Zahájení rekonstrukce kanalizace ve městě

27Lis2014

V listopadu byly zahájeny stavební práce na realizaci investiční akce Kanalizace města Svitavy – III. etapa. Součástí projektu je výstavba nového kanalizačního řadu v ul. Bezručova a rekonstrukce celkem sedmnácti stávajících kanalizačních řadů v patnácti ulicích ve městě Svitavy, konkrétně na ulicích Edvarda Beneše, Gorkého, Hřbitovní, Lázeňská, Na Červenici, Národního osvobození, Neumannova, Palackého, Pavlovova, Růžová, Soudní, Tylova, Uzavřená, Vítězná a Vojanova.

V první etapě budou práce probíhat na ul. Edvarda Beneše, Gorkého, Lázeňská a Palackého. Další práce budou následovat v návaznosti na klimatické podmínky v zimních měsících v ul. Hřbitovní, Pavlovova, Národního osvobození a Uzavřená.

V průběhu roku 2015 pak budou probíhat stavební práce v dalších ulicích.
Po aktualizaci harmonogramu prací budou o plánovaném postupu vlastníci dotčených rodinných domů a dalších objektů informováni v rámci schůzek ve všech dotčených ulicích.

Zhotovitelem díla jsou společnosti Ulehla Ivan ze Svitav a BS - IMEX z Brna. Cena stavebních prací dosahuje výše 42,3 mil. Kč bez DPH. Na spolufinancování díla se městu podařilo zajistit významnou podporu formou dotace ve výši téměř 29 mil. Kč z Operačního programu Životní prostředí. Smlouva o podpoře byla uzavřena se Státním fondem životního prostředí ČR dne 11. 11. 2014.

Předmětem podpory může být jen rekonstrukce hlavního kanalizačního řadu. Lze očekávat, že část přípojek bude ve špatném technickém stavu. U těchto přípojek bude nutné provést jejich výměnu na náklady vlastníka připojené nemovitosti. Protože jsou městu Svitavy známy obtíže s realizací výměny přípojek (finanční náklady, povolení zásahu do komunikace, vyjádření správců sítí atd.), bude vlastníkům rodinných domů nabídnuta možnost provedení konečné úpravy rýhy pro provedení přípojky v komunikaci a chodníku ve veřejné části na náklady města. Rovněž náklady na přepojení a odbočení všech kanalizačních přípojek z hlavního kanalizačního řadu uhradí město Svitavy.
Podrobná dokumentace je uložena na odboru životního prostředí MěÚ Svitavy. Pro nahlédnutí do těchto podkladů kontaktujte pracovníky odboru: Terezu Brusenbauchovou (tel.: 461 550 243, e-mail: tereza.brusenbauchova[zavinac]svitavy[tecka]cz) nebo Marka Antoše (tel. 461 550 240, e-mail: marek.antos[zavinac]svitavy[tecka]cz).

Věříme, že se i přes dílčí problémy, které se při rekonstrukcích podzemních inženýrských sítí vyskytují, podaří tuto důležitou investici v termínu do listopadu 2015 zrealizovat.

Marek Antoš

Zuzana Pustinová