Fond regenerace památek

Město Svitavy, v rámci své působnosti stanovené příslušnými právními předpisy, považuje poskytování finanční podpory ze svého rozpočtu na obnovu kulturních památek nacházejících se na území města Svitavy, poskytování finanční podpory na obnovu nemovitostí určujících charakter městské památkové zóny Svitavy a poskytování finanční podpory na náklady spojené se záchrannými archeologickými výzkumy, za důležité nástroje péče o kulturní dědictví města na pomezí Čech a Moravy. Poskytování finanční podpory je naplněním jedné z povinností, které městu ukládají příslušné právní předpisy (zejména ustanovení § 30 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a ustanovení § 2 odstavce 2 a § 85 písmene j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). V rámci samostatné působnosti tak může město Svitavy v souladu s citovanými právními předpisy pečovat o kulturní hodnoty města i formou přímé finanční pomoci, a to jak samostatně, tak v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Svitavy v souladu s usnesením vlády ČR číslo 209/1992.

Systém poskytování finanční podpory dle těchto Zásad pro poskytování finanční podpory z Fondu regenerace památek města Svitavy (dále jen „Zásady“) je postavený na principu vícezdrojového financování obnovy kulturních památek a nemovitostí určujících charakter městské památkové zóny jako prorůstového stimulu rozvoje města. Finanční podpora do 100 % výše nákladů může být přiznána zcela výjimečně a pouze v případě restaurování kulturní památky nebo její části podle zvláštního předpisu. Cílem je pomoc vlastníkům zachovat stavebněhistorické a uměleckořemeslné hodnoty města včetně hodnot archeologických, které jsou dílem našich předků a zatraktivnit tím území města Svitavy jako místa pro hodnotný život jeho obyvatel a současně jako turistické destinace.

Dokumenty: