Často kladené otázky - odbor ochrany životního prostředí

Nejčastější dotazy vyskytující se na odboru životního prostředí

Vodní hospodářství

Co dělat v případě havárie - voda, odpadní vody?

V případě problémů s vodovodním potrubím případně pitnou vodou se obraťte na provozovatele:

 • Vodárenská Svitavy, s.r.o., 569 01 Hradec nad Svitavou 494

Zákaznická linka, tel.:  461 311 600

V případě havárie, která může závažně zhoršit nebo ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod se obraťte na:

 • Hasičský záchranný sbor -  tel.:  155, 112
 • Policie ČR - tel.: 158
 • Dispečink Povodí Moravy, s.p. – povodňová a havarijní pohotovost – tel.: 541 211 737

V případě úniku závadných látek do kanalizace nebo jiné technické ohrožení stokové sítě vč. přípojek (ucpávky, vzdouvání hladiny odpadních vod nad terén, havárie na stavební nebo  strojní části, omezení kapacity stokového systému) se obraťte na provozovatele:

 • Vodárenská Svitavy, s.r.o., 569 01 Hradec nad Svitavou 494

       Zákaznická linka tel.:  461 311 600

 Co dělat při zjištění škodlivého vypouštění odpadních vod do volné přírody?

Zavolat na:

 • Hasičský záchranný sbor -  tel.: 155, 112
 • Policie ČR - tel.: 158
 • Dispečink Povodí Moravy, s.p. – povodňová a havarijní pohotovost – tel.: 541 211 737
 • Městský úřad Svitavy, odbor životního prostředí tel. 461 550 211

Rybářské lístky

Které doklady jsou nutné k získání rybářského lístku?

 • doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, popř.  rybářský lístek)
 • doklad o zaplacení správního poplatku zaplaceného na pokladě MěÚ
 • doklad totožnosti (občanský průkaz, příp. pas)

Myslivost

Je možné vydat duplikát loveckého lístku?

Možné to není.
Podle bodu 2. položky 16 (vydání duplikátu) Sazebníku správních poplatků (příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích) se podle této položky nepostupuje jestliže zvláštní předpisy neumožňují vydat průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu jako duplikát a vydává se doklad nový nebo je vydávána nově obdobná listina. Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, vydání duplikátu neumožňují.

Škody způsobené zvěří

Problematiku škod způsobených užíváním honitby, zvěří a na zvěři řeší zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, v části šesté, § 52 – 56. Podle tohoto zákona řeší škody způsobené zvěří poškozený, jako vlastník, nebo nájemce zemědělského pozemku. Jde tedy o vztah poškozeného a uživatele honitby. Žádný orgán státní  správy myslivosti není oprávněn do tohoto vztahu vstupovat, nebo zasahovat.
Pokud jde o vypořádání škod způsobených zvěří, preferuje zákon o myslivosti, vzájemnou dohodu mezi poškozeným a uživatelem honitby. Znamená to, že poškozený a uživatel honitby se mohou vzájemně dohodnout nejen o výši náhrady, ale také   o formě jejího vypořádání. Náhrada škody způsobené zvěří nemusí být řešena jen v penězích, ale také jinou formou jako např. (uvedení pozemku do původního stavu, naturálního plnění atd.).
O dohodě o náhradě škody způsobené zvěří je zpravidla jednáno až po tom, kdy poškozený uplatní u uživatele honitby nárok (požadavek) na náhradu škody. Základním předpokladem je, že poškozený pozemek je honební. Nehradí se škody způsobené zvěří na pozemcích nehonebních.

Lesy

Kde mohu zjistit, kdo je můj odborný lesní hospodář?

Na odboru životního prostředí příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (státní správa lesů).
Nezvolil-li si vlastník lesa, pro kterého jsou zpracovány osnovy,  sám odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tak pro jeho lesní majetek vykonává funkci odborného lesního hospodáře osoba, která v určeném území má právo hospodaření s lesy státu, pokud orgán státní správy lesů nerozhodl o pověření jiné právnické nebo fyzické osoby.

Musí vlastník lesa oznamovat každou těžbu státní správě lesů?

Ne.
Jedná-li se o těžbu v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté osnovy, lze provést těžbu jen se souhlasem odborného lesního hospodáře do 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok. Překročí-li těžba v lese výše uvedenou hranici, musí vlastník lesa, jakož i ten, kdo koupil stojící lesní porost, i ten, kdo provádí těžbu, předem písemně vyrozumět orgán státní správy lesů a doložit vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře.

Ochrana zemědělského půdního fondu

Co je nutné doložit k žádosti o odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu?

Návody a formuláře

Ochrana přírody

Nalétávají ptáci do oken?

Zabráníme tomu zneprůhledněním skla – pomocí záclon, umístěním květin, zavěšením obrázků, nalepením  barevných pruhů.
Nalepovací siluety dravů nejsou účinné o nic víc než obyčejné samolepky.

Chcete oznámit výskyt chráněného živočicha či rostliny?

Informujte odbor životního prostředí Městského úřadu Svitavy nebo Krajského úřadu Pardubického kraje.

Vypaluje někdo trávu?

Jde o nepovolenou činnost, proto volejte hasiče nebo policii.

Co dělat, když najdete poraněného živočicha volně žijících druhů?

Ihned volejte nejbližší záchrannou stanici pro handicapované živočichy a sdělte jí podrobnosti. Dále se řiďte radami pracovníků záchranné stanice.

Za jakých podmínek lze kácet dřeviny?

Ke kácení je třeba mít písemné povolení orgánu ochrany přírody. Povolení vydává příslušný městský nebo obecní úřad, dle místa, kde předmětná dřevina roste.
Pouze v některých případech není třeba povolení ke kácení, proto je každé kácení vhodné konzultovat s příslušným úřadem.

Máte podezření, že byl nelegálně pokácen strom?

Napište stížnost na Českou inspekci životního prostředí nebo policii. Zároveň je vhodné kácení zdokumentovat fotografiemi, poznamenat si SPZ aut pracovníků, kteří kácení provádějí apod.

Chcete sami vysadit dřeviny na veřejném prostranství?

Vysazovat dřeviny lze výhradně se souhlasem vlastníka pozemku. V případě veřejně přístupných ploch to je většinou příslušná obec.

Nelíbí se vám stav břehových porostů?

Obraťte se na správce vodního toku. Kdo je správcem předmětného vodního toku zjistíte na příslušném obecním či městském úřadu.

Kdo provede odborné posouzení zdravotního stavu stromu?

Seznam soudních znalců je k dispozici na stránkách http://portal.justice.cz .
Máte záměr provést zásah ve významném krajinném prvku
Seznam významných krajinných prvků je k dispozici na městském úřadě, odboru životního prostředí, se kterým je nutno záměr konzultovat.

Kdo řeší spory mezi sousedy z důvodu nevhodného umístění dřevin?

Příslušný okresní soud.

Ochrana ovzduší

Co lze spalovat v otevřených ohništích?

Dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší lze v otevřeném ohništi spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.
Podle tohoto zákona se fyzická osoba dopustí přestupku a právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.

Může úředník vstoupit do obydlí a zkontrolovat, čím soused topí?

Pokud se jedná o fyzickou osobu, není dle současné legislativy vstup do obydlí za účelem kontroly možný.
Pokud znečištění z komína pochází z objektu, který slouží k podnikání, je možné obrátit se nejen na obecní úřad, ale také na Českou inspekci životního prostředí (www.cizp.cz)

Odpadové hospodářství

Jaké druhy odpadů je možno odevzdat ve sběrném dvoře a jaká je jeho provozní doba?

 • velkoobjemový odpad (nábytek, sedací soupravy, koberce apod.)
 • zpětný odběr elektrospotřebičů (počítače, televizory, ledničky, mrazničky, pračky, vysavače, sušičky, mikrovlnné trouby, ventilátory, vysavače, šicí stroje, žehličky, holící strojky elektrické nářadí, mobilní telefony , hi-fi rekordéry , trubicové zářivky, úsporné zářivky, výbojky apod.), ODEVZDÁVANÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT KOMPLETNÍ, nekompletní elektrozařízení nepatří do zpětného odběru a bude zpoplatněno
 • odpady ze zeleně (tráva, listí, drobné větve apod.)
 • nebezpečné odpady (olejové filtry, akumulátory, baterie, oleje, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, barvy, laky, znečištěné obaly od barev a chemikálií, lepidla)
 • sběrný dvůr ve Svitavách provádí i výkup papíru, železa, barevných kovů

Veškeré tyto druhy odpadů jsou od občanů přijímány zdarma (hrazeno v rámci poplatku každého občana a úhrady městem Svitavy).

Dále jsou od občanů odebírány odpady, jejichž úhrada není součástí poplatku za komunální odpad a které si musí občané hradit sami. Množství těchto odpadů je však pro jednotlivé případy omezeno. V případě větších rekonstrukčních prací je nutno si objednat samostatný kontejner.

Jedná se o tyto druhy odpadů:

 • okna zasklená i bez skel
 • dveře, zárubně
 • kuchyňské linky
 • stavební sutě (beton, cihly, omítky, střešní krytiny všech druhů včetně eternitové v malém množství apod.)
 • zařizovací předměty (umyvadla, záchodové mísy, výlevky apod.)
 • asfaltové lepenky, živičné povrchy vozovek a chodníků
 • odpadní potrubí apod.

V rámci provozu sběrného dvora mohou využít jeho služeb i podnikatelské subjekty. Veškeré odpady od nich však budou přijímány firmou LIKO za úplatu.
Adresa sběrného dvora: Olomoucká 4/A, 568 02 Svitavy
Vedoucí: Petr Šourek, tel.: 461 531 615, mobil: 603 117 051

Otevírací doba:
Pondělí 8,00 - 15,30
Úterý 8,00 - 17,30 (letní období) / 8,00 - 16,30 (zimní období)
Středa 8,00 - 15,30    
Čtvrtek 8,00 - 17,30 (letní období) / 8,00 - 16,30 (zimní období)
Pátek 8,00 - 14,30    
Sobota 8,00 - 12,00    
Polední přestávka 12,30 - 13,00    

Kam s nápojovými kartony?

Nápojové kartony (od mléka, džusů, atd.) lze likvidovat prostřednictvím žlutých kontejnerů na plast

Kdy je nutné podat hlášení o roční produkci a nakládání s odpady a v jakém termínu?

Při roční produkci nad 100 kg nebezpečných odpadů a nad 100 t ostatních odpadů je původce odpadů povinen zasílat hlášení o odpadech do 15.2. následujícího roku na příslušný městský úřad odbor životního prostředí prostřednictvím služby ISPOP (dle přílohy č. 20 vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady)

Komu mohu ohlásit černou skládku?

Městskému úřadu Svitavy, odboru životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství, a to osobně na adrese T.G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy, 1. patro, kancelář č. 220, nebo písemně, případně telefonicky na tel. 461/550 251
- Městské policii Svitavy na tel. 156

Komunální odpad

Kde se platí poplatky za komunální odpad?

Na odboru životního prostředí (T.G. Masaryka 25 - naproti škole)

S kým můžete jednat?

Jana Alexová                           tel. 461 550 253
email: jana.alexova[zavinac]svitavy[tecka]cz

Pavlína Farkašová -         tel. 461 550 254
email: pavlina.farkasova[zavinac]svitavy[tecka]cz

Jaké jsou způsoby úhrady poplatku za komunální odpad?

 • osobně na pokladně OŽP (T.G. Masaryka 25)
 • kartou na podatelně MěÚ (T.G. Masaryka 25)
 • převodem na účet města - údaje pro platbu (číslo účtu a variabilní symbol) sdělíme na požádání na tel. čísle 461 550 254, 461 550 253
 • složenkou zaslanou v průběhu měsíce května

Potřebné formuláře a kde je získáte?

Jakým způsobem lze zažádat o vrácení případného přeplatku?

 • osobně na OŽP
 • písemně převodem na bankovní účet

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

 • poplatník je povinen ohlásit správci poplatku každou změnu poplatkové povinnosti nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy ke změně došlo