se plán zpracovává

postup při zpracování plánu

[31] Metodický pokyn č. 17/98 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie (Věstník MŽP č. 5/1998)

dohled na hrázích malých vodních děl

hodnocení závažnosti zjištěných závad

postup při zjištění závad

 

[32] Metodický pokyn č.1/2010, čj. 37380/2010-15000 Ministerstva zemědělství k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly,

Kapitola A - Zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorií z hlediska technickobezpečnostního dohledu s návrhem podmínek provádění dohledu,

Kapitola B - Provádění technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie,

Kapitola C - Ošetřování, údržba a ochrana vegetace na sypaných hrázích vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách, opravách a provozu z hlediska technickobezpečnostního dohledu,

Kapitola D - Technickobezpečnostní dohled nad liniovými stavbami protipovodňové ochrany,

Kapitola E - Ustanovení společná a závěrečná.

Příloha

 

UPOZORNĚNÍ: Texty předpisů jsou uveřejněné bez záruky.


Soubor: a_predpisy.htm