„Méně slov, více pomoci“, aneb program „Cesta“ pro děti s projevy maladaptivního chování zahájen.

16Dub2015

Naplnění úvodního sousloví je primárním záměrem níže uvedeného projektu. V předchozím článku jsme informovali o zahájení projektu Svitavy, aktivity sociální prevence 2015, na který město Svitavy získalo v dotačním programu Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR dotaci ve výši 550 tis. Kč. Předmětem projektu je uskutečnění několika aktivit práce s tzv. rizikovými dětmi a jejich rodinami.

Jednou z aktivit, o níž chceme informovat, je výcvik pro děti s projevy maladaptivního chování, který byl v těchto dnech zahájen pod vedením Střediska výchovné péče Svitavska - Alfa ve spolupráci s partnery, Občanským sdružením Bonanza a Městským muzeem a galerií ve Svitavách. Konkrétně se jedná o první běh tříměsíčního výcviku pro děti do 15 let ze Svitav a správního obvodu, které mají vážnější potíže s chováním a hůře se adaptují na stávající výchovné podmínky ve svém okolí. Program se skládá z několika dílčích činností.

Rozvoj morálního a právního vědomí
Konkrétně se jedná o činnosti směřující k pochopení užitečnosti hranic, pravidel a zákonů poskytujících v životě bezpečí a jistotu. Získání vědomosti "proč zákony existují a k čemu slouží" a objasnění jejich smyslu, vytvoření nebo upevnění morálních postojů a porozumění všem důsledkům při porušení právních norem.

Motivační pracovní činnosti
Záměrem je vyzkoušet si několik pracovních činností (kovář, řezbář, kameník a sklář), ve kterých by se posléze mohl účastník výcviku tzv. „najít“. Jedná se o motivaci ke zvládnutí některých manuálních dovedností.

Sociální dovednosti a „kompetence“
Konkrétně se jedná o převedení vědomostí a dovedností do praxe. Jde o osvojení si komunikačních, sociálních a pracovních dovedností a porozumění mezilidským vztahům ve svém okolí.

Po předchozím úvodním setkání s rodiči se odehrál 15. dubna 2015 první výcvikový den. Po poznávací fázi a motivačních rozhovorech ve středisku výchovné péče s etopedy proběhlo setkání věnované práci se sklářem v dílnách městského muzea a galerie, které byly postaveny jako součást projektu Muzejní animace. Stylové prostředí a nadšení lektoři skutečně motivují. Děti si mohly vyzkoušet nejrůznější techniky úpravy skla a vytvořit vlastní výrobek (na snímku). Čtyři hodiny práce v příjemné atmosféře pro ně mohou znamenat velmi mnoho. Každý z nás potřebuje nějakou oporu. Pokud se jí stává tvořivá činnost – práce, znamená to ve výchově velmi mnoho. Současně se ukázalo, že tam, kde občas postrádáme schopnost poslušnosti, lze navázat na kreativitu a šikovnost. Vzbudit zájem znamená najít prostor pro porozumění. Dětem se práce velmi dařila, čas se sklářem si skutečně užily. Při odchodu se již těšily na kováře, se kterým budou pracovat za týden...

Věříme, že i ostatní řemeslné techniky i další činnosti vytvoří pro děti tu správnou „Cestu“. O dalším průběhu výcviku budeme informovat.

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy, foto: Táňa Brodská, SVP Svitavska

Fotogalerie