Žáci a pedagogové ZŠ Felberova v projektu {U}PEER ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové.

26Bře2014

Město Svitavy úzce spolupracuje s Pedagogickou fakultou UHK v oblasti témat sociální patologie nebo sociální pedagogiky. Jedním z výsledků spolupráce je účast zástupců města Svitavy v projektech univerzity. Níže uvedený článek je jedním z příkladů obdobné spolupráce. Je uveden z pohledu pedagogů ZŠ Felberova, ale především žáků, účastníků jednoho z projektů PdF UHK.

Ve dnech 21. a 22. března 2014 jsme se zúčastnili projektu na Katedře sociální patologie a sociologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, který byl zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů a nesl název {U}PEER. Náplň projektu byla rozdělena do tří tematických celků – Problematika drog, kouření a alkoholu, Sebepoškozování, poruchy příjmu potravy a sebevraždy, Sexuální výchova, vztahy a kyberšikana. Metodou samovýběru v sedmé třídě byli jako "{U}PEEŘi" nominováni Julie Krumplová a Tomáš Ducháček, kteří se do tohoto úkolu pustili s nadšením. A jak to vnímali oni sami?

„Tato zkušenost pro nás byla velmi zajímavá a poučná a jsme rádi, že jsme se projektu mohli zúčastnit. Dozvěděli jsme se, že každý problém má své řešení a že nikdy není pozdě s ním začít něco dělat. Především je ale důležité o těchto věcech mezi sebou mluvit, proto bychom se teď chtěli o své poznatky podělit se svými spolužáky a věříme, že je – stejně jako my – budou moci využít ve svém každodenním životě. Jednotlivá témata nám byla zprostředkována prostřednictvím dokumentárních snímků zachycujících příběhy skutečných lidí. Následovaly aktivity, v nichž jsme si mohli v modelových situacích sami vyzkoušet, zda bychom v případě setkání s některým z problémů uměli vhodně reagovat. Odteď si také budeme více všímat svého okolí a budeme se snažit vnímat jakékoli varovné signály upozorňující na rizikové chování. Jsme přesvědčeni, že teď už bychom svým kamarádům dokázali poradit, jak se s určitým problémem vypořádat.
Byli bychom rádi, kdyby se tohoto projektu mohlo zúčastnit co nejvíce našich vrstevníků, aby byli včas seznámeni s možnými riziky, která je ohrožují, a s následky, které s sebou přinášejí, ale hlavně s tím, jak by měli v různých krizových situacích jednat.“


Město Svitavy bude i nadále využívat v maximální možné míře kontaktů s pedagogy nebo studenty PdF UHK. Katedra sociální patologie zvažuje další pokračování v projektu, možná směřované přímo do Svitav. Našim společným cílem je pomáhat a hledat pro to nejefektivnější metody. Je zřejmé, že ve shora uvedeném projektu se to dařilo.

Děkujeme za iniciativu pedagogům ZŠ Felberova i zapojeným žákům. Našim společným přáním je, aby se do situací, jež byly předmětem projektu sami nikdy nedostali. Bohužel to nemůžeme vyloučit, můžeme však spoléhat, že projekt jim nebo jejich kamarádům skutečně pomůže.

Připravili: žáci a pedagogové ZŠ Felberova
Komentář: koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy Erich Stündl

Fotogalerie