Učení, práce a hra jako základní opory ve výcviku "CESTA"

V předchozích článcích jsme informovali o zahájení projektu Svitavy, aktivity sociální prevence 2015, na který město Svitavy získalo v dotačním programu Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR dotaci ze státního rozpočtu.

Jednou z projektových aktivit je výcvik pro děti s projevy maladaptivního chování s názvem "CESTA", který byl na počátku dubna zahájen pod vedením Střediska výchovné péče Svitavska - Alfa ve spolupráci s partnery, Občanským sdružením Bonanza a Městským muzeem a galerií ve Svitavách. Konkrétně se jedná o první běh tříměsíčního výcviku pro děti do 15 let ze Svitav a správního obvodu, které mají vážnější potíže s chováním a hůře se adaptují na stávající výchovné podmínky ve svém okolí. Iniciátorem účasti dětí ve výcviku je OSPOD MěÚ Svitavy nebo v některých případech také Okresní soud ve Svitavách. Program se skládá z několika dílčích činností.
Rozvoj morálního a právního vědomí
Konkrétně se jedná o činnosti směřující k pochopení užitečnosti hranic, pravidel a zákonů poskytujících v životě bezpečí a jistotu. Získání vědomosti "proč zákony existují a k čemu slouží" a objasnění jejich smyslu, vytvoření nebo upevnění morálních postojů a porozumění všem důsledkům při porušení právních norem.
Motivační pracovní činnosti
Záměrem je vyzkoušet si několik pracovních činností (kovář, řezbář, kameník a sklář), ve kterých by se posléze mohl účastník výcviku tzv. „najít“. Jedná se o motivaci ke zvládnutí některých manuálních dovedností.
Sociální dovednosti a „kompetence“
Konkrétně se jedná o převedení vědomostí a dovedností do praxe. Jde o osvojení si komunikačních, sociálních a pracovních dovedností a porozumění mezilidským vztahům ve svém okolí.
V pořadí již třetí výcvikový den programu "Cesta" byl zaměřen na shora uvedené "základní rozvojové činnosti" - učení, práci i hru. V dopoledním bloku, který se uskutečnil na statku občanského sdružení Bonanza ve Vendolí, byla tentokráte hlavním tématem tzv. dominance a submise. Převedeno do činností s dětmi bylo cílem objasnit dětem, jakými způsoby jsou uspořádávány vztahy ve skupinách, jak se s nimi bez konfliktu vyrovnávat a jak si hledat vlastní uplatnění, které bude nás i okolí těšit. Kromě příkladů ze skupinových her využívají pracovníci Bonanzy k edukačním činnostem i činností u koní, jež urychlují a posilují chápání některých vztahů mezi lidmi. Na chování zvířat je děti lépe chápou a mohou si uvědomovat i způsoby vlastního chování. Práce u koní má charakter zábavy, děti se učí, jak koně ošetřovat, jak se o ně postarat. Teprve na samém konci je sladká odměna, kdy se na chvíli na koně posadí. "CESTA" za skutečnou odměnou je vždy náročná a stojí úsilí.
Odpoledne se děti v prostorách dílen Městského muzea a galerie ve Svitavách věnovaly práci s kamenem. Jednotlivě poznávaly, jaké soustředění tato práce vyžaduje. Nic nejde ošidit, kámen při zbrklosti praskne a práce je pryč...Naopak při trpělivosti a cílevědomosti se i kámen dá tvarovat. Každý si vytvořil vlastní výrobek, kterým mohl potěšit sebe nebo jej darovat...
Učení, práci i hru lektoři cíleně doplňují shrnováním poznatků i prožitků a pokoušejí se vytvořit u dětí nové opory.

Věříme, že i ostatní řemeslné techniky nebo další činnosti vytvoří pro děti tu správnou „Cestu“. O dalším průběhu výcviku budeme informovat.

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy, foto: Táňa Brodská, SVP Svitavska

Fotogalerie:

Fotogalerie: