Ministryně Michaela Marksová navštívila Svitavy

Na pozvání starosty města navštívila 23. března Svitavy ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Hlavním tématem setkání byla problematika bezdomovectví a sociálního vyloučení v souvislosti s projektem města Svitavy – Šance – zařízení pro sociálně vyloučené osoby. Jedná se o projekt, jehož záměrem je komplexní řešení problematiky bezdomovectví a sociálního vyloučení ve Svitavách. Město Svitavy projekt Šance po projednání v zastupitelstvu v loňském roce předložilo v dotačním řízení v rámci ROP Severovýchod. Projekt nebyl prozatím v dotačním řízení podpořen, důvodem byly zejména termíny posuzování projektu a probíhajícího stavebního řízení, jež v době odevzdání projektu nebylo z důvodů dodržení zákonných lhůt dokončeno.

Setkání se kromě vedení města – starosty a místostarosty účastnili především členové sociální komise rady a pracovníci sociálního odboru MěÚ (na snímcích). Cílem setkání byla kromě představení projektu ministryni Michaele Marksové, případně novým členům sociální komise rady, také odborná diskuse o jeho dalším směřování – vhodném dotačním programu, způsobu provozu, případně o redukci některých částí projektu. V průběhu představení projektu Šance také starosta poukázal na několik systémových nedostatků, které v současnosti limitují sociální práci jako takovou. Za první z nich označil zrušení institutu veřejné služby, který se v obcích začal před lety velmi dobře rozvíjet a pomáhal alespoň z části obnovení pracovních návyků a stabilizaci některých nezaměstnaných. Za další problém označil přechod části sociální práce na Úřady práce a také odměňování pracovníků v sociální oblasti. Ministryně Marksová přítomné informovala, že všechna tato témata její resort řeší, pouze proces přesunu sociální práce zpět na obce považuje za nevratný především z důvodů celkové stability systému, který si další rozkolísání nemůže dovolit. V další části setkání starosta představil přítomným další projekty nebo opatření města v sociální oblasti. Jedním z nich je např. připravovaný projekt tzv. SOS tlačítka, o kterém budeme podrobně informovat v samostatném článku.
Setkání přispělo nejen k informování všech přítomných o připravovaných záměrech města Svitavy, ale především k orientaci nových členů sociální komise nebo odborné veřejnosti o aktuálním stavu přípravy klíčových projektů nebo opatření. Rada se v budoucnu bude opírat především o jejich odborné stanovisko.
O dalším vývoji projektu Šance budeme informovat.

Zpracoval: Erich Stündl
Foto: Libor Dynka

Fotogalerie