Odbor rozvoje města

vedoucí odboru: Ing. Milan Oblouk
sídlo: T. G. Masaryka 2065/26
tel. 461 550 270
e-mail: milan.oblouk[zavinac]svitavy[tecka]cz

Úřední hodiny:

PO a ST 7:15 - 11:45, 12:30 - 17:00

Počet pracovníků: 14

Elektronické formuláře

Oddělení majetkové

vedoucí oddělení Jaroslava Lindušková
sídlo: T.G. Masaryka 35, tel. 461 550 321
e-mail: jaroslava.linduskova[zavinac]svitavy[tecka]cz
Počet pracovníků oddělení: 3

Oddělení bytové

vedoucí oddělení ing. Alena Tomášková
sídlo: T.G. Masaryka 25, tel. 461 550 260
e-mail: alena.tomaskova[zavinac]svitavy[tecka]cz
Počet pracovníků oddělení: 6

Oddělení investiční

vedoucí oddělení Irena Slabá
sídlo: T. G. Masaryka 2065/26, tel. 461 550 271
e-mail: irena.slaba[zavinac]svitavy[tecka]cz
Počet pracovníků oddělení: 4

Náplň činnosti oddělení majetkového:

 • vyřizuje žádosti o převod, výpůjčku a pronájem nemovitostí z majetku města a s tím spojené úkony
 • připravuje podklady a realizuje záměry města prodat, pronajmout nemovitý majetek města nebo jej přenechat do výpůjčky
 • připravuje podklady pro jednání a administrativní servis majetkoprávní komisi
 • podává přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
 • vyřizuje žádosti o zřízení věcných břemen
 • vyřizuje žádosti o stanoviska k záměru realizace stavby
 • zajišťuje činnosti spojené s výkonem funkce manažera průmyslové zóny
 • metodicky řídí příspěvkovou organizaci města Technické služby města Svitav a SPORTES Svitavy s.r.o.

Náplň činnosti oddělení bytového:

 • zajišťuje správu, bytových a nebytových domů, příp. jednotlivých bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Svitavy
 • zajišťuje správu domů a bytů ve vlastnictví jiných subjektů podle mandátních a příkazních smluv
 • zajišťuje vedení příjmových a výdajové pokladny
 • vede agendu seznamu žadatelů o byty
 • provádí veškeré úkony spojené s obsazováním uvolněných bytů na základě bytových pořadníků
 • organizuje výběrová řízení na získání nájmu bytu
 • připravuje podklady pro jednání a odborný a administrativní servis komisi pro výběrová řízení k zápůjčkám z fondu rozvoje bydle¬ní a bytové komisi

Náplň činnosti oddělení investičního:

 • podílí se na realizaci rozvojových projektů města, zajišťuje jejich koordinaci a účastní se přípravy žádosti o podporu ze státního rozpočtu a z fondů EU
 • realizuje výběrová řízení na dodavatele stavebních prací, dodávek a služeb. V případě, kdy je výběrové řízení realizováno odborným subjektem, poskytuje uvedenému subjektu součinnost v zastoupení zadavatele
 • poskytuje poradenskou a konzultační činnost v oblasti zadávání veřejných zakázek
 • spolupracuje se smluvními partnery při přípravě dokladů pro realizaci staveb v návaznosti na stavební řízení (územní, stavební a kolaudační řízení) a jedná v této záležitosti s dotčenými orgány státní správy a účastníky správních řízení
 • připravuje podklady pro uzavírání smluv a následně kontroluje jejich plnění
 • v rámci realizace dotačních akcí připravuje podklady, sleduje a dodržuje podmínky stanovené poskytovatelem dotace
 • zajišťuje funkci technického dozoru v případě staveb, jejichž investorem je město či správci majetku města
 • v oblasti přípravy staveb spolupracuje s projektantem, projednává stavby s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí za účelem povolení stavby, organizačně zajišťuje podmínky k zahájení stavby
 • po dokončení stavby zajišťuje odstraňování vad a nedodělků, řeší reklamace, zajišťuje předání díla nebo jeho části jednotlivým správcům za účelem provozu a údržby

Za správnost informací odpovídá Ing. Milan Oblouk