1919 - 1937

IX. KALENDÁRIUM DĚJIN MĚSTA SVITAVY

Sestavili: © Radoslav Fikejz a Vladimír Velešík
Zdroj: Fikejz, Radoslav – Velešík, Vladimír: Kronika města Svitavy. Svitavy 2006

léta 1919–1937

1919
Nepříznivá hospodářská situace po válce a nárůst nezaměstnanosti ve městě vyvolaly celou řadu stávek a protestů během roku. Například 21. července stávkovali dělníci textilní firmy Heinrich Klinger a 26. října se uskutečnil protest asi 5 000 lidí proti drahotě a nedostatečnému zásobování.

Ve městě byl zřízen kurz českého jazyka pro německé obyvatele Svitav. Zwittauer Nachrichten napsaly, že zahájení výuky bylo s radostí přijato.

Ve Svitavách vznikla Družina československých válečných poškozenců, která si kladla za cíl organizovat péči o všechny válečné poškozence z celého soudního okresu. K představitelům patřil např. J. Štarmann, Ch. Holek, J. Fiala.

Vznikla místní skupina Německého svazu obchodníků a pracovníků v průmyslu (Deutsche Ortsgruppe Handels- Industrieangestelltenverband) a byla obnovena skupina německého skautingu   (Wandervogel Zwittau).

Starostou Mor. Lačnova se stal Johann Kirsch, funkci vykonával v letech 1919 - 1923.

7. ledna bylo ve Svitavách 630, v Mor. Lačnově 89 a ve Čtyřiceti Lánech 251 nezaměstnaných.

20. ledna byla obnovena politická činnost České strany sociálně demokratické ve Svitavách, schůze se konala v německé chlapecké měšťanské škole, obsazené českým vojskem.

10. února byla otevřena česká obecná škola menšinová. Snahy po otevření menšinové školy byly patrné již v roce 1918, kdy se zřízení ústavu stalo prioritou prvního národního výboru.

1. února uspořádala česká menšina ve městě ples - první český věneček, zúčastnilo se na 1 000 lidí, včetně Čechů z Poličky a České Třebové.

25. února bylo zmocňovacím zákonem a nařízením ministerstva financí o okolkování bankovek Rakousko-uherské banky obíhajících na čs. území zahájeno vytváření československé měny.

4. března na různých místech Čech a Moravy došlo u příležitosti prvního zasedání rakouského národního shromáždění ve Vídni k demonstracím a protestům německého obyvatelstva, které se na některých místech neobešly bez krvavých obětí (Kadaň, Šternberk, Nový Jičín). Na Hřebečsku i v samotných Svitavách nedošlo tento den k výrazným projevům nespokojenosti. Svitavští Němci v Turnhalle pouze podepisovali politické proklamace.

9. března se ve Svitavách konalo mohutné asi čtyř tisícové protestní shromáždění místních Němců. Hlavním požadavkem bylo právo na sebeurčení a připojení smíšených oblastí k Rakousku, hovořil poslanec Hugo Albrecht z Deutsche Nationalpartei (DNP), obdobná demonstrace se opakovala ještě 29. května.

16. dubna byl přijat zákon o pozemkové reformě, zabrána měla být zemědělská půda nad 150 ha, nebo nad 250 ha veškeré půdy. K provádění reformy byl od června tohoto roku utvořen Státní pozemkový úřad.

22. dubna se na Střelnici konalo shromáždění místních nezaměstnaných.

1. června se ustavila místní skupina Textilního dělnictva v Československé republice.

15. června v ČSR, a tedy i ve Svitavách, proběhly první obecní volby. I když se jednalo o volby obecní, jejich výsledky měly nakonec vliv na změnu vlády a vládní koalice v ČSR: všenárodní vládní koalice  českých politických stran  v čele s Karlem Kramářem (1860 - 1937) byla vystřídána rudozelenou koalicí českých sociálních demokratů a českých agrárníků v čele s Vlastimilem Tusarem (1880 - 1924).
Komunálních voleb se zúčastnilo 7 politických stran, z nichž bylo 5 německých. 1 židovská a 1 česká. Z celkového počtu voličů 5 758 se voleb zúčastnilo 5 351 voličů, účast tedy byla 92%.

16. června se objevily na zdech ve městě a na ulicích německy psané letáky, silně zaměřené proti Čechům a proti novému státu. („Zakopávejte poklady! Češi chtějí vylákat zlato a stříbro. Den osvobození je blízko!“; „Jako Tyrolané v roce 1809 povstali proti potupnému otroctví a všichni od chlapců až ke starcům se chopili zbraní za svobodu a právo, tak i my, až uznáme, že hodina osvobození udeřila, setřeseme násilím toto jho. Sláva spojenému velkému Německu.“)

19. června byla založena místní odbočka Národní jednoty pro jihozápadní Moravu.

21. července    se ve Svitavách konal tábor lidu svolaný německou sociálně demokratickou stranou.

10. září došlo ve francouzském Saint-Germain-en-Lay k podpisu mírové smlouvy s Rakouskem. V tomto dokumentu Rakousko mimo jiné uznávalo nezávislost a územní nedotknutelnost ČSR, zříkalo se nároků vyplývajících z dřívější příslušnosti čs. území k Rakousku-Uhersku atd. Smlouva vstoupila v platnost 9. srpna 1920.

12. září bylo založeno Čs. potravní družstvo Rovnost. Do čela představenstva byl zvolen Josef Škápa. V polovině října 1938 byly zabaveny všechny účetní knihy, vkladní knížky, peněžní hotovost a další důležité doklady. Němci dosadili vlastního vedoucího do prodejny družstva. V dubnu následujícího roku bylo družstvo likvidováno, všechen majetek byl rozprodán obchodníkům.

28. října svitavští Češi slavili první výročí nového státu, radnice však vyvěsila černo-červeno-žlutý prapor, jinde byly československé vlajky vyvěšeny na černožlutých žerdích, většina německého obyvatelstva Svitav ostentativně odmítla se k oslavám jakkoli připojit, např. němečtí sedláci vozili provokativně na pole hnůj.

11. listopadu v Městském dvoře uspořádala DNSAP schůzi, na které vystoupil mimo jiné ing. Rudolf Jung, který ve svém projevu kritizoval ČSR.

1920
Založena místní skupina Svazu bankovních a spořitelních úředníků (Bank- und Sparkassebeamten, die Ortsgruppe des Verbandes), dále vznikl okresní svaz Spolku Němců (Bezirksverband des Bundes der Deutschen), svitavská větev moravského Svazu německých včelařů v Brně (Zweigverein Zwittau und Umgeb. des deutsch-mähr. Imkerbund in Brünn), Spolek válečně zraněných pro Čechy, Moravu a Slezsko (Bund der Kriegsverletzten für Böhmen, Mähren und Schlesien), Německý hudební spolek pro Svitavy a okolí (Deutscher Musikverein für Zwittau und Umgebung), Spolek přátel přírody (Verein der Naturfreunde), Německý odborný svaz ševců pro Moravu a východní Čechy (Deutscher Schuhmacherfachverband für Mähren und Ostböhmen), místní skupina Spolku pro státní zaměstnance (Ortsgruppe des Vereines der Staatsangestellten), Křesťanský svaz tabákových dělníků (Christl. Tabakarbeiterverband), místní skupina Svazu pro veřejné zaměstnance (Ortsgruppe Verband der öffentl. Angestellten).

Založena odbočka Poštovních a telefonních zřízenců ve Svitavách.

11. ledna se ve farním kostele na náměstí konala první česká mše.

12. ledna se v Turnhalle konalo další protestní shromáždění německých obyvatel Svitav proti rozvoji českého školství ve městě.

26. ledna odešel ze Svitav oddíl československého vojska, který zde zajišťoval stabilitu od 10. listopadu 1918. Postupně se zde vystřídalo několik útvarů - 7. polní setnina 98. pěšího pluku (3 důstojníci a 109 mužů), 5. polní setnina 14. střeleckého pluku (3 důstojníci a 264 mužů), odloučená jednotka 6. dragounského pluku (2. důstojníci a 76 mužů) a také oddíl 9. dragounského pluku.

1. února založili místní příslušníci české menšiny ve Svitavách tělocvičnou jednotu Sokol.

5. února příslušníci české menšiny založili „První české dělnické stavební družstvo ve Svitavách“.

29. února schválilo Národní shromáždění Ústavu RČS. Zároveň přijalo jazykový zákon, který označil „československý jazyk“ za „jazyk oficiální“.

24. března byla otevřena česká menšinová měšťanská škola, proti níž se 12. května konalo protestní shromáždění svitavských Němců v Turnhalle. Senátor Franz Jesser zde vyjádřil „vůli obyvatelstva, aby Svitavy zůstaly ryze německými“, dále připojil myšlenku cit.: „Jestliže Češi  čekali na své osvobození 300 let, my ani těch 30 nebudeme!“

18. dubna se konaly volby do Poslanecké sněmovny a 25. dubna proběhly volby do Senátu Národního shromáždění.

16. května byl v Mor. Lačnově slavnostně vysvěcen zvon, jenž dostal jméno „Maria“  a byl zavěšen do věže kaple Panny Marie. Při této příležitosti došlo k renovaci celé stavby. O systematickou údržbu kaple se v následujících letech staral místní kapličkový fond spravovaný obcí.

27. května byl T. G. Masaryk zvolen podruhé prezidentem ČSR. Jedním z jeho protikandidátů byl německými stranami navržený A. Naegle.

24. prosince se představitelé města v čele se starostou C. Lickem sešli v městském sirotčinci, kde proběhla „Vánoční slavnost“. Děti ze sirotčince recitovaly básně a zpívaly písně. Přihlížela i předsedkyně Kuratoria městského sirotčince ve Svitavách Marie Fialová.

Bývalý Spolek veteránů (Die Soldatenverein in Zwittau) se změnil název na Kamarádský spolek pro vysloužilé vojáky (Kameradschaftlicher Unterstützungsverein). Spolek měl již před rokem 1918 svou vlastní vlajku, kapelu a příslušníci používali i slavnostní uniformu. K jeho předním představitelům do roku 1938 patřili např. Josef Klima, Alois Zandler a Franz Haberhauer. Spolek se zasloužil o odhalení pomníku padlým v roce 1931 na nám. Brunoplatz.

Německé skladištní a mlynářské družstvo koupilo za 460 000 Kč  parní mlýn ve Čtyřiceti Lánech. V dalších letech probíhala modernizace mlýna a v roce 1929 byla z východní strany přistavěna další budova, kam byl rozšířen provoz. V roce 1932 bylo ve mlýně semleto 29 902 q obilí.

1921
Učitel Alois Wolf založil  na chlapecké škole půjčovní knihovnu pro učitele - „Pädagogische Arbeitsstelle“.

Redemptoristická kolej ve Čtyřiceti Lánech se stala centrem samostatné viceprovincie svitavské, která zahrnovala tzv. německé domy v Čechách a na Moravě, v roce 1925 byla viceprovincie sloučena s pražskou (později československou) provincií.

Ve věži kostela sv. Josefa byly umístěny nové zvony. 

Ve Čtyřiceti Lánech založen Tělocvičný spolek (Turverein).

Ve Svitavách vznikly spolky: místní skupina Svazu dělníků v oděvním průmyslu a příbuzných povolání (Ortsgruppe des Verbandes der Arbeiter in der Bekleidungsindustrie u. verwandten Berufen), místní skupina Železničářů RČS (Ortsgruppe Eisenbahner der Rep. čsl.), Německý křesťanský spolek živnostníků a řemeslníků (Deutsch-christl. Gewerbe- und Handwerkerbund), místní spolek Svitavy - Chrastová Gustav Adolf (Ortsverein Zwittau-Chrostau Gustav Adolf),  místní skupina Svitavy pro obchodní a transportní práce v ČSR (Ortsgruppe Zwittau Handels-, Transport- und Verkehrsarbeite in der čsl. Rep.), místní skupina Svazu zaměstnanců v tabákové režii, (Ortsgruppe Zwittau Tabakarbeiterverband), místní skupina Textilního dělnictva v Československé republice a  Divadelní spolek (Theaterverein Zwittau).

5. ledna uspořádal Německý kulturní svaz maškarní ples. V dalších dnech a týdnech uspořádaly maškarní plesy, ale i reprezentační plesy téměř všechny významnější svitavské spolky. Rozvoj spolkového života naznačil konsolidaci poměrů ve městě.

8. ledna vystoupilo v Ottendorferově knihovně v rámci „Beethovenových slavností“ Moravské trio (Tomaschek, Dr. Langer, Truppe).

15.- 16. ledna se v Živnostenské škole pokračovací ve Svitavách  uskutečnily dva „Večery moderní literatury“.

16. února proběhlo v ČSR první sčítání lidu.

V březnu vznikly komunistické organizace ve Svitavách.

10. března byl olomouckým arcibiskupem jmenován Antonín Cyril Stojan, jedna z nejvýraznějších postav českého katolicismu 20. století.

29. května proběhly ve městě Okresní dny spolku zemědělců. Účastníci slavností mj. projednávali spolupráci s českou agrární stranou.

V létě městem projížděl básník a generální inspektor československé armády  J. S. Machar. Někteří z obyvatel Svitav jej vítali výkřiky typu: „Česká pakáž a gauner!"  "tschechisches Gesindel, Gauner“.

V červnu na schůzi německé strany soc.demokratické na Střelnici vystoupil původně levicově orientovaný sociální demokrat, tehdy však již komunista,  K. Kreibich.

Ve dnech 18. - 19. června se konalo hlavní spolkové shromáždění Severomoravského spolku v ČSR, spolek zastupoval asi šest tisíc členů. Shromáždění se zúčastnilo asi 50 místních skupin. Na zasedání pronesl slavnostní projev svitavský starosta C. Lick.

19 .- 22. června se konala v budově státní reálky výstava výtvarných děl Albrechta Dürera ke 450. výročí úmrtí tohoto malíře.

16. - 18. července se konaly okresní katolické dny ve Svitavách.

30. srpna se v Elysiu sešel výbor pro založení divadelního spolku. Spolek se ustavil dne 1. prosince v sále Ottendorferovy knihovny, předsedou se stal Otto Figlowsky a jeho zástupcem továrník Karl Baudisch.

1. září byla otevřena česká mateřská škola.

7. září pořádala místní skupina Akademického svazu v Jahnturnhalle tzv. Podzimní slavnosti. Účastnili se jich i někteří studenti pražských německých vysokých škol, kromě tradičních slavnostních projevů a přednášek se konal i koncert pěveckého spolku a taneční zábava. Ženy byly dopředu vyzvány, aby se oblékly dirndl, typický kroj.

24. - 26. září byly vysvěceny nové zvony.

19. října byla založena Tělocvičná jednota Sokol ve Svitavách.

6. listopadu vystoupilo v Ottendorferově knihovně Brněnské smyčcové kvarteto, poté 26. listopadu měl v sále Městského dvora koncert svitavský Mužský pěvecký sbor, který předvedl především skladby dr. Kunertha. Dne 8. prosince mohli svitavští občané navštívit představení Dallingerovy operety Don Caesar.

1922
Založen Tovární požární sbor firmy Heinrich Klinger (Fabriksfeuerwehr der Fa. Heinrich Klinger), Rada rodičů a přátel sudetoněmeckého turistického kroužku Grif (Eltern- und Freundesrat sudetendeutscher Wandervögel „Grif“), místní skupina Německého společenství tabákových dělníků a dělnic (Ortsgruppe Zwittau der Gewerkschaft deutscher Tabakarbeiter und Arbeiterinen), spolková skupina Nepřátel tabáku v ČSR (Bundesgruppe Zwittau Tabakgegner der čsl. Rep.).

Založena firma Ticho & Meisl, výroba bavlněného zboží. V roce 1925 zde pracovalo 600 zaměstnanců, firma zanikla v roce 1938.

Od 28. června do 5. července  pořádala DCV ve Svitavách tzv. Hřebečské dny.

31. srpna byla založena Federovaná komunistická osvětová jednota. V jejím čele se postupně vystřídali  Josef Hejtmánek, A. V. Ledvinka a František Dittmar.

1. září bylo zahájeno vyučování v nové budově české menšinové školy.

10. prosince se ustavila místní skupina Svazu telegrafistů a kancelářských zaměstnanců železničních Čsl.  republiky. Předsedou se stal František Dittmar, ale již 26. prosince 1923 se spolek rozešel.

20. prosince byla zřízena místní jednota Československé obce legionářské.

1923
Ve Svitavách zastavena činnost Komunistického svazu mládeže.
Dále vznikl Svaz německých křesťanských cyklistů a motocyklistů "Svornost" (Christl.-deutscher Rad- und Motorfahrerverband „Einigkeit“), Místní ženská židovská skupina (Frauenortsgruppe Jüdische), Centrální svaz pro pracovníky v potravinářském průmyslu (Zentralverband der Arbeiter und Arbeiterinnen der Lebens- und Genuâmittelindustrie) a Sionistický svaz ( Zionistischer Verband).

Založen Spolek přátel betlémů (Krippenfreude), jeho představitelem byl svitavský farář P. Karl Bilek.

Založena strojírna Karl Löschinger..

11. února se konala v sále Národního domu ustavující schůze Svazu zaměstnanců tabákové režie.

17. června Národní jednota pro jihozápadní Moravu a Tělocvičná jednota Sokol ve Svitavách uspořádaly první českou národní slavnost ve Svitavách spojenou s okrskovým sokolským cvičením. Uskutečnil se také první zájezd východočeské sokolské župy Pippichovy do Svitav.

30. června -  1.  července Turnverein  uspořádal V. župní tělocvičné slavnosti.

V červenci byla založena česká Okresní péče o mládež.

16. září se konaly druhé komunální volby.
Svitavským starostou byl opět zvolen Carl Lick a starostou v Mor. Lačnově se stal Johann Schindler, a to do roku 1927.

1924
Založen Dělnický tělovýchovný a sportovní spolek „Lassalle“ (Arbeiter - Turn- und -Sportverein „Lassalle“), Svaz křesťanských dělníků (Verband der christl. Gewerkschaften), Německý svaz dělníků a zaměstnanců se sídlem v Liberci (Deutscher Arbiter- Gewerkschaftsverband Sitz Reichenberg), Guttemplerova společnost s cílem boje proti alkoholismu atp. (Guttemplergemeinschaft ), Říšský svaz německých učitelů na středních školách (Reichsverband deutscher Mittelchullehrer), Spolek chovatelů německých ovčáků  (Deutsche Schäferhunde), Německý křesťanský svaz dělníků a dělnic z textilního a oděvního průmyslu (Verband christl. Arbiter und Arbeiterinnen aus der Textil-, Putz- und Bekleidungsindustrie).

Vznikl odbor mládeže při Československé soc. demokratické straně dělnické. Vstoupilo do něj na 30 členů.

Německá soc. demokracie založila ve Čtyřiceti Lánech místní pobočku. Sociální demokraté byli nejsilnější politickou stranou v obci.

Ve Svitavách byla zřízena českobratrská evangelická fara, později kazatelská stanice. Zanikla na konci třicátých let, k obnovení došlo v roce 1946.

12. srpna bylo do rejstříku společenstev zapsáno i Výrobní, nákupní a oděvní menšinové družstvo Svitavy.

31. srpna - 8. září probíhala III. výstava řemesel a lesního hospodářství.

1. prosince byla založena občanská záložna k podpoře místního peněžnictví.  

1925
Založena místní skupina Svazu německých akademiků (Verband der deutschen Akademiker), Spolek chovatelů poštovních holubů (Brieftaubenzüchter für Zwittau und Umgebung), Svaz křesťanských továrních a stavebních dělníků (Verband Christl. Fabriks- und Bauarbeiter),  Všeobecný německý spolek myslivců a chovatelů psů sv. Huberta (Allgem. Deutscher Jagdschutz-und Hundezuchtverein St. Hubertus St.), Dělnický spolek přátel dětí (Arbeiterverein der Kinderfreunde), Německý šachový spolek (Deutscher Schachverein).

Poštovní ředitel Johann Werner-Werner odešel do penze.

21. února bylo otevřeno městské kino v Elysiu.

30. května - 1.  června se ve Svitavách konal první kongres křesťanských odborových organizací německého dělnictva v ČSR. Zúčastnilo se ho na 600 delegátů z ČSR i z ciziny. Městem prošel slavnostní průvod asi 3 000 odborářů, kteří manifestovali věrnost křesťanským zásadám. 

15. listopadu se konaly volby do Národního shromáždění.  Ve Svitavách získala nejvíce hlasů německá křesť.-social. strana - 2 205 hlasů, na druhém místě skončili němečtí sociální demokraté - 1 429 hlasů, na třetím německý zemědělský svaz - 538 hlasů.

29. listopadu došlo k založení Dělnické tělocvičné jednoty (DTJ), do které se během následujících let přihlásilo na sto členů.

1926
Celý rok proběhl ve znamení 100. výročí narození V. O. Ottendorfera.

4. ledna byl založen Župní vzdělávací výbor pro Hřebečskou župu (Gaubildungsausschuss für den Schönhengstergau).

28. února se konala protestní demonstrace Němců proti počešťování státní správy.

Založena svitavská pobočka Unie socialistických svobodných myslitelů Založili ji čeští občané bez vyznání a socialistického smýšlení. Zanikla v roce 1938.  Vznikl okresní svaz II. kraje Dělnického tělovýchovného spolku (Bezirksverband des II. Kreises der Arbeiterturnvereine), ?Německý živnostenský dům (Deutsches Gewerbeheim), Spolek německých státních penzistů (Verein deutscher staatlicher Ruheständler), Svaz německých pěveckých spolků Hřebečské župy (Verband der deutschen Gesangvereine Sängergau Schönhengst).

V červnu projel přes město velký cyklistický závod Vídeň - Praha (délka závodu byla 348,8 km), zúčastnilo se ho 113 závodníků.

20. června vznikla Masarykova liga proti tuberkulóze, jejím předsedou se stal PhMr. Gustav Welz. Zanikla ve 30. letech, znovuobnovena byla v září 1946.

28. června - 3. července se v Praze uskutečnil mezinárodní kongres knihovníků, jedním ze spolupořadatelů byla Ottendorferova knihovna ze Svitav, která zde vystavovala i některé své exponáty. F. Jesser byl členem ústředního výboru kongresu.

Ve městě byla zřízena pomocná třída pro schopné vzdělání, ale pomalejší chlapce a dívky. Roku 1940 byla již vedena jako pomocná škola.

3. srpna zemřel Johann Ettl, zakladatel jedné z největších svitavských textilních firem „Gebrüder Ettl“. Noviny Zwittauer Nachrichten připomněly v rozsáhlém nekrologu celou životní pouť „otce zakladatele“, především jeho podnikatelské úspěchy. Konstatovaly též, že firma zaměstnávala několik stovek dělníků, na které kladla velmi přísné požadavky, včetně striktního dodržování pracovní doby.

2. listopadu se v Elysiu konala manifestace válkou poškozených, které se zúčastnil velký počet lidí. Bez ohledu na stranickou příslušnost se shodli na nutnosti podat návrh novely zákona o péči o válečné poškozence.
V prosincových Zwittauer Nachrichten se objevují stížnosti Němců na celkovou národnostní situaci na Hřebečsku. Dochází prý k počešťování kraje, především tím, že státní dráhy posílají do této oblasti zásadně jen české železničáře, obdobnou politiku prý vede i olomoucké arcibiskupství.  

11. prosince byl ředitel Jan Tamele zvolen do výboru Národní jednoty pro jihozápadní Moravu.

Na konci roku 1926 bylo ve Svitavách celkem 120 abonentů Československého rozhlasu (vznikl v roce 1923), průměrně tak připadl jeden aparát na 84 osob. V Brně, kde byl vysílač, připadl průměrně jeden přístroj na 15 osob.

1927
V tomto roce byl vydán i „zákon o organizaci politické správy“, který znamenal likvidaci župního zřízení a kodifikaci zemské a okresní správy.

7. února ve městě vystoupila Vídeňská opera, ještě tento den sehrála v Elysiu operu Ernani, v dalších dnech Bohemu a Traviatu.

8. února zahájila činnost Vyživovací akce pro děti nezaměstnaných. V poradně dostávalo každý den 70 dětí denně chleba s máslem a kakao. Zřizovatelem bylo ministerstvo výživy a zemská péče o mládež. Akci, která trvala dva měsíce, vedla učitelka Eugenie Böhmová.

4. - 11. června proběhly slavnosti organizované Německým kulturním svazem.

16. - 18. června se konala slavnost tělocvičného a cyklistického spolku.

Vznikla spolková odnož Společnosti zahrádkářů, pěstitelů ovoce a vína  (Zweigverein Obst -, Wein- und Gartenbaugesellschaft), Vlastenecký svaz  studentů německých vysokých škol  (Heimatverbindung deutsch-völkischer Hochschüler Quaden), Sociální pomoc (Soziale Hilfe).

16. října proběhly komunální volby. Poprvé v nich samostatně kandidovala KSČ, která získala poprvé a naposledy v období první republiky 1 mandát.

Starostou Mor. Lačnova zvolen Albert Jahl. Ve funkci působil do roku 1936.

Stavba tuberkulózniho pavilonu svitavské nomocnice za 1,4 mil. Kčs. Stavbu provedli  A. Rieger a L. Roika.

Položena nová dlažba na horní části náměstí.

4. listopadu vznikla pod předsednictvím F. Jessera Pestalozziho společnost, která převzala učitelskou knihovnu.

26. března si svitavští občané připomněli  100. výročí úmrtí Ludwiga van Beethovena, a to slavnostním shromážděním v Ottendorferově knihovně. Oslavy pokračovaly i v dalších dnech. 

11. června - 1. července stávkovali dělníci továren na hedvábí za zvýšení mezd.

18. června se konala slavnost Německého osvětového svazu.

27. října si svitavská židovská obec připomněla 25 let od postavení templu, současně slavil zakladatel zdejší židovské náboženské obce Josef Stein 40 let činnosti.

28. - 30. října se ve Svitavách uskutečnila výstava asi 260 děl domácích (tedy svitavských) výtvarných umělců. V Městském dvoře vystavovalo 17 umělců, většinou amatérů (prof. Paul Schmeer, akad. malíř Otto Neudert).

13. listopadu proběhla v Šumperku manifestace hraničářů, na kterou reagoval svým projevem v senátu Franz Jesser. Mimo jiné řekl: „Státotvorná síla nezahrnuje jen český lid, státotvorná síla má jen tento prostor tohoto státu a v tomto území nebydlíte vy sami, ale i my jako ve své prastaré vlasti. Jen tehdy, když my Němci, v tomto státě budeme vámi považováni za Staatsvolk, se všemi právy a povinnostmi, zkonsolidujete stát a zachráníte ho od neštěstí“.  

1928
Založen okresní spolek Evangelického svazu pro dělnickou péči (Arbeiterfüsorge  Bezirksverein, Evangelischer Bund), Německý spolek pro životní potřeby (Deutscher Verein für Leibesübungen), Německý sportovní spolek (Deutscher Sportverein), Německý tenisový klub (Deutscher Tennisklub).

Došlo k vytvoření svitavského oddělení Sdružení proletářských bezvěrců pod vedením Karla Kloudy. Měl být protiváhou konfesijním spolkům a stála na platformě socialistických myšlenek. Roku 1933 se ke spolku hlásilo pouze 12 členů, a proto byl o dva roky později zrušen.

18. dubna nad Svitavskem přeletěla vzducholoď Italia.

30. června - 2.  července ve Svitavách proběhl sjezd křesťanských turnerů.

11. listopadu proběhla ve Svitavách velká protidrahotní demonstrace, a to za účasti jak českých, tak německých textilních dělníků a dělnic tabákové továrny.

V prosinci 1928 začala výstavba Pamětního háje neboli Háje hrdinů, později Skautského, Pionýrského a dnes Schindlerova háje.

1929
V létě bylo po rozsáhlé přestavbě otevřeno nové městské koupaliště, dnešní Rosnička, na rybníku Stauteich. Pod nově nasypanou hrází rybníka směrem k dnešní Pražské ulici byl vybudován nový fotbalový stadion, kde hrála i slavná Admira Vídeň.

Ve Svitavách se sešli zástupci sudetských německých měst a vyslali svého zástupce na jednání Společnosti národů do Ženevy. Stal se jím Franz Jesser a jeho postoj nejlépe charakterizuje výrok: „My nejsme nějaká menšina, my jsme členy velkého kulturního národa“.

Ve Čtyřiceti Lánech založen Německý kulturní spolek (Deutsches Kulturverein). Ve Svitavách vznikla místní skupina Osvětového a turistického svazu (Ortsgruppe Bildungs- und Wanderbund) a Svaz řidičů automobilů.

17. června se oslav milénia sv. Václava v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze účastnili i svitavští občané.

9. července na oficiální návštěvu města přijel prezident ČSR T. G. Masaryk.

27. října se konaly volby do Národního shromáždění. Ve Svitavách získala nejvíce německá křesť.- soc. strana (2 520 hlasů), dále německá soc. dem. strana (1 857 hlasů), DNSAP (651 hlasů), BdL (477 hlasů).

25. října navrhl zástupce starosty J. Wolf  na slavnostním zasedání městského zastupitelstva  jmenovat starostu C. Licka za jeho zásluhy čestným občanem města.

V říjnu byla založena přádelna a ruční tkalcovna Josef Plíva a synové.
Přímo v podniku bylo zaměstnáno asi 20 dělníků a dále pro firmu pracovalo asi 30 domácích tkalců, většinou z Rohozné. Vyráběl se vatelín, flanel, košilovina, přikrývky a čabraky na koně. V době války probíhala výroba až do roku 1944, poté si v podniku zřídila německá armáda opravnu.

1930
Proběhlo sčítání lidu v ČSR.

Celý rok byl ve znamení jednání o osudu uprázdněné budovy Langrovy vily, kterou za cenu 1,25 mil. Kčs chtělo zakoupit město, aby zamezilo případným spekulacím.

Probíhaly práce na rozšiřování městského hřbitova.

V kině Elysium byl poprvé promítán zvukový film (Elysium bylo prvním kinem na celém  Hřebečku), a to film „Pěvec“ s R. Gaunerem v hlavní roli. Do filmového sálu se vměstnalo na 1 100 lidí ze Svitav i širokého okolí, aby viděli tento zázrak techniky.

Byla vydlážděna dnešní ulice Školní a Bezručova.

V provozu lyžařský a bruslařský areál u dnešního rybníku Rosnička.

Ve Svitavách se konal celostátní sjezd Německé nacionálně socialistické dělnické strany (DNSAP), předseda strany R. Jung zde  velmi tvrdě brojil proti existenci ČSR a proti demokratické ústavě.

Brněnský stavitel Phillip Swoboda zahájil stavbu 3 bytových domů pro zaměstnance tabákové továrny na pozemcích Národního domu na dnešní ulici Sokolovská. Pozemky někdejší Langerovy barevny byly vykoupeny tabákovou režií od českého nákupního družstva. 

Založen Fond pro nezaměstnané.

6. března v Ottendorferově knihovně proběhlo slavnostní shromáždění při příležitosti 80. narozenin T. G. Masaryka.

26. května zemřel svitavský stavitel a činovník mnoha spolků Julius Randa.

Architekt Otto Kletzl navrhl barevné řešení fasád na náměstí.

Byl schválen dopravní řád pro město, který reguloval vzrůstající dopravu na náměstí a v blízkosti dívčí školy, kde se často stávaly těžké dopravní nehody.

5. září zakoupila firma Bratří Ettlů pozemky po bývalé Langrově pile. Firma rovněž obdržela povolení ke stavbě spojovacího mostu mezi továrními budovami na dnešní ulici Milady Horákové. Zcelila i pozemky u továrny odkupem parcely s uličkou za dívčí školou. 

Bylo slavnostně otevřeno nové na 200 metrů dlouhé sportovní a fotbalové hřiště při Střelnici. Hřiště bylo spravováno něm. Sportovním spolkem (Sportverein).

5. - 12. října proběhla masová náborová akce Německého kulturního svazu pod názvem Werbwoche des deutsche Kulturvereines.

Koncem října řádila ve městě vichřice, spojená se sněhovou bouří. Počasí napáchalo značné škody v lesích, kde způsobilo katastrofu.

29. listopadu byla založena na svitavské státní reálce Rodičovská jednota (Elternvereinigung).

1931
Městský rozpočet dosáhl schodku 1 milionu Kčs, i přesto došlo k rozsáhlým investicím do údržby městského majetku (elektrárna, plynárna, vodovod, nemocnice, jatka, kanalizace atd.).

Na jaře se poprvé konal na území města tzv. květinový den, kde měli všichni příchozí možnost zakoupit různé druhy květin, čímž přispěli na další rozvoj „Háje hrdinů“. Akce se pravidelně opakovala každé další jaro.

Založen Křesťanský tělovýchovný spolek (Christl. deutscher Turnverein) a Dělnický spolek řidičů a cyklistů (Arbeiter-Rad- und Kraftfahrerbund), Krajský svaz Svitavy (Kreisverband Zwittau), Spolek německých přátel rozhlasu (Verein deutscher Funkfreunde).

7. března oslavili učitelé a žáci státní reálky 81. narozeniny T. G. Masaryka. Sešli se v tělocvičně ústavu, kde zaznělo několik hudebních skladeb.

13. dubna se u Opatova zřítilo letedlo s Josefem Gadůrkem, majorem generálního štábu Československé armády. Svým zraněním podlehl dne 21. dubna ve svitavské nemocnici.

21. - 23. dubna se ve městě konalo říšské zasedání Svazu německých hostinských, tento svaz zastupoval asi 17 000 německých hostinských v Československu.

27. dubna se zúčastnil hodin náboženství na svitavské reálce dr. Josef Schinzel, olomoucký světící biskup.

Spolek chovatelů poštovních holubů uspořádal 24. května závod v dálkovém přeletu holubů z Galanty do Svitav. Podobný závod se uskutečnil i 7. června.

27. - 28. června organizace Svazu Lidového sportu (Verband Volkssport) zorganizoval ve Svitavách Lidový den s průvody a shromážděními. Někteří z účastníků měli hnědé košile a vlály zde prapory s hákovými kříži. Slavnosti se zúčastnilo asi 6 000 lidí.

5. - 7. července se v sále Ottendorferovy knihovny sešli zástupci z Čech, Moravy a Slezska na VI. sudetoněmeckém botanickém zasedání, za účasti profesorů německé univerzity v Praze.

26. července  uspořádal Tělovýchovný spolek (Turnverein) na koupališti na Rosničce župní závody v plavání. Poprvé se plavci sešli ve Svitavách již roku 1928, ale závod proběhl na Černém rybníku v Opatově.

15. srpna byl slavnostně odhalen nový pomník obětem I. světové války.

29. - 31. srpna se v čítárně Ottendorferovy knihovny konalo spolkové školící zasedání, na kterém se probíraly sociální a školské problémy Hřebečska.

27. září se konaly komunální volby.

31. října proběhla vzpomínková slavnost na W. A. Mozarta v rámci tzv. Mozartova roku. Vystoupila zde celá řada umělců, mimo jiné spolkový kvartet (Kunerth, Hönigsfeld, Fritz Gerlich, Oberhauer).

7. - 8. prosince se v čítárně Ottendorferovy knihovny konal župní den knihoven.

1932
Kvůli probíhající hospodářské krizi poklesla silně i stavební činnost ve městě. Během roku bylo postaveno pouze 21 novostaveb ve Svitavách, 13 ve Čtyřiceti Lánech a 6 v Lačnově. Některé novostavby, přístavby a přestavby realizovali nezaměstnaní v rámci nouzových prací.

Založena Caritas socialis v čele s Msgre. Wilhelmem Plhakem a místní skupina Společenstva listonošů (Ortsgruppe Zwittau der Gewerkschaft der Postler) a Unie železničních zaměstnanců.

V únoru byl rozpuštěn Svaz Lidového sportu  (Verband Volkssport) pro prokázanou protistátní činnost, zakázány i další pronacisticky orientované sudetoněmecké mládežnické organizace (např. Jugenverband). Současně se ve Svitavách sešel krajský sjezd DNSAP pro severní Moravu a východočeské okresy.

1. února byl schválen projekt železniční dráhy Svitavy - Opava.

20.  března zahájena putovní výstava ke 100. výročí úmrtí J. W. Goetha.

22. března svolala německá nacionálně socialistická dělnická strana (DNSAP) veřejnou schůzi, na které promluvil poslanec Hans Krebs z Ústí nad Labem. V populisticky zabarveném projevu poukazoval nejen na důsledky krize, ale i na diskriminaci německého obyvatelstva.

25. července projížděl městem T. G. Masaryk.

V září se ve Svitavách konala důvěrná porada DNSAP, na které hovořil krajský tajemník Richard Wicker.

1933
Založena místní skupina spolku Šťastné dětství (Frohe Kindheit) s předsedkyní Theresií Niklovou. Vznikl místní Podpůrný spolek  pro Svitavy a okolí "Synové vlasti"  (Unterstützungsverein für Zwittau und Umgebung „Heimatsöhne“).

Vznikl Český sportovní klub ve Svitavách.

Započala rekonstrukce městských lázní na ulici Margarethenstrasse (dnes Lázeňská).

16. ledna vyhořel téměř do základů plážový hotel Karla Becka na hrázi Městského rybníka.

17. ledna vystoupil v Elysiu hostující balet „Vídeňská taneční skupina Gertrudy Bodenwieserové“.

V kině Urania (Turnhalle) ve Čtyřiceti Lánech začalo pravidelné promítání filmů.

26. února se v Turnhalle konal krajský sjezd DNSAP, na němž zprávu o politické situaci přednesl poslanec Rudolf Jung.  

V březnu německá Okresní péče o mládež uspořádala věcnou loterii ve prospěch okresních svazů péče o mládež, ve Svitavách se losy prodávaly ve všech bankách, knihkupectvích a trafikách.

23. dubna proběhl první kurz esperanta vedený Karl Kargerem, začala tím velmi bohatá činnost esperantistů ve městě.

25. dubna městská rada rozhodla o zřízení vyživovací komise pro nezaměstnané.

1. května oslavili svátek práce příslušníci některých politických stran a spolků. 

25. května - 5. června se ve Svitavách uskutečnil Zelený týden Hřebečské župy. 

11. června se ve Svitavách konalo okresní setkání mládeže Turnvereinu.

24. -  25. června ve městě proběhly oslavy 60. výročí založení německé státní odborné školy tkalcovské, hlavní projev na oslavách pronesl ředitel školy Josef Sponer.

14. července proběhla demonstrace proti snížení příspěvků nezaměstnaným, jíž se zúčastnilo na 900 demonstrantů.

V důsledku probíhající ekonomické krize dramaticky rostl počet nezaměstnaných ve městě. Sociální třenice se odrazily v protidrahotních demonstracích a růstu popularity nacionalistických stran.
K 2. srpnu bylo ve Svitavách evidováno 1 211 nezaměstnaných, v celém svitavském okrese to byl 3 267 lidí.  K 12.  prosinci nezaměstnaných ve Svitavách bylo 1 253, na okrese 3 432.

16. -  17. září se konaly oslavy 70 let trvání Turnvereinu.

V říjnu se městský úřad přestěhoval ze Staré radnice na náměstí do Langrovy vily. Ta byla majetkem Městské spořitelny a městský úřad zde byl v nájmu. Proto město zamýšlelo postavit novou radnici, a to v oblasti dnešního sídliště B. Martinů. Ke stavbě však nikdy nedošlo. Roku 1942 město budovu od spořitelny definitivně odkoupilo.

2. - 10. prosince se konala v sále Městského dvora výstava Vánoční umění.

7. prosince uspořádal okresní vzdělávací výbor v Elysiu slavnost Richarda Wagnera, koncert provedl Německý hudební spolek (Deutscher Musikverein), sólově vystoupili Rudolf Kunerth, Josef Weber a Karl Machatz.

10. prosince se v hostinci Národní dům konala schůze Národní jednoty pro jihozápadní Moravu. Zúčastnilo se jí asi 100 osob ze Svitav, Březové, Hradce nad Svitavou, Moravské Chrastové, Mazlova atd. Hlavní řečník prof. Hubáček z Hustopečí u Brna apeloval na přítomné, aby se všichni Češi sjednotili ke společné národní práci a zanechali stranických rozepří.

13. prosince se podle Zwittauer Nachrichten konala zakládací schůze Sudetoněmecké vlastenceké fronty (Sudetendeutsche Heimatsfront - SHF). Druhý den měl do Svitav zavítat Konrád Henlain, ale protože byl „nesmírně vytížen velikou organizátorskou prací“, byla jeho návštěva odložena.

14. prosince navštívil Svitavy v rámci svého turné po Československu tehdejší mistr světa v šachu Aljechin. V sále Městského dvora sehrál 50 simultánních partií (15 z nich naslepo) se soupeři z celého Hřebečska. Šachový velmistr vyhrál 37 partií, 6 skončilo remízou a v sedmi partiích odešel poražen. Akci přihlížel i starosta města Carl Lick, který pronesl i pozdravný projev.

1934
14. března došlo k oficiálnímu založení místní organizace SHF ve Svitavách. Zprávu o založení přinesly noviny Zwittauer Nachrichten. Jiné prameny kladou založení strany k 13. prosinci 1933, a to na důvěrné schůzi, která však byla příchozím četnickým strážmistrem jako nepovolená rozpuštěna. Prameny také uvádějí, že již 1. října 1933 vstoupilo ve Svitavách do SHF 14 (nebo 15) mladých lidí.

V dubnu Konrád Henlein řečnil ve Svitavách na velkém shromáždění, které navštívilo i mnoho lidí z Mor. Třebové.

9. dubna vystoupili na veřejné schůzi ve Svitavách Hermann Hönig a Maxmilian Budig. Oba informovali asi 45 přítomných o cílech a úkolech nově založené organizace SHF. Zřejmě se jednalo o první schůzi této organizace.

8.  května se v kině Elysium konala přednáška Inda Hadzi Mustafy Radena o esperantu, zúčastnilo se 350 esperantistů z širšího okolí Svitav.

7. července se konalo slavnostní setkání bývalých frontových vojáků, kteří bojovali v rakousko-uherské armádě v I. světové válce. Na setkání, které organizoval spolek "Synové vlasti", přijeli váleční veteráni ze severní Moravy a východních Čech.

26. srpna se konal se letecký den Masarykovy ligy. Akce se konala západně od Hradce nad Svitavou. Na místě akce mělo být později  vybudováno stabilní letiště.

V říjnu  SHF začala vydávat Sudetendeutscher Wochendienst, jehož odpovědným redaktorem byl Hermann Hönig ze Svitav.

1935
Vznikl Muzejní spolek (Museumsverein), jeho předsedou byl MUDr. Ernst Donth.

K tomuto roku byla dotvořena struktura odborových organizací ve Svitavách. Příslušníci české menšiny si mohli zvolit z  odbočky Poštovních a telegrafních zřízenců (předseda Václav Tureček), odbočky Svazu zaměstnanců tabákové režie (předseda Václav Háněl), místní skupiny Textilního dělnictva (předseda Cyril Voleš), místní skupiny Unie železničních zaměstnanců (pod vedením Františka Dittmara).

Podle nového městského adresáře se ve Svitavách nacházelo mimo jiné 10 taxikářů, 7 advokátů, 3 knihkupectví, 29 řezníků a uzenářů, 33 holičů a kadeřníků, 9 zahradnictví a zelinářství, 42 hospod a 8 hotelů, 14 cukrářů, 3 hodináři, 10 modistek, 22 pánských a 48 dámských krejčovství, 15 zámečnictví, 17 učitelů hudby na klavír, 23 malířů a natěračů, 5 porodních asistentek.

3. února na jednání ve Svitavách byl zvolen okresním vedoucím SHF Julius Hönig, Max Budig se stal vedoucím pro školení členů a Max Schaffer pokladníkem organizace.

5. února se Carl Lick se vzdal úřadu svitavského starosty a novým starostou se stal Johann Wolf.

7. března byl prezident T. G. Masaryk  jmenován čestným občanem města.

11. dubna byla zahájena rozsáhlá a nákladná rekonstrukce městské plynárny, kolaudace nového provozu proběhla 2. května 1936.
Provoz plynárny byl i v období těsně po I. světové válce ztrátový. Proto město rozhodlo o provedení rozsáhlé rekonstrukce, která by zavedla nové technologie ať výroby, či distribuce plynu. Zakázku o hodnotě 1 milionu korun získaly firmy Didier a Škoda. V rámci rekonstrukce byla postavena nová čtyřkomorová pec, bylo zmodernizováno čištění plynu, došlo k zavedení kolejových vozíků k ulehčení manipulace s uhlím a koksem, dehtové a čpavkové technologie byly upraveny pomocí elektrických čerpadel. Současně byla zvětšena kapacita plynojemu z 800 m3 na 1600 m3. Plynárna se tak stala jedním z nejmodernějších provozů v republice s roční výrobou téměř milion kubických metrů plynu.

Ve dnech 27. dubna - 8. května proběhla generální vizitace svitavského děkanátu, vykonal ji světící biskup olomoucké arcidiecéze dr. Josef Schinzell.

2. května se ve svitavské Turnhalle konala  předvolební schůze SdP. K třem tisícům účastníků promluvil Konrád Henlein. Hosty na shromáždění byli mj. dr. W. Brand, Max Budig, Rudolf Tyrolt, Franz Hodina a ing. Ernst Peschka. Henlein ve svém projevu vyzýval sudetské Němce k jednotě v rámci SdP.

15. nebo 19. května proběhly parlamentní volby v ČSR. Mezi českými Němci jednoznačně zvítězila SdP. Poslanecké mandáty SdP na Hřebečsku získali: svitavský továrník Max Budig, dr. Franz Hodina z Městečka Trnávky (v dubnu přestoupil k SdP), Franz Nitsch z Vlachova (Wolledorf) a ing. Ernst Peschka z Mor. Třebové. Za německé agrárníky (Bund der Landwirte) uhájil poslanecký mandát dr. Franz Spina. Ve Svitavách získala SdP 3 327 hlasů (47,3 %), němečtí křesť.-sociálové získali 1 643 hlasů,  němečtí sociální demokraté 1 207 hlasů, na dalším místě již byli čeští sociální demokraté s 352 hlasy.

16. června se uskutečnily ve Svitavách hlavní Spolkové slavnosti Severomoravského spolku.

22. srpna ve městě byl založen výměrem Zemského úřadu v Brně motocyklový JAWA- - klub.

8.  září se v Šumperku konal Německý národní den (Deutscher Volkstag), kterého se zúčastnila i početná výprava ze Svitav.

5.  října se ve svitavské Turnhalle konal tzv. kamarádský večer, kterého se zúčastnilo na 250 osob. J. Hönig mimo jiné přítomným připomněl, že „před 700 lety sem přišli naši předkové, musíme tedy pokračovat v jejich práci“.

V prosinci probíhaly výroční schůze a setkání jednotlivých svitavských spolků. Platila tradice, že členové spolků se každoročně setkávali na stále stejných místech - v Jahnturnhalle, Kaffe Hnilitschka (dnes U Martina), dobrovolní hasiči měli společné posezení v restauraci U Jelena, členové spolku Synové vlasti ve válce v Městském dvoře apod.

Byl přestavěn hotel Národní dům a otevřena nová restaurace.

1936
Proběhlo shromáždění, na kterém zazněly hlasy solidarity s bojujícím Španělskem. Promluvil zde generál justiční služby a tehdejší poslanec dr. Ečer. Ze Svitav poté odjelo několik dobrovolníků hájit Madrid proti frankistům.

Starostou Mor. Lačnova byl zvolen Franz Glanz, funkci vykonával do roku 1938.

2. ledna proběhla  velká demonstrace proti nezaměstnanosti, opakovala se ještě 8. února.

12. ledna se uskutečnily ve Svitavách a Mor. Třebové okresní cvičební dny Turnvereinu. Spolek potom uspořádal 26. ledna lyžařské závody v Mor. Radiměři (běh, sjezd, skoky).

1.-  2. února probíhala již tradiční domovní sbírka.

28. února se na poradě ve Svitavách sešli němečtí nacionalističtí politici Hans Krebs, Rudolf Jung, Rudolf Kasper a další.

Koncem května byly ve Svitavách vylepeny plakáty, které oslavovaly A. Hitlera a požadovaly rovnoprávnost českých Němců. Byly označeny hákovým křížem a podepsány zkratkou S.D. H. J.  snad se jednalo o Sudetoněmeckou Hitlerovu mládež (Sudetendeutsche Hitler-Jugend). Pachateli byli pravděpodobně výrostci.

V červnu a červenci probíhaly ve Svitavách tzv. dovolenkové prázdninové pobyty pro esperantisty z celé republiky.

27. - 29. června se konala župní slavnost německého tělocvičného spolku (Turnverein) na Hřebečsku. Jednalo se o největší a nejpočetněji obeslanou akci, která se ve městě uskutečnila od roku 1918. Akce se konaly v Jahnturnhalle, u Pivovarského rybníku, v Městském dvoře apod. Městem prošel několikrát průvod cvičenců, v neděli 28. června byla sehrána v horním části náměstí divadelní hra, uskutečnilo se několik sportovních utkání a nechyběla ani veřejná cvičení a vystoupení. Vše bylo doplněno řadou vzdělávacích přednášek, hudbou, písněmi a slavnostním přijímáním mladých mužů do Turnvereinu.

30. srpna uspořádal Svaz Němců Spolkové a krojové slavnosti ve Svitavách. Opět nechybělo slavnostní shromáždění v Městském dvoře, průvod městem a lidová slavnost v městském parku.

1. září otevřela ve Svitavách Ústřední matice školská v Praze Soukromou dvouletou obchodní školu.

19. září se konal tzv. kamarádský večer SdP za účasti K. Henleina, pro velký zájem byl rozdělen na dvě části, první se údajně zúčastnilo na 700, druhé na 800 lidí.

8. listopadu se sešlo celkem 58 funkcionářů SdP z jednotlivých míst okresu. J. Hönig a M. Budig konstatovali, že na svitavském okrese bylo zřízeno 21 místních  organizací SdP s 2 118 členy. Ze shromáždění byl poslán i blahopřejný telegram K. Henleinovi k udělení čestného doktorátu vratislavské univerzity.  Podobné shromázdění SdP se konalo 19. prosince za účasti asi 3 350 osob.  Promluvili zde mimo jiné J. Hönig a M. Budig.

1937
Došlo k regulaci řeky Svitavy ve Čtyřiceti Lánech a Hradci nad Svitavou.

12. března konala německá křesťansko sociální strana veřejnou schůzi, které se zúčastnilo více jak 1 000 osob. Vystoupil zde starosta města Johann Wolf i poslanec Hans Schütz, oba dva v duchu novoaktivismu. Jednalo se o poslední pokus křesťanských sociálů zvrátit nástup SdP.

I v tomto roce se rozvíjela hromadná doprava osob ve městě. Státní autobusové linky jezdily ze Svitav do Mor. Třebové a do Lanškrouna. Soukromé linky jezdily do Litomyšle (jedna linka přes Janov, druhá přes Trstěnici), do Jevíčka a do Mor. Třebové (přes Dětřichov).

21. března spory uvnitř SdP vyvrcholily hromadnou bitkou na schůzi opoziční skupiny v Elysiu. Konflikt mezi Ferdinandem Baarem z Opatova a Juliem Hönigem skončil zásahem policie a zadržením 10 účastníků bitky. Proti J. Hönigovi, R. Tyrolovi a dalším bylo zavedeno trestní řízení, vše ale nakonec skončilo pouze finanční pokutou. Tato rozmíška souvisela se vznikem konkurenčních stran SdP - Die deutsche Arbeiterpartei a Die SdP - Opposition, které získaly v této době v okolí Svitav určitou podporu. Představitelem opozice byl Stephan Zientek z Brna.

1. května proběhly ve Svitavách velkolepé májové oslavy, které organizovala SdP, naopak tábora lidu pořádaného DCV se zúčastnilo asi 800 osob.

15. - 16. května uspořádal Německý moravský spolek včelařů své hlavní spolkové shromáždění. Odehrálo se v sále Městského dvora. Na programu byla klasická spolková debata, jež byla doplněna o řadu odborných přednášek.

30. května proběhla manifestace, pořádaná českou sociální demokracií a DTJ . V průvodu pochodovali mezi 1 100 účastníky i němečtí sociální demokraté.

V červnu bylo zjištěno, že svitavská organizace SdP provedla registraci německých podniků v soudních okresech Svitavy, Polička a Litomyšl a podle spolehlivosti je postupně označila písmeny A, B, C.

10. srpna poklesla nezaměstnanost ve městě na 428 osob.

11. - 15. srpna uspořádalo okresní vedení SdP  ve velkém sále hotelu Městský dvůr výstavu, která zachycovala dosavadní činnost SdP - byly zde vystaveny fotografie, plakáty, statistické grafy apod. Výstavu zhlédlo asi 1 000 návštěvníků.

15. srpna organizace něm. sociální demokracie "Lassalle" Arbeiter Turn und Sportverein uspořádala ve městě svou slavnost.

14. září se konala pietní schůze městského zastupitelstva k uctění památky zemřelého T. G. Masaryka.

Byl zřízen Státní policejní úřad ve Svitavách. Policisté zde sloužili až do počátku října roku 1938.