Poplatek ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území města Svitavy. Správcem poplatku je odbor financí.

Sazba poplatku je stanovena dle zóny (území) a typu domu (bytový nebo rodinný) – viz vyhláška města č. 5/2019 o místním poplatku ze psů. V případě držení dvou a více psů jedním držitelem se zvyšuje poplatek o 50 % ze základní sazby.
Poplatek je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku a lze jej platit hotově na odboru financí, převodním příkazem na účet města nebo prostřednictvím platebního terminálu.

Držitel psa ohlásí vznik poplatkové povinnosti správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve stejné lhůtě je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa) a každou změnu údajů uvedených v ohlášení.

Podmínky pro osvobození nebo úlevy na poplatku jsou uvedeny ve vyhlášce nebo je lze zjistit dotazem na odboru financí.
Pokud je držitel psa starší 65 let nebo v kalendářním roce dovrší 65 let nebo je držitel psa přihlášen v sídle ohlašovny (T. G. Masaryka 5/35), má nárok na sníženou sazbu poplatku.
Držiteli psa, jehož pes je kastrován, sníží správce poplatku poplatek o 100 Kč ročně, v případě, že se jedná o fenu, činí úleva na poplatku 200 Kč ročně.
V souvislosti se zavedením povinného čipování psů má držitel psa nárok na úlevu na poplatku ve výši 100 Kč při prvním zaregistrování čísla čipu v evidenci psů vedené správcem poplatku.
Údaje rozhodné pro osvobození nebo úlevy je poplatník povinen ohlásit. V případě, že tak poplatník ve stanovené lhůtě neučiní, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Odbor postupuje dle předpisu:

  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • vyhláška města Svitavy č. 5/2019 o místním poplatku ze psů

Za správnost návodu odpovídá
Ilona Svobodová, referent odboru financí MěÚ Svitavy, tel. 461 550 444, ilona.svobodova[zavinac]svitavy[tecka]cz