Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 13

Identifikační údaje o škole
Provoz mateřské školy: 6.00 - 16.30 hodin
Zřizovatel školy: Město  Svitavy
Ředitelka školy: Hana Popelková, DiS.
Název: Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 13
Sídlo: Svitavy, Předměstí, Marie Majerové č.p. 1910, č.o. 13
PSČ 568 02, okres  Svitavy
IČO: 70 99 30 41
IZO: 600 099 890
Telefonní čísla  školy:
Ředitelka 604 304 721
Berušky 774 850 567
Žabičky 777 750 567
Sluníčka 730 181 673
E-mailová adresa školy: ms.majerove[zavinac]svitavy[tecka]cz
Webové stránky školy: http://www.materinky.svitavy.cz
Logo školy:
Název Školního vzdělávacího programu: "Je nám dobře na světě"
Mateřská škola je trojtřídní:
Zelená třída Žabičky děti 2,5 - 4 leté
Červená třída Berušky děti 2,5 - 4 leté
Žlutá třída Sluníčka děti 5 - 7 leté

Charakteristika školy

Mateřská škola  se nachází v sídlištní zástavbě, v klidné lokalitě města.
Areál školy tvoří tři budovy. Ve dvou budovách se nacházejí třídy určené k výuce dětí, ve třetí budově jsou umístěny kanceláře, multifunkční sál, konferenční místnost – klubovna, prádelna, sociální zařízení, archiv atd.
K budovám přiléhá rozlehlá zahrada, na jaře 2015 nově vybudovaná a vybavená jako součást EVVO.
Okolí mateřské školy nabízí široké možnosti pohybového vyžití dětí a je využíváno mimo jiné i k delším turistickým vycházkám do přírody.
Historie mateřské školy sahá až do roku 1978, kdy byla uvedena do provozu. Od té doby prošla na základě finančních možností několika menšími úpravami a inovacemi, ovšem významnou změnou prošla ž v roce 2015, kdy došlo k celkové rekonstrukci zahrnující snížení energetické náročnosti budov – zateplení, výměna oken a dveří, stavební úpravy a rozsáhlá rekonstrukce hospodářského pavilonu, celková rekonstrukce vnitřních prostor tříd (umývárny, šatny, sklady, elektroinstalace, vodoinstalace atp.) Dále došlo k celkové rekonstrukci venkovních zpevněných ploch a chodníků.
Do roku 2015 tvořila součást školy školní kuchyně, od 1.9. t.r. byla zrušena a nahrazena dovozem stravy z Internátní školní jídelny ve Svitavách.
Škola je trojtřídní s kapacitou 84 dětí.
Mateřská škola je nezisková organizace, zřízena byla městem Svitavy, které poskytuje dotace na hrazení nákladů spojených s provozem školy.
O chod školy se stará 10 zaměstnanců –  ředitelka, 5 pedagogických pracovníků a 4 nepedagogičtí pracovníci (účetní, uklízečky, výdej stravy).
Mateřská škola je zapojena do celostátní sítě škol se zájmem o environmentální výchovu „Mrkvička“. V roce 2014 jsme získali certifikát „Ekologická škola Pardubického kraje 4.stupně“. Jsme držiteli certifikátu „Mateřská škola přátelská k dětem a rodičům“.
Škola každoročně organizuje rozmanité akce pro děti i rodiče. Především to jsou aktivity zaměřené na adaptaci nových dětí – pravidelná Odpoledne pro rodiče s dětmi, společné výlety s Klubem cestovatelů, z výtěžku sběru pomerančové kůry adoptujeme každoročně zvířátko výběrem dětí ze záchranné stanice Vendolí. Organizujeme činnosti  jako například společné tvořivé dílny s rodiči, kulturní a společenské akce. Pracují zde zájmové kroužky jako je  angličtinka, výtvarný kroužek, veselé pískání – hra na zobcovou flétnu, předškoláček (určeno pro děti s rozšířenou přípravou na vstup do základní školy).
Děti z MŠ se účastní divadelních představení, navštěvují představení  kina, seznamují se s živými zvířaty, jezdí na školní výlety atp. Pravidelně navštěvujeme tělocvičnu Základní školy Nám. Míru, děti zde absolvují i počítačovou výuku. Zúčastňujeme se sportovních akcí jako jsou Sportovní hry mateřských škol ve městě, kde dosahujeme velmi dobrých výsledků, lyžařský výcvik, celoročně předplaveckou výuku.
Mateřská škola je programově zaměřena na environmentální vzdělávání. Respektuje však všechny oblasti rozvoje dítěte a v maximální možné míře se snaží o naplňování všech cílů předškolního vzdělávání. Ve svém programu zahrnuje prvky alternativního vzdělávacího systému  Začít spolu, jehož základem je osobnostně orientované prožitkové učení a činnosti v centrech aktivit. V pedagogické práci jsou pravidelně zařazovány preventivní logopedické chvilky, pro prevenci obtíží pohybového aparátu též důležité zdravotně preventivní pohybové chvilky.

Pedagogové mateřské školy:

Popelková Hana, DiS.
ředitelka
Dvořáková Kristina
učitelka
Juklová Michaela, DiS.
učitelka
Kyrczová Dagmar
učitelka
Zerzánová Jana, DiS.
učitelka
Krumplová Monika, DiS.
učitelka

Provozní zaměstnanci:

Morafcsiková Kateřina
uklízečka
Havlíková Jana
uklízečka
Blažková Marie
účetní
Martensová Eva
výdej stravy

Celoroční aktivity mateřské školy
Zájmové kroužky :

 1. výtvarný kroužek
 2. angličtina – jazyková škola hellogoodbye
 3. „Veselé pískání“ - hra na zobcovou flétnu
 4. předškoláček prohloubená příprava dětí na nástup do ZŠ
   
 • předplavecká výchova
 • lyžařský výcvik v Čenkovicích
 • odpoledne pro děti a jejich maminky na rodičovské dovolené
 • informativní schůzky pro rodiče
 • tvořivé dílny - společné tvoření rodiče a děti
 • „Říše zvířat“ – společné setkání, hry a tvoření s žákyněmi 8.tříd ZŠ Riegrova
 • návštěva filmových a divadelních představení podle výběru ( nabídka Kulturního střediska )
  - průběžně celý školní rok
 • polodenní vycházky do přírody
 • mikulášská nadílka
 • Předvánoční posezení – akce školy pro děti, zaměstnance a přátele školy
 • návštěvy výstav dle nabídky
 • beseda s psychologem a učitelkou 1. třídy
 • návštěva dětí v základní škole
 • soutěž dětí - „Stavíme sněhuláka o závod“
 • „Kdo nejdál!“ - jízda na bobech z kopečku u MŠ
 • návštěva městské knihovny
 • vernisáž ,,Můj nejoblíbenější přítel“ (knihy přinesené z domova)
 • „Den otevřených dveří“ pro rodiče a širokou veřejnost
 • návštěva u hasičů
 • návštěva „Dne Země“ v ZŠ
 • „Barevné Velikonoce“ – výtvarná dílna pro děti a jejich rodiče
 • „Čarodějnické rejdění“ - dovádění s košťaty
 • besídky pro maminky „Maminka má dneska svátek“
 • výlet dětí
 • výlet dětí vláčkem ,,Poznáváme hezká místa v blízkém okolí“
 • oslava MDD v MŠ - ,,Týden dětské radosti “
 • „Zahradní slavnost“- slavnostní loučení s předškoláky pro děti a rodiče (soutěže,zábava)
 • ,,Město nebo vesnice?“ - vycházky za poznáním přírodních krás (rybník, louka, les)
 • rozloučení dětí s mateřskou školou (pasování, předávání upomínkových dárků)
 • „Těšíme se na prázdniny“ (společné posezení se zpěvem a vyprávěním)
 • Přijímání dětí do mateřské školy

Termín zápisu do mateřských školy je oznámen veřejně
Zápis dětí provádí ředitelka mateřské školy na základě žádosti rodičů, zpravidla k začátku školního roku, ve výjimečných případech i v jeho průběhu
Žádost rodiče podávají na tiskopise společně s lékařským potvrzením
V souladu se školským zákonem č.561/2004 Sb. a vyhláškou č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání jsou do mateřské školy přijímány děti zpravidla od tří let
Mateřská škola přednostně přijímá děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
Děti starší tří let jsou do mateřské školy přijímány bez ohledu na zaměstnanost rodičů či jiné aspekty jejich společenského a sociálního statutu
Děti mladší tří let jsou do mateřské školy přijímány na základě rozhodnutí ředitelky školy
po splnění určených podmínek týkajících se připravenosti a zralosti dítěte pro vstup do mateřské školy
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou do mateřské školy přijímány na základě rozhodnutí ředitelky s ohledem na možnosti provozu školy a úroveň zdravotního znevýhodnění či postižení dítěte
V případě převýšení poptávky nad kapacitními možnostmi mateřské školy jsou děti přijímány dle stanovených kritérií, v případě dosažení rovného počtu bodů rozhoduje los

Podmínky vzdělávání

Věcné vybavení

Třídy mateřské školy jsou optimálně řešeny z hlediska prostoru i účelu pro celodenní pobyt dětí.  Zařízení tříd je přizpůsobeno individuálním potřebám, věkovým odlišnostem i skupinovým činnostem dětí. Třídy jsou upraveny tak, aby poskytovaly dětem příjemné a podnětné prostředí        pro jejich celodenní pobyt a umožňovaly dostatečné uspokojení jejich hrových potřeb, zajistily přiměřené soukromí a  rozvíjely kognitivní a sociální kompetence dětí. Velikost tříd umožňuje bohaté členění koutků, jejichž zaměření je stále rozšiřováno s ohledem na zájmy a potřeby dětí. Většina vybavení tříd je umístěna tak, aby byla volně přístupná dětem k samostatnému použití při dodržení dohodnutých pravidel. Vybavení hračkami, pomůckami a materiálem odpovídá počtu a věku dětí a je stále doplňováno a obohacováno. Rozšiřování, obohacování a vybavování koutků bude nadále probíhat v mezích možností školy.
Školní zahrada je v současné době vybavena podle našich představ. Byla vybudována jako součást EVVO. Slouží jednak jako „učebna pod širým nebem“ a zároveň jako relaxační prostor pro všestranné vyžití dětí. Snahou mateřské školy je tak přizpůsobit venkovní prostředí potřebám dětí – vytvořit takové externí prostředí, které bude navazovat na filozofii rozvoje školy.

Životospráva

Záměrem mateřské školy je přiblížit v mezích možností stravování a pohybové aktivity dětí současným požadavkům zdravého životního stylu a upevňovat v dětech zdravé stravovací návyky.
Dětem je poskytována plnohodnotná, pestrá a vyvážená strava, je zachována vhodná skladba jídelníčku. Mateřská škola klade důraz na dostatek ovoce a zeleniny v syrovém stavu a využívání možností širokého sortimentu celozrnného pečiva. Je dodržován pitný režim,  děti jsou vedeny k jeho samostatnému využívání s ohledem na vlastní potřeby. Vhodné intervaly mezi podávanými pokrmy jsou dodržovány.
Mateřská škola zajišťuje pravidelný denní rytmus a řád s důrazem na střídání aktivit a odpočinku, který je však uvolněný natolik, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci s ohledem na situační učení v tematických blocích. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, při vhodném počasí tráví většinu času na vycházkách, pohybových aktivitách na hřišti v sousedství, na školní zahradě tak, aby bylo zajištěno dostatečné pohybové vyžití dětí. V interiéru tříd je volný pohyb dětí samozřejmostí a je přizpůsoben podmínkám jednotlivých tříd. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity a odpočinku, což zajišťují klidové zóny některých koutků. Potřeba spánku a odpočinku jednotlivých dětí je řešena individuálně, podle možností jsou využívány klidové činnosti.

Psychosociální podmínky

Mateřská škola klade důraz na to, aby se děti i dospělí cítili v prostředí mateřské školy dobře, jistě a bezpečně. Prostředkem pro naplnění tohoto záměru u dětí je vytváření heterogenních tříd, které umožňují zachování sourozeneckých vazeb a navázání trvalejších vztahů s vrstevníky. Sociální klima jednotlivých tříd je odrazem chápání dětství a jeho specifik konkrétními pedagogy a silně ovlivňuje další vývoj dítěte. Učitelky se snaží o empatický přístup k dětem, respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají k jejich uspokojování. Zajišťují, aby děti nebyly  neúměrně  zatěžovány a nuceny ke spěchu, aby měly rovnocenné postavení a žádné z nich nebylo zvýhodňováno či naopak zesměšňováno, podceňováno apod. Záměrem mateřské školy v této oblasti je vedení dětí ke svobodnému projevu a rozhodování, samostatnosti a vědomí potřebnosti určitých pravidel, která jsou jasně a srozumitelně stanovena ve třídách po dohodě s dětmi. Důraz je kladen především na pocit bezpečí, přátelské vztahy mezi dětmi, mezi dětmi a dospělými, vzájemnou kooperaci a pomoc druhým. Tuto atmosféru vytváří v první řadě učitelka, která jedná s dětmi z pozice partnera, která je vždy ochotna dítě vyslechnout a pomoci mu, přistupuje k dětem empaticky a respektuje jejich důstojnost, vytváří klidnou atmosféru ve třídě, pozitivně děti motivuje a je schopna ocenit jejich úspěchy.
Atmosféru ve třídě, tzv. skryté kurikulum, je nutné dlouhodobě rozvíjet a je jedním z nejdůležitějších závazků v práci předškolního pedagoga. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života - je dítěti blízká, jemu pochopitelná, přiměřeně náročná, dítěti užitečná a prakticky využitelná.
Mateřská škola si uvědomuje význam hry v životě dítěte, pro které je potřebou a hlavní činností. Pro pedagoga je hra dítěte důležitým diagnostickým prvkem, který umožňuje rozpoznat vývojovou úroveň dítěte, popřípadě odchylky a náznaky možných komplikací. Spontánní aktivity dětí jsou ponechány v kompetenci dětí, učitelka napomáhá dětem v naplnění jejich potřeb a dbá o podnětnost prostředí třídy. Řízené aktivity jsou podřízeny zájmu dětí, jsou společně konzultovány a plánovány, jejich průběh je přizpůsoben vývojovému stupni jednotlivých skupin dětí. Naplňování tohoto záměru je podmíněno využíváním forem práce spojených s hrou a aktivitou dětí v maximální možné míře.

Organizační chod školy

Denní řád mateřské školy je dostatečně pružný, aby umožňoval reagovat na individuální možnosti dětí a jejich aktuální potřeby. Pedagogové v jednotlivých třídách se plně věnují dětem a jejich vzdělávání, dbají na střídání spontánních a řízených činností s ohledem na zájem a okamžitou dispozici dětí. Totéž platí pro aktivity, které jsou dětem nabízeny nadstandardně. Mateřská škola vytváří podmínky pro individuální i skupinové činnosti  dětí, které mají možnost se účastnit těchto aktivit dle svého zájmu. Dostatečný prostor je věnován spontánní hře dětí a vhodné uzpůsobení prostředí tříd nabízí možnost  využívání koutků  pro samostatné činnosti dle výběru a zájmu dětí i pro své  soukromí. V denním režimu jsou pravidelně  zařazovány rozmanité pohybové aktivity, zdravotně preventivní pohybové chvilky, mateřská škola využívá možnosti krytého bazénu pro seznamování dětí s vodou, lyžařské kurzy.                                                                                                                         
Další pohybové aktivity jsou přizpůsobeny ročnímu období - turistické vycházky a výlety, bobování apod. Veškeré aktivity se škola snaží organizovat tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, zapojovaly se do organizace činností a pracovaly vlastním tempem. Učitelky se snaží plánovat činnosti podle potřeb a zájmů dětí a vytvářet podmínky především pro individuální a skupinové činnosti, které lépe vyhovují rozvoji osobnostních struktur dětí. V další nabídce mateřská škola zajišťuje nadstandardní aktivity, které jsou využívány  podle zájmu dětí a jejich rodičů. Jedná se o zájmové činnosti jako je hra na zobcovou flétnu „Veselé pískání“, Výtvarný kroužek, pro děti přecházející do základní školy Předškoláček, kroužek angličtiny apod. Z důvodu lepší adaptace dětí  do mateřské školy organizuje mateřská škola pravidelná odpoledne pro maminky na MD a jejich děti.
Pracuje zde Klub cestovatelů a podílíme se na adopci opuštěného zvířátka ze záchranné stanice  Vendolí.

Řízení školy

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny a sepsány v náplních práce, bezpečnost dětí i dospělých je ošetřena v příslušných vnitřních předpisech. Ředitelka se snaží vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy a respektuje jejich názor. Podporuje jejich účast při rozhodování o zásadních otázkách školního vzdělávacího programu. Snaží se, aby pedagogové pracovali týmově, plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy bylo funkční a respektovalo individuální zvláštnosti jednotlivých dětí a tříd.
Škola využívá funkční informační systém, každodenní předávání informací je doplňováno krátkými schůzkami pedagogů i provozních zaměstnanců, které řeší především organizační záležitosti. Provozní porady a pedagogické rady se konají dle stanoveného plánu. Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, má stanovena kritéria pro přiznání osobního ohodnocení i odměn. Podporuje týmovou spolupráci a zve ke spolupráci rodiče dětí a další partnery. Plánování pedagogické práce se opírá o předchozí analýzu potřeb školy a využívá zpětnou vazbu.
Ředitelka školy spolu s dalšími pedagogickými pracovníky aktualizuje vypracovaný Školní vzdělávací program. Snaží se o spolupráci se zřizovatelem a dalšími partnery.

Personální  zajištění

Všichni pedagogičtí pracovníci mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Pedagogický sbor funguje na základě jasných a srozumitelných pravidel. Učitelky se aktivně vzdělávají, využívají doporučenou odbornou literaturu, odborný tisk a navštěvují další vzdělávání v souladu s potřebami školy. Ředitelka podporuje vzdělávání pracovníků, zajišťuje odbornou literaturu i podmínky ke vzdělávání i samostudiu. Další vzdělávání je ošetřeno plánem DVPP. Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby byl zajištěn plynulý provoz školy, bezpečnost dětí především v době pobytu venku a organizace doplňujících akcí. Specializované služby jsou zajišťovány částečně vlastními silami, částečně ve spolupráci s příslušnými odborníky. Provozní pracovníci se snaží svým jednáním a chováním podporovat směřování školy a jsou kvalitními partnery v tomto úsilí pedagogů.
Spoluúčast rodičů
Mateřská škola usiluje o maximální spolupráci s rodinou dítěte. Pedagogové se snaží o navázání vztahu vzájemné důvěry, otevřenosti, vstřícnosti, porozumění. Naším záměrem je především vytvořit takový vztah s rodiči, který je motivuje ke spolupráci na základě partnerství. Učitelky sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí a jejich rodin, kterým se snaží porozumět, vcítit se do nich a v mezích možností jim vyhovět. Snaží se vzbuzovat zájem rodičů o dění v mateřské škole, popř. je do života školy zapojit.
Mateřská škola se snaží pravidelně a dostatečně informovat  rodiče o veškerém dění. Rodiče, projeví-li zájem, se mohou podílet na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů a napomáhat řešení vzniklých problému apod. Rodiče se mohou kdykoliv účastnit aktivit jednotlivých tříd, přispět k jejich obohacení či sledovat své dítě během denního programu mateřské školy.
Pedagogové rodiče aktuálně a citlivě informují o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči na společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Podle zájmu a požadavku rodičů poskytují poradenský servis, doporučují i zapůjčují vhodnou odbornou literaturu, která je součástí rodičovské knihovny v mateřské škole,  popř. návštěvu psychologa, logopeda a dalších odborníků na základě průběžně prováděné diagnostiky dítěte. Chrání soukromí rodiny a zachovávají mlčenlivost o jejích vnitřních záležitostech. S rodiči vždy jednají diskrétně, taktně, ohleduplně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, vyvarují se přílišné horlivosti při poskytování nevyžádaných rad. Mateřská škola pořádá společné akce pro rodiče a jejich děti – adventní tvořivé dílny, programy pro rodiče, vystoupení dětí na veřejnosti za účasti rodičů apod. /viz příloha Rozpis jednotlivých akcí MŠ/. Snaží se zapojit rodiče do příprav společných akcí  a využít při této příležitosti jejich možností. Záměrem mateřské školy je navázat spolupráci  s rodinou dítěte ještě před jeho vstupem do mateřské školy, a to prostřednictvím neformálních setkání pro maminky na mateřské dovolené (1x za čtrnáct dnů), kde se děti i rodiče seznamují s prostředím, chodem mateřské školy a navazují zde prvotní vztahy s pedagogy i se svými vrstevníky.

Zařazování dětí do tříd:

Do třídy Berušek a Žabiček jsou zařazovány zpravidla děti nejmladší, třídy jsou věkově smíšené a jsou zde zohledňovány především sourozenecké vazby. Dalším možným kritériem je respektování přání rodičů při zařazování dětí do tříd  po Zápisu do mateřské školy.                                                       
Pedagogická práce je zde zaměřena především na adaptaci dětí na prostředí mateřské školy, začleňování do dětského kolektivu, získávání dovedností v oblasti sebeobsluhy, osvojování a respektování pravidel soužití, rozvoj sociálních a komunikativních dovedností.
Do třídy Sluníček jsou  zařazovány zpravidla děti starší, před nástupem do 1.třídy základní školy a s odkladem školní docházky.
Smyslem práce ve třídě je vytvářet takové prostředí, ve kterém se dítě může samo rozhodovat, nabývat a upevňovat zdravé sebevědomí, učí se být samostatné, získává a správně využívá informace a poznatky. Prostředí, ve kterém se cítí v bezpečí, kde má jasně stanovený rozsah možností, ze kterých si může s chutí vybírat činnosti. Prostředí, kde vytváří a upevňuje svá přátelství, podílí se na společném životě  a činnostech v mateřské škole i v rodině, asertivně se učí prosazovat se, respektovat přání, touhy a potřeby ostatních jedinců, být empatické.

Organizace dne:

Děti se scházejí  od 6,00 do 6,30 hodin ve třídě Berušek
a od 15,00 do 16,30  hod. se odtud rozcházejí domů.

 06.30  děti ze třídy Žabiček a Sluníček odcházejí do své třídy
 06.30 – 09.30  od rána si všechny děti mohou hrát, cvičit, malovat, vyrábět, zapojují se do společných činností i do činností v centrech aktivit
 07.30 – 09.00  je připravena svačinka, děti svačí postupně podle potřeby
 09.30  ukončujeme činnosti ve třídě a odcházíme se oblékat na pobyt venku
 09.30 – 11.30  chodíme ven, v případě vhodného počasí odcházíme ven i dříve
 11.30 – 12.00  obědváme, po obědě některé děti odcházejí s rodiči domů a ostatní jdou odpočívat
 13.00 – 13.30  děti, které nespí se mohou věnovat  činnostem, které neruší spící kamarády
 13.30 – 14.00   postupně vstávají všechny děti, jdou se nasvačit a hrát si
 14.45  při vhodném počasí odcházíme na školní zahradu
 15.00  pokud nejsme venku, schází se všechny děti ve třídě Berušek
 16.30  končí provoz

 

Metody a formy práce:

Způsob, jak můžeme co nejlépe rozvíjet potřebnou úroveň kompetencí, vidíme v přizpůsobení podmínek mateřské školy vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí, jejich individuálním potřebám a možnostem, a to především využíváním prožitkového a kooperativního učení s důrazem na hru a samostatné činnosti dětí vycházející ze silného zážitku či zajímavé situace realizované především v menších skupinách a individuální formou.
Prostředkem  je využití prvků alternativního programu Začít spolu.                                                                    
Ve třídách vytváříme a vybavujeme prostory členěné na koutky – Centra aktivit.
Rozvíjí tři klíčové životní dovednosti, které jsou v dnešní rychle se měnící době obzvlášť potřebné:

 • Komunikaci
 • Kooperaci
 • Řešení problémů

Systém práce je založen na:

 • metodách přímých zážitků
 • využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat, vede děti k individuální práci, probouzí v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat,  ale i ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže
 • nepředkládá dětem jen hotové návody, ale naopak jim umožňuje hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem

 Mezi hlavní cíle patří naučit děti:

 • přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat
 • kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost
 • rozpoznávat problémy a řešit je
 • být tvůrčí, mít představivost
 • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství
 • podporovat zdraví a tělesný rozvoj, osobní spokojenost a pohodu

 

 • Centra aktivit

Pracovní prostory – koutky určené pro práci s dětmi v malých skupinkách. Snahou je, aby zde děti nacházely dostatek inspirací, nápadů, pomůcek a materiálů pro svůj rozvoj.                                             
Cílem je, aby se tato centra stala dílnami, v nichž se dítě samo učí prostřednictvím hry a práce s různými materiály, které děti mohou tvořivým způsobem využívat. Materiál je vybírán tak, aby v dětech vzbuzoval zvídavost,  a aby je lákal k použití. Děti se učí tím, že si hrají a pracují v malých skupinkách, což jim dává možnost přirozeně komunikovat, řešit problémy samostatně nebo v kooperaci s kamarády, rozhodovat se, procvičovat si vyjadřovací schopnosti, akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k samostatnosti i ke spolupráci. Učení se tak pro malé děti stává hrou a hra naopak učením.

 • Centrum Pohyb

Centrum pohyb je vybaveno sportovním nářadím a náčiním jako jsou trampolíny, lavička, obruče, lana a švihadla, míče a míčky, žíněnky, průlezky, podsedáky, rehabilitační prvky a pomůcky, tyče, prolézací pytel, atp.  Děti zde rozvíjejí své pohybové dovednosti a schopnosti.
Mimořádný důraz je  kladen na bezpečnost.

 • Centrum Domácnost

Centrum Domácnost je pracovní koutek, kde děti vykonávají běžné činnosti, související s přípravou pokrmů a stolováním. Děti zde rozvíjejí smyslové vnímání (chuť, čich a hmat) prožitkovými činnostmi (krájení, míchání, sypání, mazání, strouhání, mixování, zdobení, válení těsta) při vaření a pečení.
Mimořádný důraz je kladen na bezpečnost.

 • Centrum Ateliér

Ve výtvarném ateliéru rozvíjí děti svou kreativitu, mohou zde komunikovat beze slov, uvolňovat citový přetlak a získávat pocit uspokojení z vytvořeného díla. Děti zde mohou pracovat individuálně nebo ve skupině, učí se samostatnosti a péči o svěřený materiál. Toto centrum umožňuje dětem prožívat radost i napětí a podporuje tvořivost, zvídavost, představivost a činorodost dostatečnou nabídkou pomůcek a materiálů.

 • Centrum Kostky

Z kostek může dítě stavět, cokoli chce, z kostek nelze stavět “chybně“ ani „správně“, protože stavba dítěte je projevem sebevyjádření, rozvoje představivosti, fantazie a tvořivosti. Děti si zde procvičují jemnou a hrubou motoriku, zvyšují sebedůvěru, rozvíjejí sociální a jazykové dovednosti, učí se chápat prostorové vnímání, výšku a váhu, rozpoznávat tvary, spolupracovat a celkově rozvíjet inteligenci a kooperaci.

 • Centrum Manipulační a stolní hry

Centrum Manipulační a stolní hry je zaměřené především na rozvoj jemné motoriky, fantazie, trpělivosti, vůle pro dokončení díla, poznávání barev, geometrických tvarů, číslic, zvířat, rostlin, druhů práce. Rozvíjí se zde matematické představy, jazykové a sociální dovednosti.  Při společenských hrách se děti učí barvám, počítání, dodržování pravidel, sebeovládání, kooperaci, radosti ze hry, přijímání úspěchu i neúspěchu a vyrovnání se s ním.

 • Centrum Knihy a písmena

Centrum Knihy a písmena slouží k podchycení zájmu o literaturu, čtení a psaní. V předškolním věku jde spíše o nápodobu čtení a psaní. Centrum Knihy a písmena je místo, kde děti vnímají mluvenou a psanou podobu písma, kde manipulací s knihou i písmeny se s písmeny pomalu seznamují a postupně je rozpoznávají na základě tvaru. Napodobování písma vede k poznávání znakových projevů historických i světových.

 • Centrum Dramatika a hudba

V centru Dramatika probíhají především napodobivé a námětové hry. Děti hrou „Na něco“ napodobují dospělé a učí se různým sociálním rolím. Rozvíjejí své schopnosti zvládat různé situace a chápat je. Dítě tak lépe porozumí tomu, co má a nemá rádo, vyzkouší si svou schopnost vést a přesvědčovat, nebo naopak spíše se nechat vést a následovat, souhlasit. To vše pomáhá dítěti vytvořit si představu o sobě a je základem samostatného myšlení.
Hudba je prostředkem komunikace, zábavy, poučení i relaxace, je silným zdrojem emocí a prostředkem posílení rozvoje sociálního cítění. Hudba pomáhá dětem rozvíjet hlavně oblast citovou, protože je silným zdrojem emocionálních prožitků. Děti na hudbu reagují intuitivně a pohybem vyjadřují radost a nadšení. Hudba podporuje jazykový vývoj, uvolňuje napětí, rozvíjí schopnost zapamatování, motoriku, koordinaci pohybů, napomáhá rozvoji myšlení a fantazie.

 • Centrum Pokusy a objevy

Toto centrum slouží k nejrůznějšímu pozorování, zkoumání, drobným pokusům, pěstování rostlin a objevování. Koutek je vybaven přírodninami (kamínky, mušle, kůra, mech, listy) a pomůckami (lupy, mikroskop, zkumavky, sádra, baterky atd.) Děti zde mohou používat encyklopedie a naučné knihy z centra Knihy a písmena.

 • Centrum Dílna

V tomto technicky zaměřeném centru mají děti možnost pracovat s různým materiálem a nástroji, které slouží k výrobě nejrůznějších předmětů. Děti se učí manuálně pracovat a rozvíjet manuální zručnost. Osvojují si pracovní postupy a návyky. Pracovat mohou ve skupině nebo samostatně.
Velký důraz je kladen na bezpečnost.

Charakteristika vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Filosofií naší MŠ je naučit děti milovat a ctít lidi i život ve všech jeho podobách, poznávat a chránit kulturní bohatství i přírodu. Položit základy k celoživotnímu vzdělávání a rozvoji osobnosti.
Naše koncepce je ve svém programu zaměřena na environmentální výchovu, ekologii. Naším cílem je šťastné  a spokojené dítě. Snahou je vychovávat u něj kladný vztah k přírodě, mít úctu k životu  a vytvářet  povědomí, že člověk je součástí přírody  a sám může mnohé věci ovlivnit. Vedeme děti k zdravému životnímu stylu a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání za aktivní spolupráce s jejich rodiči.

Záměry ŠVP:

 • využít přirozenou touhu dítěte po poznání, umožnit dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu.  Dítěti budou předány takové hodnoty a postoje, které budou formovat jeho osobnost, aby z něj vyrostl člověk aktivně se podílející na ochraně a utváření životního prostředí.
 • prohlubovat u dětí výchovu k péči o životní prostředí a posilovat citové vazby k přírodě, zvířatům, člověku, uvědomovat si, že na světě nejsme sami. 
 • rozvíjet osobnost dítěte, jeho individualitu, jeho vzdělávací potenciál s citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, rodině, přírodě, vlastnímu zdraví, historii a tradicím. Rozvíjíme a podporujeme vztah k sobě i druhým v souladu s lidskými hodnotami.
 • rozvoj samostatnosti dítěte, jeho zdravého sebevědomí
 • rozvoj individuality dítěte, talentu, tvořivosti, nadání
 • pěstovat dětská přátelství, porozumění a cit pro druhé, rozvíjet schopnost komunikovat, umět se rozhodnout a nést odpovědnost
 • být dětem i zákonným zástupcům dobrým partnerem a společně vytvářet předpoklady pro celoživotní vzdělávání dětí.

Zásadní oblasti vzdělávání :  

1./ Mateřská škola je tedy ve svém programu především zaměřena na oblast environmentální, která je zdůrazněna ve většině aktivit školy. Vzhledem k umístění  školy a možnostem kontaktu s přírodou v blízkém okolí se prohloubení v této oblasti nabízí a je důležitým momentem ve stavbě kurikula. Odráží se především v rozvoji povědomí dětí o přírodním a kulturním prostředí, kterým je dítě obklopeno, vytváření pozitivního vztahu  k němu, ochrana a péče o životní prostředí, úzce však souvisí i s morálními aspekty - úcta k životu ve všech jeho formách a souvislostech. Prvky ekologické výchovy se prolínají v činnostech během celého dne - rozvíjí vyjadřovací dovednosti a schopnosti ke vztahu k prostředí, utváří hygienické návyky, rozvíjí citové vztahy k přírodě a jejímu estetickému vnímání, děti získávají konkrétní poznatky o přírodě.
Naše mateřská škola je již několik let zapojena do sítě Mrkvička, podporující environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu v mateřských školách Pardubického kraje.

2./ Mimo tuto oblast však školní vzdělávací program respektuje všechny oblasti rozvoje dítěte a v maximální možné míře se snaží o naplňování všech cílů předškolního vzdělávání. Úkolem  mateřské školy je  doplnit rodinnou výchovu, obohatit denní program  dítěte a vytvořit podnětné podporující jeho aktivní rozvoj a učení. Mateřská škola se snaží usnadnit dítěti jeho další životní vzdělávací cestu maximální  podporou individuálních rozvojových možností dětí.
3./Záměrem mateřské školy je dovést dítě na konci jeho předškolního období k  tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, základy kompetencí pro život a vzdělání, pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, pro schopnost být sama sebou a zároveň se přizpůsobit životu v sociální komunitě, v kulturní multikulturní společnosti. Základy pro celoživotní učení i pro schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot - to vše na úrovni přizpůsobené věku předškolního dítěte, elementárním možnostem jeho chápání a vidění světa v přirozených životních souvislostech a okolnostech, v nichž dnešní dítě vyrůstá.

Základní cíle mateřské školy  při zabezpečování předškolní výchovy:

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 • podporuje u dítěte získávání základních životních hodnot a rozvoj mezilidských vztahů,
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

Školní vzdělávací program směřuje k výchově k lidským právům, toleranci a kultuře lidských vztahů  a odráží hlavní úkoly výchovy a vzdělávání u dětí předškolního věku. Tento záměr prolíná celým dnem mateřské školy. Mateřská škola usiluje o přizpůsobení podmínek školy potřebám dětí a snaží se o maximální pohodu, pocit bezpečí, pozitivní vztahy mezi dítětem a pedagogem i mezi všemi ostatními zúčastněnými. Nakolik se nám tento záměr daří je možné pozorovat v tzv. „skrytém kurikulu“ jednotlivých tříd.

Vzdělávací obsah:

Vzdělávací obsah je členěn do čtyř celků – čtyř ročních období. Každý z těchto celků obsahuje integrované bloky s možností zařazení do jednotlivých měsíců. Každý integrovaný blok obsahuje charakteristiku, podtémata, dílčí vzdělávací cíle, vzdělávací nabídku, očekávané výstupy v jednotlivých oblastech předškolního vzdělávání – biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální a dále klíčové kompetence –  Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Komunikativní kompetence, Sociální a personální kompetence, Činnostní a občanské kompetence. Obsah IB je vzájemně propojen.
Integrované bloky nabízí seznamy podtémat, která jsou již konkrétněji rozpracovávána v třídních vzdělávacích programech, nemusí být pevně časově daná, jsou pouze orientační, učitelka má možnost výběru tématu i časového rozsahu dle vlastního uvážení a v neposlední řadě i podle situace, která se jí momentálně naskýtá.