Rok 2005

Rozpočet města

I. Příjmy        
        v tis. Kč
  B Ě Ž N É  
KAPITÁLOVÉ
 
Příjmy     z prodeje majetku
23 362,9
Daňové: daně 147 050,0   investiční dotace 22 001,0
poplatky 18 076,0     45 363,9
Nedaňové: z vlastní činnosti 46 609,1      
splátky půjček 2 845,7      
Běžné dotace: 89 639,8      
  304 220,6      
         
C e l k e m
349 584,5
         
 
         
         
II. Výdaje      
         
Oddíl B Ě Ž N É  
KAPITÁLOVÉ
 
         
10 - Zemědělství a lesní hosp. 814,0      
21 - Průmysl, obchod, služby 1 471,3      
22 - Doprava 252,0      
23 - Vodní hospodářství 479,0      
31 - Vzdělání a věda 17 712,0      
33 - Kultura 19 363,0      
34 - Tělovýchova a zájm.činn. 13 601,0      
35 - Zdravotnictví 5,0      
36 - Bydlení a územní rozvoj 54 418,0      
37 - Ochrana životního prostř. 9 252,0      
43 - Sociální péče 64 704,5      
53 - Obrana, bezpečnost 7 958,6      
61 - Územní samospráva 64 988,1      
63 - Finanční operace 14 300,0    
  269 318,5  
103 458,2
 
         
C e l k e m
372 776,7
 
         
         
SCHODEK
-23 192,2
     
  23 192,2   FINANCOVÁNÍ  
  0,0   ROZDÍL  
         
 
III. Financování
         
         
Splátky úvěrů -18 644,0
 
23 192,2
 
Přijetí úvěrů, půjček 3 336,2  
Převody z vlastních zdrojů    
Podílové listy - prodej 38 500,0  
         
         
Ve Svitavách dne 14. 2. 2005