Slavnostní ocenění mentorů a mentorek v rámci projektu Mentorská asistence

14Črv2013

 Za účasti starosty města Davida Šimka a místostarosty Miloše Vízdala se 13. června v obřadní síni města Svitavy uskutečnilo slavnostní ocenění studentů – mentorů, kteří působili v projektu města Svitavy s názvem Mentorská asistence. Projekt je součástí programu podpořeného z dotačních prostředků Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, jež nese název Sociální prevence jako součást SVI ve Svitavách. Termín SVI znamená - Systém včasné intervence.
O program projevili zájem i zástupci Katedry sociální patologie UHK - Václav Bělik, Stanislava Hoferková, kteří se účastnili slavnostního předání odměn mentorům v rámci návštěvy města spojené s přípravou budoucí dohody o spolupráci.

Setkání se odehrálo ve velmi slavnostní atmosféře za doprovodu hudebníků Základní umělecké školy ve Svitavách, kteří pro mentory připravili krásné skladby ze svého repertoáru.
Projekt s názvem Mentorská asistence vznikl z podnětu Vladimíra Hlouška z Pedagogicko-psychologické poradny ve Svitavách. V současnosti je uskutečňován třetím rokem a vzhledem k výsledkům je zřejmé, že se z projektu stane dlouhodobý program podpory a pomoci znevýhodněným dětem i jejich rodinám.
Hlavním cílem projektu je posílení motivace ke vzdělávání a sebevzdělávání u žáků s poruchami učení, výjimečně chování a u dětí se sociálním znevýhodněním. Dílčím cílem je výcvik mentorů z řad studentů se zájmem o studium humanitních, sociálních nebo pedagogických oborů, možnost pomoci a aktivizace rodin „neúspěšných žáků“, zlepšení přístupu odborníků k rizikovým rodinám ve městě a regionu nebo příspěvek k sanaci některých rizikových nebo ohrožených rodin.
Pro rok 2012/2013 byl projekt významně inovován u dětí z druhého stupně, kde byly aktivity zaměřené původně primárně na učení doplněny o tzv. vztahový mentoring zahájený tzv. akceleračním víkendem (uskutečněno v říjnu 2012) doplněný systémem pravidelného vzdělávání pro děti, mentory, dobrovolníky a profesionály (realizováno ve spolupráci s Unií mentorů ČR). Součástí inovace bylo ve vazbě na projekt Partnerství bez předsudků přesunutí mentoringu přímo do 4 rodin (celkem 6 dětí) v sociálně vyloučených lokalitách. Obě aktivity byly zahájeny od 1.10.2012.

Cílovou skupinu projektu tvoří žáci svitavských základních škol s poruchami učení a chování nebo s problémy v učebním procesu. Do projektu bylo ve školním roce 2012/2013 zapojeno 50 dětí. S dětmi pracovalo 35 studentů středních škol. Na systematickou práci probíhající každý den v týdnu od 14 do 17 hodin dohlíželo v pozicích tzv. průvodců mentorů více než 10 profesionálů a dobrovolníků z neziskových organizací – Krizového centra J. J. Pestalozziho a občanského sdružení Bonanza. Jednalo se zejména o psychology, pedagogy nebo sociální pracovníky. Zázemí pro mentoring bylo zajištěno v prostorách centra Fabrika a v krizovém centru J. J. Pestalozziho. Do projektu byli aktivně zapojeni také pedagogové všech svitavských škol. Podíleli se zejména na vytipování dětí a v průběhu roku komunikovali s mentory a přispívali k hledání efektivních technik práce s žáky. Mentoři i průvodci mentorů pravidelně komunikovali s rodiči, nezřídka se stávalo, že se rodiče účastnili přímo mentoringu v učebnách. Pro žáky tak vznikalo velmi příznivé a motivační prostředí, které je posouvalo kupředu.
Vyhodnocení projektu zabezpečuje prostřednictvím velmi podrobného komparativního dotazníku zkoumajícího vývoj změny v motivaci ke vzdělávání zástupce pedagogicko-psychologické poradny. V průběhu roku jsou pro mentory připravovány odborné semináře a pravidelné supervize. Úspěch projektu však spočívá především na osobním přístupu, znalostech, dovednostech a kreativitě studentů – mentorů. Nás profesionály často překvapovali svojí důmyslností a hledáním nových technik a postupů. Práce mentorů byla velmi inspirativní, zasahovat do ní bylo třeba pouze zcela výjimečně.

Finančně je projekt hrazen z grantového programu Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Nejedná se však o žádné vysoké finanční prostředky, většina činností má spíše formu dobrovolnictví a skutečné pravidelné a dlouhodobé pomoci vedené k budoucí samostatnosti dětí a vytvoření vztahu k učení nebo pozitivních změn v chování (prostředí dítěte).
Ministerstvo vnitra v loňském roce vyjádřilo zájem o vytvoření metodiky projektu tak, aby byl přenositelný i do jiných měst. Metodika byla zpracována v obou hlavních oblastech. Autory jsou supervizor vztahového mentoringu Jiří Hrdinka z Unie mentorů ČR a Radka Pražanová, která metodiku úspěšně obhájila jako závěrečnou práci na vyšší odborné škole.

Seznam mentorů ve školním roce 2012/2013: Michaela Foretová, Barbora Karlíková, Martin Mohr, Vladislava Motyčková, Otakar Říha, Andrea Šplíchalová, Miriam Merkudová, Pavlína Graciasová, Aneta Jarešová, Anežka Kovářová, Jolana Moravcová, Tereza Dufková, Dominika Motyčková, Ilona Zahálková, Romana Brázdová, Kristýna Cupalová, Tereza Derlíková, Aneta Fricová, Radek Hájek, Markéta Kliková, Kristýna Kotrčová, Kateřina Kukaňová, Radka Pražanová, Eva Prudilová, Františka Řechková, Barbora Smělá, Jiří Straka, Lucie Kotalová, Michaela Šafářová, Irena Tauerová, Jana Vodehnalová, Markéta Volečková, Lenka Winterová a Barbora Koutná.

Jako průvodci mentorů nebo mentoři v rodinách z vyločených lokalit pracovaly: Irena Valtová, Kateřina Vencálková, Lidmila Kružíková, Markéta Pavlíková, Zuzana Čížková, Hana Brandejsová, Lenka Bekeová, Eva Huschková, Pavla Lipavská, Jarmila Mašlánová a Dana Krchová.

Významný podíl na organizaci akceleračního víkendu měli zástupci Občanského sdružení Květná Zahrada pod vedením Ferdinanda Raditsche a někteří klienti Domu na půl cesty v Květné.

Metodiku a supervizi zajišťovali: Vladimír Hloušek a Jiří Hrdinka.

Všem účastníkům patří poděkování za dlouhodobou a systematickou pomoc znevýhodněným dětem.

Za skupinu realizátorů projektu: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Foto: Zuzana Pustinová, tisková mluvčí MěÚ Svitavy

Fotogalerie