Odbor výstavby

vedoucí odboru: Roman Poláček
sídlo: T.G. Masaryka 25
tel. 461 550 230
e-mail: roman.polacek[zavinac]svitavy[tecka]cz

Úřední hodiny:

PO a ST 7:15 - 11:45, 12:30 - 17:00

Počet pracovníků: 9

Pracovníci odboru

Lenka Lustyková, tel. 461 550 232, e-mail: lenka.lustykova[zavinac]svitavy[tecka]cz

Stavební úřad
Luděk Harašta, tel. 461 550 235e-mail: ludek.harasta[zavinac]svitavy[tecka]cz
   - obce správního obvodu: Hradec nad Svitavou, Radiměř, Rohozná, Sklené
Lenka Makovská, tel. 461 550 234, e-mail: lenka.makovska[zavinac]svitavy[tecka]cz
Michal Fukar, tel. 461 550 233, e-mail: michal.fukar[zavinac]svitavy[tecka]cz
   - obce správního obvodu: Opatov, Kukle, Opatovec, Koclířov
Bc. Hana Komorousová, tel. 461 550 236, e-mail: hana.komorousova[zavinac]svitavy[tecka]cz
   - obce správního obvodu: Dětřichov, Javorník, Kamenná Horka, Mikuleč, Vendolí

Úřad územního plánování
Dagmar Korcová, tel. 461 550 291, e-mail: dagmar.korcova[zavinac]svitavy[tecka]cz
Ing. arch. František Stratil, tel. 461 550 210, e-mail: frantisek.stratil[zavinac]svitavy[tecka]cz
Ladislav Bílý,
tel. 461 550 433, e-mail: ladislav.bily[zavinac]svitavy[tecka]cz

Informace z odboru

Aplikace - Informace o technické infrastruktuře dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), údaje o území - průběžná aktualizace

Stavební úřad :

Informace
Elektronické formuláře
Vlastníci dopravní a technické infrastruktury
Dotčené orgány
Obce správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy - obecný stavební úřad

Úřad územního plánování:

Informace:

Obce správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy - úřad územního plánování
Územně analytické podklady SO ORP Svitavy - úplná aktualizace 2016
Přehled platné a projednávané územně plánovací dokumentace obcí ORP Svitavy

Náplň činnosti odboru:

 • podílí se na realizaci ekonomického rozvoje města, včetně. marketingu, jednání s investory
 • zajišťuje realizaci investičních akcí města, které byly odboru svěřeny, včetně výběrových řízení
 • na úseku přenesené působnosti ve svěřeném správním obvodu provádí úkony, které jsou svěřeny obecnému stavebnímu úřadu zákonem o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcími předpisy k tomuto zákonu
 • na úseku přenesené působnosti ve svěřeném správním obvodu provádí úkony, které jsou svěřeny obecnému stavebnímu úřadu zákonem o základních registrech
 • na úseku přenesené působnosti ve svěřeném správním obvodu provádí úkony, které jsou svěřeny úřadu územního plánování zákonem o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcími předpisy k tomuto zákonu
 • ve spolupráci s odborem vnitřních věcí zajišťuje podle zvláštních předpisů přidělování čísel po­pisných, orientačních a evidenčních budovám na území města Svitavy
 • řeší stížnosti fyzických a právnických osob na úseku stavebního řádu a územního plánování
 • archivuje spisový materiál včetně projektových dokumentací ke stavbám ve svěřeném správním obvodu obecného stavebního úřadu a na základě oprávněných žádostí umožňuje do něho nahlížet
 • vyhotovuje statistické výkazy pro ČSÚ související se stavební činností ve svěřeném správním obvodu obecného stavebního úřadu
 • plní další povinnosti vyplývající ze zákona 
 • zodpovídá za grafický informační systém města (GIS), v této souvislosti zpracovává datové i grafické výstupy, jako podklady pro koncepční rozhodování orgánů města a zpracovává grafické podklady pro případné komerční využití 
 • vydává stanoviska o poloze telekomunikačního vedení v majetku města Svitavy (Optická páteřní síť města Svitavy)

Odkazy:

Sekce návodů Návody a formuláře
Nahlížení do katastru nemovitostí nahlizenidokn.cuzk.cz
Seznam oprávněných osob ke stanovení radonového indexu z pozemku www.sujb.cz
Seznam autorizovaných inženýrů a techniků www.ckait.cz
Seznam autorizovaných architektů www.cka.cc
Seznam energetických expertů: www.mpo.cz
Státní fond rozvoje bydlení: www.sfrb.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz
Rejstříky státní správy: www.statnisprava.cz
Portál veřejné správy: portal.gov.cz
Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech: www.zelenausporam.cz

Za správnost informací odpovídá Roman Poláček