Odbor životního prostředí

vedoucí odboru: Ing. Marek Antoš
sídlo: T. G. M 25
tel. 461 550 240
e-mail: marek.antos[zavinac]svitavy[tecka]cz

Úřední hodiny:

PO a ST 7:15 - 11:45, 12:30 - 17:00

Počet pracovníků: 13

Elektronické formuláře

Městský útulek pro opuštěné psy
Seznam provozoven ke sběru a výkupu odpadů na území města Svitavy
Aktuální hladiny vod

Ročenka 2018 (3,5 MB, pdf)

Oddělení ochrany přírody, lesa a ZPF

vedoucí oddělení ing. Renata Karlíková
tel. 461 550 242
e-mail: renata.karlikova[zavinac]svitavy[tecka]cz

Oddělení vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

vedoucí oddělení ing. Václav Košňar
tel. 461 550 250
e-mail: vaclav.kosnar[zavinac]svitavy[tecka]cz

Náplň činnosti odboru:

  • zabezpečuje správu v samostatné a přenesené působnosti na úsecích ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa a myslivosti, ochrany přírody a krajiny, ochrany zvířat, vodního hospodářství, odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
  • zabezpečuje součinnost se společností SPORTES Svitavy s.r.o. při posuzování zásahů ve veřejné zeleni (kácení, udržování a obnova)
  • poskytuje metodický a administrativní servis pracovní skupině pro životní prostředí
  • provádí řízení a ukládá pokuty dle zákona o obcích v případech, kdy právnická osoba nebo osoba, která je podnikatelem, neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce nebo znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí ve městě nebo odloží věc mimo vyhrazené místo, pokud tato působnost není svěřena ve speciálních případech jinému odboru
  • zajišťuje hospodaření v městských lesích
  • zabezpečuje chod městského útulku pro opuštěné psy
  • vydává a odebírá lovecké a rybářské lístky

Garance obecně závazných předpisů vydaných městem:

  • k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (část týkající se zákazu znečišťování veřejného prostranství a poškozování veřejné zeleně)
  • o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Svitavy, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

a projednává jiné správní delikty při porušení těchto vyhlášek

Správním obvodem v přenesené působnosti odboru jsou obce:

Banín, Bělá nad Svitavou, Bohuňov, Brněnec, Březová nad Svitavou, Dětřichov, Hradec nad Svitavou, Chrastavec, Javorník, Kamenná Horka, Karle, Koclířov, Kukle, Lavičné, Mikuleč, Opatov, Opatovec, Pohledy, Radiměř, Rohozná, Rozhrání, Rudná, Sklené, Svitavy, Študlov, Vítějeves, Vendolí, Želivsko.

Podrobné informace o životním prostředí ve Svitavách

Za správnost informací odpovídá Ing. Antoš Marek