Odbor dopravy

Úkon Poplatek v Kč

Registr řidičů:

vydání nového ŘP, mezinárodního ŘP, rozšíření ŘP, ztráta, odcizení

50,-

vydání ŘP do 5 pracovních dnů

500,-

změna údajů (za každou změnu)

10,-

vydání paměťové karty řidiče (vozidla, servisu) pro digitální tachograf

700,-

vydání průkazu profesního osvědčení řidiče

200,-
   

Registr vozidel:

registrace motocyklu do 50 cm3

300,-

registrace motocyklu

500,-

registrace osobního, nákladního automobilu

800,-

registrace přívěsu do 750 kg

500,-

registrace přívěsu nad 750 kg

700,-

vyřazení z provozu

200,-

vydání tabulky registrační značky

200,-

vydání tabulky zvláštní registrační značky

500,-

zápis změny do technického průkazu a registru vozidel

50,-
   

Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti:

typu vozidla nebo samostatného technického celku

2 000,-

systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla

1 000,-

při hromadné přestavbě vozidel

500,-

Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného vozidla

2 000,-

Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES

1 500,-

Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě spočívající v úpravě na alternativní palivo benzín – zkapalněný plyn nebo propan-butan

500,-

Vydání registrace k provozování autoškoly

2 000,-

Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly

1 000,-

Vydání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele v autoškole

300,-

Změna nebo prodloužení platnosti profesního osvědčení učitele v autoškole

100,-

Zkouška odborné způsobilosti řidiče

700,-

Opakovaná zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích

100,-

Opakovaná zkouška ze znalosti ovládání  a údržby vozidla

200,-

Opakovaná zkouška z praktické jízdy

400,-

 

 

Změna nebo prodloužení platnosti pověření k přezkušování řidičů

100,-

Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče

200,-

Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení

700,-

 

Správní poplatky zvláštní užívání komunikace:

 

vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace na dobu 10 dní a kratší

100,-

vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace na dobu 6 měsíců a kratší

500,-

vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace na dobu delší než 6 měsíců

1 000,-

vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci

500,-
   

Místní poplatky za m2:

den /týden /měsíc

Centrální - umístění stavebních zařízení a skládek

3,- / 15,- / 40,-

1. zóna - umístění stavebních zařízení a skládek

2,- / 9,- / 30,-

2. zóna - umístění stavebních zařízení a skládek

1,- / 5,- / 16,-

Centrální – užívání veřejného prostranství pro reklamní akce a umístění reklamních zařízení mimo přenosných reklamních tabulí

10,- / 45,- / 150,-

1. zóna - užívání veřejného prostranství pro reklamní akce a umístění reklamních zařízení mimo přenosných reklamních tabulí

6,- / 30,- / 90,-

2. zóna - užívání veřejného prostranství pro reklamní akce a umístění reklamních zařízení mimo přenosných reklamních tabulí

4,- / 20,- / 60,-

Centrální – umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí

10,- / - / -

1. zóna - umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí

6,- / - / -

2. zóna - umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí

4,- / - / -