Výroční zpráva za rok 2014

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva obsahuje údaje podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za období 1.1. – 31.12.2014 a zahrnuje poskytování informací pouze Městským úřadem ve Svitavách (dále „MěÚ“) a Městskou policií Svitavy (dále „MPS“). Výroční zpráva byla projednána a schválena na zasedání Rady města Svitavy dne 14.1.2015.


  MěÚ MPS
Počet podaných žádostí o informace: 9 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
S městem nebyl v roce 2014 veden žádný soudní spor o poskytnutí informací.

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona o svobodném přístupu k informacím:
V roce 2014 nebylo vedeno žádné sankční řízení za nedodržování tohoto zákona.

Počet stížností podaných podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím:
V roce 2014 nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a

Zpracoval:
Bc. Lubomír Dobeš
tajemník MěÚ Svitavy

 

Mgr. David Šimek v.r. Pavel Čížek v.r.
starosta města Svitavy místostarosta města Svitavy