Odbor správních činností

Správní poplatky - Matrika

Nahlédnutí do matriční knihy

50,- Kč

Vydání opisu, stejnopisu ze sbírky listin nebo matričních knih

za každou stránku

50,- Kč

za stranu pořizovanou kopírkou nebo tiskárnou 15,- Kč

Vydání rodného listu, oddacího listu, úmrtního listu (poplatku nepodléhá první vydání)

100,- Kč

Vyhledání v matričních knihách, sbírkách listin nebo v duhopisech matričních knih vedených do 31.12.1958 za každou započatou hodinu

200,- Kč
Uzavření manželství
snoubenci nemají trvalý pobyt v ČR 3 000,- Kč
pouze 1 ze snoubenců má trvalý pobyt v ČR 2 000,- Kč
mimo stanovenou dobu a místnost 1 000,- Kč
vysvědčení o právní způsobilosti 500,- Kč

Změna příjmení hanlivého,směšného, zkomoleného, cizojazyčného

100,- Kč

Změna jména nebo příjmení na žádost

1 000,- Kč

Správní poplatky - ověřování listin a kopií

Ověření kopie - za každou započatou stránku

30,- Kč

Ověření podpisu - za každý podpis

30,- Kč

Sepsání listiny o identifikaci

200,- Kč

Správní poplatky - trvalé pobyty

Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel

50,- Kč

Ohlášení změny místa trvalého pobytu

50,- Kč

Ohlášení ukončení trvalého pobytu

100,- Kč

Podání návrhu na zrušení místa trvalého pobytu (za každou osobu)

100,- Kč

Správní poplatky - Czech Point

Rejstřík trestů

100,- Kč

Autorizovaná konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku

30,- Kč

Opětovné vydání přístupových údajů k datovým schránkám

200,- Kč

Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy

za první stránku 100,- Kč
za každou další stránku 50,- Kč

Správní poplatky - Občanské průkazy

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne občanům starším 15 let

1000,- Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne občanům mladším 15 let

500,- Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů občanům starším 15 let

500,- Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů občanům mladším 15 let

300,- Kč

Vydání nového občanského průkazu za ztracený, zničený, odcizený, poškozený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy

100,- Kč

Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce

100,- Kč

Vydání občanského průkazu ve lhůtě do 30 pracovních dnů občanu staršímu 15 let

0,- Kč

Vydání občanského průkazu ve lhůtě do 30 pracovních dnů občanu mladšímu 15 let

50,- Kč

Vydání občanského průkazu na žádost (doplnění stavu, titulu … )

200,- Kč

Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let bez trvalého pobytu na území ČR

100,- Kč

Převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti

100,- Kč

Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu

100,- Kč

Správní poplatky - Cestovní doklady

Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů

pro občany nad 15 let 600,- Kč
pro občany do 15 let 100,- Kč

Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dní

pro občany nad 15 let 3000,- Kč
pro občany do 15 let 1000,- Kč

Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne

pro občany nad 15 let 6 000,- Kč
pro občany do 15 let 2 000,- Kč

Převzetí cestovního dokladu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti

100,- Kč