Koupě, nájem, výpůjčka pozemku či nebytového prostoru (prostoru sloužícího podnikání) z majetku města Svitavy, nabídka prodeje pozemku městu Svitavy, zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Svitavy

Všechna uvedená majetkoprávní jednání zabezpečuje oddělení majetkové odboru rozvoje města Městského úřadu Svitavy. Chcete-li některé z jednání zrealizovat, doporučujeme nejdříve kontaktovat pracovníky oddělení, kteří vám podají podrobné informace.

KOUPĚ POZEMKU
Máte-li zájem koupit nějaký pozemek z majetku města Svitavy, doporučujeme jednat nejdříve s odborem výstavby Městského úřadu Svitavy, kde podle územního plánu zjistíte, zda pozemek můžete využít k vámi uvažovanému záměru. Na oddělení majetkovém projednáte další postup. Vaši žádost (vzor žádosti níže) spolu s posouzením z hlediska územního plánu projedná majetkoprávní komise a je-li prodej doporučen, je záměr vyvěšen v souladu se zákonem o obcích po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce. Je-li zájemce jeden, navrhne se prodat jemu, je-li jich více, stanoví majetkoprávní komise hodnotící kritéria. Návrh prodeje pozemku je následně předložen zastupitelstvu města. Po projednání žádosti a případném schválení prodeje v zastupitelstvu města je připravena a uzavřena kupní smlouva.

PRODEJ POZEMKU MĚSTU SVITAVY
Jste-li vlastníkem pozemku, který chcete prodat a hodláte ho nabídnout městu Svitavy, je opět nejlépe nejdříve jednat s oddělením majetkovým. Můžete ale také poslat písemnou nabídku (volnou formou), v níž uvedete specifikaci pozemku (katastrální území, parcelní číslo pozemku) a svou cenovou představu.
Vaši žádost projedná majetkoprávní komise a na základě posouzení z pohledu územního plánu, je-li pozemek pro město Svitavy potřebný, doporučí zastupitelstvu města nabídku přijmout.
Obdobný postup platí i v případě, že hodláte prodat pozemek, u něhož je na listu vlastnictví vyznačeno předkupní právo ve prospěch města Svitavy.

NÁJMY A VÝPŮJČKY POZEMKŮ
Přichází v úvahu zejména u pozemků, které město Svitavy nechce prodat, přesto ale umožní jejich využívání k určitým (daným) účelům.
Postup je obdobný jako u předchozích majetkoprávních jednání, to znamená, že na základě žádosti oddělení majetkové (po zveřejnění na úřední desce) připraví návrh radě města. Po projednání žádosti a schválení znění smlouvy v radě města je uzavřena nájemní smlouva, případně smlouva o výpůjčce.

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR (PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ)
Nabídka volných nebytových prostor (prostor sloužících podnikání) je zveřejňována na úřední desce městského úřadu. Zájemci se mohou přihlásit formou žádosti (vzor žádosti níže), ve které uvedou, mimo jiné, i svou představu ceny nájemného a účel využití prostoru. Je-li více zájemců, o výběru nájemce rozhodne rada města.

ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE NA POZEMEK VE VLASTNICTVÍ MĚSTA SVITAVY
Pokud bude Vaším stavebním záměrem - výstavbou liniových staveb, přípojek vodovodu, kanalizace, atd. - dotčen i pozemek ve vlastnictví města, je nutné opět jednat o záležitosti s oddělením majetkovým. Po posouzení z hlediska územního plánu a vyjádření příslušných dotčených orgánů předloží oddělení majetkové návrh radě města. Po projednání žádosti a schválení znění smlouvy v radě města je uzavřena smlouva. S žadatelem bývá zpravidla do doby vybudování příslušné stavby uzavřena smlouva o budoucí smlouvě, případně smlouva o podmínkách provedení stavby.
Vlastní smlouvu o zřízení věcného břemene schvaluje rada města až po realizaci a geodetickém zaměření stavby.

PODLE JAKÉHO PŘEDPISU ODBOR POSTUPUJE
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

POPLATKY
nejsou stanoveny

LHŮTY A TERMÍNY
Nejsou stanoveny. Nakládání s majetkem města projednávají orgány města (komise, rada, zastupitelstvo) na svých jednáních, ze zákona o obcích je povinností zveřejnit záměry prodeje, pronájmu či výpůjčky majetku po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce.
Podle výsledku projednání v zastupitelstvu nebo radě oddělení majetkové zpravidla zajistí zpracování příslušných smluv a vyzve žadatele k podpisu.

FORMULÁŘE

KONTAKTY

Jaroslava Lindušková, 461 550 321, jaroslava.linduskova[zavinac]svitavy[tecka]cz – koupě pozemku, prodej pozemku městu Svitavy, koupě či prodej budov, zřízení věcného břemene na pozemek ve vlastnictví města Svitavy
Ivana Samuelová, 461 550 322, ivana.samuelova[zavinac]svitavy[tecka]cz – koupě pozemku, prodej pozemku městu Svitavy, zřízení věcného břemene na pozemek ve vlastnictví města Svitavy, pronájem nebytových prostor (prostor sloužících podnikání)
Andrea Veselá, 461 550 323, andrea.vesela[zavinac]svitavy[tecka]cz – koupě pozemku, nájmy a výpůjčky pozemků, splácení kupních cen

NÁVOD AKTUALIZOVAL
Andrea Veselá, odbor rozvoje města, oddělení majetkové

ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ
Ing. Milan Oblouk, vedoucí odboru rozvoje města
NÁVOD BYL NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN: 6. března 2018