Odbor financí

vedoucí odboru: Ing. Helena Koudelková
sídlo: T.G. Masaryka 25
tel. 461 550 440
e-mail: helena.koudelkova[zavinac]svitavy[tecka]cz

Úřední hodiny:

PO a ST 7:15 - 11:45, 12:30 - 17:00

Počet pracovníků: 13

Oddělení exekuční

vedoucí oddělení Bc. Petrželová Pavla
tel. 461 550 447
e-mail: pavla.petrzelova[zavinac]svitavy[tecka]cz

Náplň činnosti odboru:

 • sestavuje rozpočet města včetně finančních vztahů k městem zřízeným a založeným organizacím
 • zpracovává ekonomické rozbory hospodaření města a jím zřízených a založených organizací a předkládá je orgánům města
 • vyhotovuje návrhy pro provedení rozpočtových opatření schváleného rozpočtu orgánům města, provádí realizaci usnesení vzešlých z těchto návrhů a následné zaúčtování
 • připravuje podklady pro včasné požádání o přezkoumání hospodaření města
 • poskytuje metodický a administrativní servis pro činnost finančního výboru
 • zpracovává podklady pro finanční vypořádání ve vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje
 • vede evidenci přijatých dotací, sleduje jejich čerpání a plnění specifických podmínek ekonomického charakteru ve vztahu k rozpočtu města
 • sleduje a analyzuje aktuální finanční situaci města, vyhodnocuje stav finančních prostředků a předkládá vedení města návrhy na jejich využití, sleduje využití bankovních služeb pro potřeby města
 • vede účetnictví města včetně organizačních složek, provádí účetní operace, platební a zúčtovací styk
 • provádí úhrady faktur, sleduje termíny splatnosti došlých faktur
 • provádí výpočet úroků z prodlení, penále, popř. dalších sankcí pro správce příjmů
 • vede evidenci, vydává a vyúčtovává stvrzenky, pokutové bloky, a šekové knížky
 • provádí přepočet hotovosti z parkovacích automatů, odsouhlasení se stavem mincí uvedeným na výběrovém lístku a odvádí hotovost na účet města
 • připravuje podklady pro zřízení účtů (úvěry, dotace, státní fondy)
 • připravuje zahraniční pracovní cesty, provádí kontrolu vyúčtování tuzemských a zahraničních pracovních cest
 • zajišťuje kontrolní a metodickou činnost v účetnictví města a příspěvkových organizací zřízených městem
 • ve spolupráci s útvarem interního auditu vykonává kontrolu hospodaření organizací založených městem a veřejnoprávní kontrolu u příspěvkových organizací,a u příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu města
 • metodicky zajišťuje inventarizaci majetku, společně s inventarizační komisí řídí její průběh a zpracovává konečné výsledky
 • připravuje podklady pro daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob za město, zpracovává přiznání k dani z nemovitosti a zajišťuje agendu daně z přidané hodnoty a zpracovává přiznání k této dani
 • provádí sesouhlasení (kontrolu) předpisů a plateb v podsystému „příjmy“
 • vyhotovuje statistické výkazy o majetku města pro ČSÚ
 • zajišťuje plnění úkolů, které jsou vymezeny zákonem o loteriích a jiných podobných hrách
 • vymáhá nedoplatky a dluhy ve stanovené lhůtě nezaplacené, pokud jejich vymáhání není svěřeno jinému odboru
 • připravuje smlouvy o sdružení finančních prostředků, smlouvy o půjčce, darovací smlouvy, smlouvy o poskytnutí dotace a jiné
 • připravuje podklady pro uzavření smlouvy o pojištění majetku města a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provo­zem vozidla a podklady pro uzavření úvěrových smluv
 • zajišťuje vyřizování pojistných událostí ve spolupráci s příslušným příkazcem, s výjimkou služebních motorových vozidel
 • provádí výpočet valorizace nájemného u nebytových prostor
 • zajišťuje naplňování zákona o cenách v oblasti vydávání nařízení města o regulaci cen

Garance obecně závazných právních předpisů vydaných městem:

 • zodpovídá za stav, aktualizaci, výklad a realizaci vyhlášek a nařízení:
 • o místním poplatku ze psa
 • o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • o místním poplatku z ubytovací kapacity
 • o místním poplatku za výherní hrací přístroj
 • o použití koeficientu pro daň z nemovitosti

Za správnost informací odpovídá Ing. Helena Koudelková