Setkání s rodiči, zájemci o projekt Mentorské asistence ve školním roce 2013/2014

Dne 25.9. 2013 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy a v Krizovém centru J.J.Pestalozziho na ulici Milady Horákové uskutečnilo setkání s rodiči, zájemci o projekt Mentorské asistence.
Hlavním cílem projektu je posílení motivace ke vzdělávání a sebevzdělávání u žáků s poruchami učení a u dětí se sociálním znevýhodněním. Dílčím cílem je výcvik mentorů z řad studentů se zájmem o studium humanitních, sociálních nebo pedagogických oborů, možnost pomoci a aktivizace rodin „neúspěšných žáků“, zlepšení přístupu odborníků k rizikovým rodinám ve městě a regionu včetně příspěvku k sanaci některých rizikových nebo ohrožených rodin.
Pro rok 2013/2014 byl projekt po velmi dobrých zkušenostech z předchozího roku zaměřen na mentoring uskutečňovaný tzv. "učením" (pro děti od 1. do 6. třídy) a tzv. "vztahový mentoring", který je připraven v Krizovém centru J.J.Pestalozziho pro děti od 7. - 9. třídy.
Projekt využívá těsné spolupráce se všemi školami ve Svitavách. Základní školy doporučují rodičům vytipovaných dětí účast v projektu a rodiče (případně jiní zákonní zástupci) se mohou rozhodnout, zda děti do projektu přihlásí.
Na včerejších schůzkách s rodiči byl o projekt velký zájem. Pro mentoring učením se na schůzku dostavilo více než 50 rodičů, někteří i s dětmi (na fotografii). Vzhledem k tomu, že projekt je limitován zájmem studentů středních škol, kteří pracují jako mentoři, byla spolupráce nabídnuta celkem 40 rodinám (včetně mentoringu v Krizovém centru). Předpokládáme, že cca 30 dětí bude pracovat v tzv. mentoringu učením a 10 v rámci tzv. "vztahového mentoringu". Z hlediska uskutečňování cílů projektu jde pouze o pracovní názvy, o vzájemný a pevný vztah mezi žákem a mentorem jde vždy. Bez vytvoření pozitivních vazeb nelze výsledků dosáhnout. Aby tyto vazby byly intenzivní a pokud možno dlouhodobé, pracuje s každým žákem vždy jeden stálý mentor. Průvodci mentorů učením budou pracovnice Občanského sdružení Bonanza, případně dobrovolníci z řad učitelů. Průvodci mentorů v Krizovém centru budou přímo profesionálové - psycholožky nebo speciální pedagogové. Na metodice spolupracuje město Svitavy i Krizové centrum s Unií mentorů.

Pro letošní rok bude projekt doplněn o práci dospělých mentorů v nově otevřených resocializačních bytech na ulici Milady Horákové. Zde budou úlohu mentorů plnit studenti VOŠ se sociálním zaměřením nebo aktivizační pracovnice Mateřského a rodinného centra Krůček, partnera města Svitavy v rámci projektu Krok za kromem přes bariéry. Průvodci mentorů budou v těchto bytech sociální pracovnice MěÚ Svitavy.

O dalších podrobnostech projektu budeme dále informovat na webových stránkých nebo v měsíčníku NAŠE MĚSTO.

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy
Foto: Pavla Lipavská, Občanské sdružení Bonanza

Fotogalerie