Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Působí jako orgán státní správy na úseku sociální péče a sociálně-právní ochrany dětí a mládeže v přenesené působnosti pověřeného městského úřadu a úřadu obce s rozšířenou působností. V samostatné působnosti města plní úkoly v oblasti sociální práce a prevence. Na úseku sociálních služeb zajišťuje jejich rozvoj. Zabezpečuje výkon dobrovolnické služby. Administrativně zajišťuje Nadační fond Valentina Oswalda Ottendorfera.

vedoucí odboru: Bc. Šárka Řehořová
pracoviště: T. G. Masaryka 40/25
tel. 461 550 220
e-mail: sarka.rehorova[zavinac]svitavy[tecka]cz

Úřední hodiny:

PO a ST 7:15 - 11:45, 12:30 - 17:00

Počet pracovníků: 10

Koncepce proseniorské politiky v letech 2018 - 2022, Schvalovací dokumenty ke koncepci
Prorodinná koncepce města Svitavy 2020 – 2022
Elektronické formuláře
Euroklíč v Pardubickém kraji 2012
Standardy SPOD

Oddělení sociální péče

 • Poskytuje poradenskou a informační činnost klientům v oblasti sociálního zabezpečení, sociálních služeb a sociálně-právní ochrany
 • Zabezpečuje činnosti spojené s umísťováním občanů do domu s pečovatelskou službou a umísťování matek s dětmi do azylového domu
 • Zajišťuje výrobu a distribuci receptů a žádanek na léčivé přípravky obsahující omamné látky skupiny 1 a psychotropní skupiny 2
 • Vyhledává občany ohrožené sociálním vyloučením, poskytuje poradenství a zprostředkovává pomoc občanům v nepříznivé sociální situaci ( např. osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, závislým na alkoholu či jiných návykových látkách, lidem žijícím nedůstojným způsobem života apod.)
 • Řeší problematiku integrace národnostních menšin a etnik, včetně sociálně-právního poradenství, terénní práce a depistáže
 • Zabezpečuje pohřbení občana zemřelého na území města, kterému nebylo pohřbení ve stanovené lhůtě sjednáno a je pohřbíván na náklady města
 • Sleduje plnění účelnosti vynaložených prostředků na schválené příspěvky a programy v oblasti sociálních služeb
 • Rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění
 • Zajišťuje a vykonává funkci opatrovníka osobám zbaveným svéprávnosti v těch případech, kdy bylo opatrovníkem ustanoveno město Svitavy
 • Spolupracuje s úřadem práce, okresní správou sociálního zabezpečení, s orgány činnými v trestním řízení a dalšími institucemi při řešení individuálních případů
 • • Zabezpečuje pomoc občanům propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody a občanům proti nimž je vedeno trestní řízení, občanům závislým na alkoholu a jiných toxikomaniích, občanům propuštěným ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilosti, je nápomocen s vyřízením nenárokové dávky pomoci v hmotné nouzi, vydává k této žádosti doporučení
 • Koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností
 • Zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o sociálních službách mezi poskytovatelem a osobou.
 • Zajišťuje výměnu a výdej „Parkovacího průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
 • Na základě oznámení zdravotnického zařízení zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí
 • Provádí šetření v rodinách, ve školách a ve zdravotnických zařízeních
 • Spolupracuje s ošetřujícími lékaři
 • Zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život, nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu.

vedoucí oddělení Bc. Eva Huschková
tel.: 461 550 223
e-mail eva.huschkova[zavinac]svitavy[tecka]cz

Oddělení sociálně právní ochrany a prevence

 • Realizuje zákon o sociálně-právní ochraně
 • Vyhledává ohrožené děti, projednává jejich problémy s rodiči, poskytuje poradenství, rozhoduje o výchovných opatřeních a sleduje jejich účinnost,, zajišťuje nezbytnou péči o dítě v krizové situaci
 • Vykonává funkci opatrovníka při soudním řízení týkajícího se zájmů nezletilých dětí
 • Zabezpečuje agendu náhradní rodinné péče
 • Zabývá se problematikou závadového chování a trestné činnosti nezletilých
 • Provádí šetření v rodinách, ve školách ve zdravotnických zařízeních
 • podává podněty na zahájení trestního stíhání osob pověřených výchovou dítěte při podezření ze spáchání trestného činu proti dítěti, podává žaloby na zahájení paternitního sporu, včetně zastupování dítěte
 • podává návrh soudu na nařízení předběžného opatření dle občanského soudního řádu
 • provádí šetření v rodinách, ve školách a ve zdravotnických zařízeních
 • spolupracuje s ošetřujícími lékaři dětí a s jinými státními orgány, především úřadem pro mezinárodně právní ochranu dětí a mládeže, orgány činnými v trestním řízení, s nápravně výchovnými ústavy, zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi
 • poskytuje komplexní sociálně-právní a výchovné poradenství dětem i rodičům, včetně intervence při sepisování běžných návrhů k soudům
 • sleduje vývoj obtížně vychovatelných nezletilců a mladistvých u nichž byl nařízen dohled, provádí návštěvy v rodinách nad kterými byl stanoven dohled, podává podněty a návrhy na zahájení řízení o nařízení ústavní a ochranné výchovy, zdravotnickými a školskými zařízeními

vedoucí oddělení Bc. Světlana Richtrová
tel.: 461 550 213
e-mail svetlana.richtrova[zavinac]svitavy[tecka]cz

Správním obvodem odboru sociálních věcí a zdravotnictví je město Svitavy a níže uvedené obce:

Banín, Bělá nad Svitavou, Bohuňov, Brněnec, Březová nad Svitavou, Dětřichov, Hradec nad Svitavou, Chrastavec, Javorník, Kamenná Horka, Karle, Koclířov, Kukle, Lavičné, Mikuleč, Opatov, Opatovec, Ostrý Kámen, Pohledy, Radiměř, Rohozná, Rozhrání, Rudná, Sklené, Študlov, Vítějeves, Vendolí, Želivsko.

Za správnost informací odpovídá Bc. Šárka Řehořová