Akcelerační víkend a vzdělávání mentorů jako součást projektu Mentorské asistence

Projekt města Svitavy Mentorská asistence, jehož je Krizové centrum J.J.Pestalozziho jedním z realizátorů, začal již druhým rokem trochu jinak. Jedná se o preventivní volnočasový program pro žáky druhého stupně základních škol. Principem projektu je dobrovolný vztah mezi dítětem a starším vrstevníkem tzv. mentorem. Cílem projektu je prevence rizikového chování dětí a mládeže v regionu Svitavska, sekundárně i zlepšení jejich školního prospěchu.
Ve čtvrtek 10. října proběhla v prostorách zasedací místnosti MěÚ ve Svitavách vzdělávací akce pro mentory pod vedením Jiřího Hrdinky z Unie mentorů. Přítomno bylo 35 mentorů z řad studentů Gymnázia Svitavy, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy ve Svitavách. Studenti byli seznámeni s historií a vývojem mentoringu v České republice, s jeho cíli a s jeho metodami a pracovními postupy. Po přestávce na oběd pokračoval workshop již jen pro studenty vztahového mentoringu, kde je čekaly tři interaktivní cvičení, ve kterých si mohli svoji práci s žáky již tak trochu osahat.
V pátek 11. října v 15 hodin proběhlo slavnostní zahájení programu v Obřadní síni MěÚ za účasti starosty města Davida Šimka a Jiřího Hrdinky z Unie mentorů. Poté následoval odjezd dětí a mentorů do Domu na půl cesty Květná Zahrada, kde probíhal akcelerační víkend, který navazoval na předchozí vzdělávání mentorů. Víkendu se zúčastnilo celkem 22 účastníků. Celý víkend byl organizován do pracovních bloků a workshopů. V úvodu probíhaly seznamovací hry, inzerátová seznamka, na jejichž základě se utvářely dvojice mentor – žák. Po večeři nás sice mírně zaskočilo počasí v podobě deště, ale nadšení účastníků vyjasnilo oblohu a mohla se uskutečnit očekávaná noční dobrodružná hra, kde účastníky čekalo mnoho zkoušek a úskalí. Poslední skupina se úspěšně a s úsměvem vrátila na základnu asi hodinu po půlnoci. Všichni účastníci si odnesli spoustu zážitků a nových dovedností. Program pokračoval i v sobotu 12. října, kdy po snídani probíhal pracovní workshop a všichni přítomní si mohli již ve dvojici mentor – žák vytvořit sádrové masky svých obličejů, které si následně někteří i vymalovali. Právě toto rozřazení do dvojic s někým komu věřím, utvářím si k němu vztah a možná ho začínám mít tak trochu rád, bylo při výrobě sádrových masek, tím hlavním cílem. Tato kontaktní činnost výrazným způsobem posiluje pocit sounáležitosti a upevňuje mezilidské vztahy. Po obědě následovala práce v komunitní skupině, kde se všichni mohli vyjádřit ke svým pocitům během noční hry, výroby masek ale i k celému pobytu v Květné Zahradě. Účastníci jako bonus viděli celý statek, prohlédli si prostory, kde jsou ubytovaní mladí lidé z Domu na půli cesty i Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, největší atrakcí však byla farma se zvířaty. Kdo chtěl, mohl si zkusit připravit krávu k dojení, podojit ji a ochutnat i čerstvé, teplé mléko. Kolem 15 hodiny byl akcelerační víkend ukončen a účastníci odvezeni do Svitav, kde byli předáni rodičům. Projekt bude dál pokračovat pravidelnými schůzkami nově utvořených dvojic v herně Krizového centra.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se na uskutečnění akce bezplatně podíleli, předsedovi sdružení Květná Zahrada Ferdinandu Raditschovi, Jirkovi Hrdinkovi z Unie mentorů, Evě Huschkové, Zuzaně Čížkové, Lence Bekeové a Haně Brandejsové z odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu, které se staraly o stravu všech účastníků.

Zpracovala: Mgr. Irena Valtová, vedoucí Krizového centra J. J. Pestalozziho,
o.p.s.

Fotogalerie