Legislativa

Oblast ochrany obyvatelstva se řídí zejména následující legislativou:
Ústavní zákony

 • č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • č. 2/1993 Sb., usnesení  předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • č.110/1998 Sb., ústavní zákon o bezpečnosti České republiky

Zákony

 • č. 238/2000 Sb., zákon o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých zákonů
 • č. 239/2000 Sb., zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • č. 240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • č. 241/2000 Sb., zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
 • č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
 • č. 59/2006 Sb., zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
 • č. 222/1999 Sb., zákon o zajišťování obrany České republiky
 • č. 219/1999 Sb., zákon o ozbrojených silách České republiky
 • č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
 • č. 18/1997 Sb., zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

Nařízení vlády a vyhlášky ústředních orgánů

 • č. 462/2000 Sb., nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • č. 51/2004 Sb., nařízení vlády o plánování obrany státu
 • č. 328/2001 Sb., vyhláška MV o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
 • č. 380/2002 Sb., vyhláška MV k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

Směrnice a další právní předpisy

 • Směrnice Ministerstva vnitra č.j.: MV-117572-2/PO-OKR-2011  ze dne 24. listopadu 2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce(Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 9, částka 6 ze dne 30. listopadu 2011)
 • Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č.j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011, k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí v hlavním městě Praze k zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů Službou nouzového zásobování vodou (Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 9, částka 3 ze dne 20. června 2011)

č. 9/2011 věstník MŽP, metodický pokyn k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby