Specializační studium pro školní metodiky prevence

25Črv2013

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze otevírá Specializační studium pro ŠKOLNÍ metodiky prevence
Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů (podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9c); Akreditace MŠMT (DVPP): 11366/2013-201
Studium je určeno všem, kteří se připravují nebo vykonávají práci školního metodika prevence.

KDY OTEVÍRÁME?
V září 2013, výuka bude probíhat vždy jednou za měsíc ve dvoudenních blocích.
termíny bloků výuky pro rok 2013: 26. a 27. září, 24. a 25. října, 21. a 22. listopadu, 5. a 6. prosince.

Ukončení kurzu: březen/duben 2015.

ZA KOLIK?
18 500 Kč za celé studium, tedy 260 hodin. Frekventanti obdrží vybrané publikace vztahující se k tématu prevence rizikového chování vydané v minulém roce Klinikou adiktologie.

KDE BUDE STUDIUM PROBÍHAT?
V prostorách Kliniky adiktologie (Apolinářská 4, Praha 2).

JAK JE STUDIUM ORGANIZOVÁNO?
Kurz zahrnuje obecnou část výuky: formou přednášek, workshopů; stáž ve specializovaném zařízení v rozsahu 16 hodin, konzultace závěrečné práce, ústní závěrečnou zkoušku a obhajobu písemné práce.

PŘIHLÁŠKY A PLATBA
Přihlašování je možné přes portál Akademie celoživotního vzdělávání zdravotníků: www.acvz.cz (pravá svislá lišta – datum 26. září, Specializační studium pro školní metodiky prevence). Přihlašování bude uzavřeno 29. srpna 2013.

K zaplacení kurzu budou přihlášení zájemci vyzváni začátkem měsíce září.

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se obracejte na koordinátorku studia, Lucii Jurystovou (jurystova[zavinac]adiktologie[tecka]cz).

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O STUDIU
Studium navazuje na znalosti a dovednosti získané v pregraduálních magisterských programech učitelských oborů a magisterských programech dalších oborů neučitelského zaměření, které jsou akreditovány podle vysokoškolského zákona. Je zaměřeno na poskytnutí teoretických informací z oblasti psychologie a rizikového chování a na praktické zvládání odborných dovedností, které jsou nezbytné pro práci školních metodiků prevence - práce s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování – s jednotlivcem i se skupinou, komunikace s žáky, vyhledávání žáků s rizikovým chováním, doporučování odborných intervencí pro jednotlivé žáky i celé třídy, spolupráce a doporučování se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží.

Jednotlivé lekce probíhají formou přednášek nebo workshopů, přičemž je kladen důraz na aktivní zapojení frekventantů kurzu.
Pro úspěšné absolvování studia a získání osvědčení 1. lékařské fakulty je nutná prezence na minimálně 80% teoretických lekcí a na 100% stáží a také splnění závěrečné zkoušky (včetně obhajoby písemné práce).

Lektorský tým tvoří: PhDr. Lenka Skácelová, PhDr. et Mgr. Veronika Martanová, Ph.D., Mgr. Milan Černý, Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., Mgr. Barbara Janíková, PhDr. Alena Petriščová, PhDr. Monika Nevoralová, Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská, Mgr. Lucie Jurystová, Mgr. Vladimír Sklenář, Mgr. Jaroslav Vacek, Mgr. Petra Vondráčková, Ph. D., Mgr. Jaroslav Šejvl

Tématické okruhy kurzu:
1. Primární prevence v podmínkách školy & školní poradenské služby
2. Teoretické zarámování primární prevence a vývoj v ČR i ve světě
3. Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence
4. Standardy primární prevence & projektová činnost školy
5. Systém primární prevence ve školství
6. Školní třída, její vedení & diagnostika
7. Komunikační techniky & prevence syndromu vyhoření
8. Rodina a komunikace s rodiči & spolupráce s rodinou na poli prevence
9. Monitorování a evaluace primární prevence v podmínkách školy
10.Různé projevy rizikového chování & problémové chování
11.Životní styl dospívajících

Zpracoval:
Lucie Jurystová
Klinika adiktologie/ Department of Addictology
1. LF UK a VFN v Praze / First Faculty of Medicine, Charles University in Prague,
General University Hospital in Prague
Apolinářská 4
128 00 Praha 2 / Czech Republic
tel.: +420 224 965 101
email: jurystova[zavinac]adiktologie[tecka]cz
www.adiktologie.cz/www.addictology.org

 

Erich Stündl

Zuzana Pustinová

Fotogalerie