Odbor vnitřní správy

vedoucí odboru: Mgr. Jitka Svobodová
sídlo: Dvořákova 2176/3
tel. 461 550 400
e-mail: jitka.svobodova[zavinac]svitavy[tecka]cz

Úřední hodiny:

PO a ST 7:15 – 11:45, 12:30 – 17:00

Počet pracovníků: 15

Elektronické formuláře

Oddělení správy budov

vedoucí oddělení Michal Nedoma
tel. 461 550 420
e-mail: michal.nedoma[zavinac]svitavy[tecka]cz

Náplň činnosti odboru:

 • zajišťuje spisovou službu pro úřad, městskou policii a organizační složky města, včetně aktualizace souvisejících vnitřních předpisů
 • spravuje úřední desku městského úřadu a zajišťuje zveřejnění jejího obsahu způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • zajišťuje agendu ztrát a nálezů, obsluhuje telefonní ústřednu, poskytuje prvotní informace o činnosti úřadu a zajišťuje prodej parkovacích známek
 • zajišťuje komplexní správu objektů MěÚ, hasičské zbrojnice, zajišťuje jejich vnitřní vybavení a zabezpečuje údržbu tohoto majetku
 • zajišťuje správu služebních vozidel městského úřadu, městské policie a organizačních složek města, připravuje odboru financí podklady pro uzavírání smluv o pojištění odpovědnosti a vyřizuje pojistné události způsobené provozem těchto vozidel
 • poskytuje metodický a administrativní servis komisi pro vyřazování movitého majetku spravovaného odbory MěÚ, městskou policií a organizačními složkami města
 • vede evidenci stravování zaměstnanců města, kancelářských potřeb, tiskovin, spravuje vnitřní informační systém úřadu
 • zajišťuje správu Sociálního fondu města Svitavy pro zaměstnance města zařazené do městského úřadu, organizačních složek města a pro dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva města
 • zajišťuje plnění všech úkolů, které městu, jako zaměstnavateli, plynou vůči zaměstnancům z předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na úseku požární ochrany vyjma vstupního školení zaměstnanců
 • zabezpečuje výkon státní správy v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy
 • zabezpečuje přípravu a realizaci úkolů v oblasti zajištění obrany státu a řešení vojenských krizových situací za stavu ohrožení státu a válečného stavu
 • zajišťuje naplňování působností plynoucí ze zákona o integrovaném záchranném systému, z krizového zákona a zákona o požární ochraně
 • plní povinnosti vyplývající ze zákona o utajovaných informacích a bezpečnostní způsobilosti
 • připravuje a realizuje nákup elektřiny a plynu z pozice centrálního zadavatele vč. zpracování komplexní dokumentace
 • zajišťuje komplexní správu fotovoltaických elektráren ve vlastnictví města, zabezpečuje jejich údržbu a administrativní úkony spojené s jejich činností
 • zpracovává interní provozně technické, hygienické a jiné předpisy
 • zajišťuje technické vybavení volebních místností

Podatelny - recepce v budovách Dvořákova 2176/3 a T. G. Masaryka 40/25

 • poskytují prvotní informace o činnosti úřadu
 • vybírají místní a správní poplatky a jiné platby
 • zajišťují prodej parkovacích známek

Za správnost informací odpovídá Mgr. Jitka Svobodová