Výroční zpráva za rok 2000

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva obsahuje údaje dle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za období 1.1. - 31.12.2000 a zahrnuje poskytování informací pouze Městským úřadem ve Svitavách (dále "MěÚ") a Městskou policií Svitavy (dále "MPS"). Výroční zpráva byla projednána a schválena na zasedání Rady města Svitavy dne 19.2.2001.


  MěÚ MPS
Počet podaných žádostí o informace: 20 1
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
S městem nebyl v r. 2000 veden žádný soudní spor o poskytnutí informací.

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona o svobodném přístupu k informacím:
V roce 2000 nebylo vedeno žádné sankční řízení za nedodržování tohoto zákona.