1949 - 1960

XII. KALENDÁRIUM DĚJIN MĚSTA SVITAVY

Sestavili: © Radoslav Fikejz a Vladimír Velešík
Zdroj: Fikejz, Radoslav – Velešík, Vladimír: Kronika města Svitavy. Svitavy 2006

léta 1949–1960

1949
Družstvo stolních tenistů se stalo účastníkem pravidelných soutěží.

V celém městě byla v průběhu roku dokončena instalace  městského rozhlasu.

Vznikl oddíl odbíjené.

Po válce nevyužívaná budova hotelu Modrá hvězda upravena na internát nemocnice.

V bývalé restauraci v dolní části náměstí byla otevřena poradna a studovna marxismu - leninismu.

1. ledna vznikl samostatný správní svitavský okres jako součást Brněnského kraje.

7. ledna vzniklo Vodní družstvo pro Hradec nad Svitavou, Radiměř, Vendolí a Čtyřicet Lánů. Úkolem bylo zbudování vodovodu.

16. ledna byl ustaven Svaz bojovníků za svobodu.

1. února vznikl Státní statek ve Svitavách.

V dubnu sloučením mládežnických organizací vznikl Československý svaz mládeže (ČSM).

1. dubna byly vytvořeny Komunální podniky ve Svitavách.

8. dubna se konala na náměstí manifestace za světový mír.

9. - 10. dubna v souvislosti s vytvořením správního okresu Svitavy se konala 1. okresní konference KSČ, na níž byl formálně ustaven okresní výbor a jeho předsednictvo.

V červnu do závodního klubu Vigona ROH vstoupil celý soubor Lidového divadla ve Svitavách. Stal se tak prvním souborem v tehdejším Brněnském kraji, který se začlenil do nově vznikající organizační struktury v kultuře.

4. července vyhláškou ministerstva průmyslu vznikl ve Svitavách národní podnik Vigona, jehož jednotlivé závody byly vyčleněny z majetkových podstat několika podniků (Utex-Slezské vlnařské závody, Mosilana, Vlnařské závody).

Od 15. července začala první etapa přídělového řízení rodinných domků (jednalo se téměř o jeden tisíc domů) v ceně od 20 000 do 60 000 korun. Národní správci měli zaplatit 15% ceny a zbytek ceny později buďto hotově nebo  na hypotéku s patnácti roční amortizací.

26. července v sále divadla Stalingrad se konalo shromáždění, na kterém byl slavnostně instalován první kazatel farního českobratrského evangelického sboru ve Svitavách Karel Loveček. 

29. srpna ministerstvo vnitra vydalo nařízení o dodatečném dílčím odsunu Němců za účelem sloučení rodinných svazků. Na základě tohoto nařízení bylo do transportu č. 3 zařazeno ze Svitav, Javorníku a Čtyřiceti Lánů 6 osob. Transport odjel ze sběrného střediska v Chebu dne 21. března 1950.

13. září se novým předsedou MNV ve Svitavách stal Bohuslav Ďásek. Funkci vykonával do 14. června 1950.

23. prosince bylo ustaveno JZD Svitavy. Již 3. listopadu vznikl přípravný výbor.

1950
Vstoupil v platnost zákon o požární ochraně, kterým se dosavadní dobrovolné hasičské jednotky staly požárními sbory. Na jednotlivých ONV byly vytvořeny okresní inspekce požární ochrany, ve Svitavách tak vznikl okresní výbor Čs. svazu požární ochrany.

Na upraveném náměstí bylo zřízeno autobusové nádraží.

Zahájen vrt hlubinné studny u vodojemu za jatkami u silnice na Mor. Třebovou.

Od 1. ledna byly u matričního úřadu při MNV zavedeny civilní sňatky, snoubenci byli oddáváni předsedou MNV. Církevní sňatek mohl být vykonán po občanském sňatku. Byla zřízena svatební síň celkovým nákladem 60 000 Kč. První sňatek se zde odehrál dne 7. ledna.

20. ledna ve Svitavách proběhl přátelský večer na téma „Olympiáda v roce 1948“, který uspořádali čsl. olympionici.

Při svitavské knihovně byl zřízen Čtenářský klub.

Kvůli opakovanému výskytu opilství, jehož se dopouštěli pracující během výplatních dnů, vydal ONV ve Svitavách zákaz pátečního a sobotního prodeje alkoholu v obchodech a v hostincích. 

Během roku se přestěhoval Dům pionýrů, který byl původně umístěn v budově na ulici T. G. Masaryka, do budovy bývalého hostince na Olomoucké ulici. Výhodou byl blízký park a velká zahrada kolem domu.

V ČSR proběhlo ve dnech 28. února - 1. března sčítání lidu. Ve Svitavách bylo evidováno 1 683 domů a 9 637 obyvatel. Ve Čtyřiceti Lánech bylo započteno 475 domů a 2 012 obyvatel. V Lačnově 224 domů a 966 obyvatel.

V dubnu vzniklo JZD v Lačnově.

13. - 14. dubna v noci zahájily bezpečnostní orgány spolu se Státním úřadem církevním tzv. "akci K" - soustředění mužských řádů do 10 (centralizačních a internačních) klášterů a 14. dubna v ranních hodinách odvezli příslušníci StB členy řádu redemptoristů z kláštera ve Čtyřiceti Lánech do internace. Kostel sv. Josefa byl dán do správy římskokatolického úřadu ve Svitavách, budovu kláštera získala svitavská nemocnice, která zde zřídila plicní oddělení.

Podle nového vládního usnesení byl 14. června obnoven místní národní výbor. Předsedou se stal Adolf Brokl, počet členů MNV byl stanoven na 40, členové byli jmenováni ONV na návrh AV NF. Výbor se rozšířil o síť lidových důvěrníků na jednotlivých referátech.

Na počátku léta byl i na Svitavsku zahájen boj s mandelinkou bramborovou. Do lánů brambor vyrazilo žactvo většiny svitavských škol. Dobová propaganda nezapomněla zdůraznit, že se jedná o „brouka, který byl na naše území svržen z amerických letadel, aby zničil úrodu brambor“.

26. června se ve městě konal sokolský tělovýchovný den.

26. června byl likvidován podnik Plastimat, výroba byla definitivně zastavena 20. listopadu a stroje přesunuty do Chropyně. Na 230, většinou tělesně postižených, zaměstnanců bylo převedeno do textilního průmyslu.

1. července byl ve Svitavách sestaven plán „Ř“ na socializaci řemesel a živností.

2. července uspořádala městská organizace KSČ a OV KSČ ve Svitavách velkou letní slavnost. Na programu nemohl chybět mohutný průvod pracujících městem a výstava úspěchů budování socialismu ve Svitavách i v celé ČSR. Větší část slavnosti proběhla v parku za budovou MNV, kde se konala slavnostní veselice a zábava, ale byli zde vyznamenáni i nejlepší pracovníci svitavských závodů, úderníci, novátoři a zlepšovatelé.

18. července v závodě Vigona 03 veřejně zasedal lidový soud, který řešil údajné „rozšiřování protistátních letáků a pokusy o diverzní akce“.

13. srpna se v okolí svitavského rybníka uskutečnily velké motocyklové terénní závody „O cenu města Svitav“. Přihlíželo asi 4 000 diváků, kteří se mohli radovat z celkově druhého místa svitavského závodníka Sedláčka.

5. - 9. září se před zaplněným hledištěm divadla Stalingrad konal veřejný soudní proces se členy tzv. „protistátního spiknutí“. Na konci zmanipulovaného procesu, objednaného KSČ a vedeného pod dozorem StB, bylo 16 obviněných odsouzeno k velmi těžkým trestům.

17. - 24. září probíhaly Suvorovovy oslavy a 24. září u příležitosti 150. výročí pobytu A. V. Suvorova ve Svitavách byla tomuto vojevůdci odhalena na domě č.o. 26 na náměstí pamětní deska. Slavnosti se účastnili zástupci sovětského velvyslanectví, čsl.vlády a armády.

Dne 1. října došlo kolem 23. hodiny večer k těžké železniční nehodě na trati Svitavy -  Brno.

Během roku byla na ulici T.G.Masaryka zřízena poradna pro těhotné matky, kojence a děti. Byla zde otevřena i dětská ambulance. Zařízení bylo umístěno do budovy bývalé odbočky Národní pojišťovny, která byla náležitě upravena.

Městská odbočka Svazu československo-sovětského přátelství měla koncem roku 2 070 členů, z toho bylo 1 775 členů zcela nových.

3. prosince se ve Svitavách uskutečnila I. okresní zdravotní konference.

16. prosince byl na svitavském náměstí opět vztyčen zářící vánoční strom republiky. Poprvé však u něj neprobíhala obvyklá vánoční sbírka na chudé děti, „neboť“, jak poznamenal městský kronikář „ve státě, který vyrazil cestou socialismu, není třeba sbírek, ježto stát sám přebírá veškerou péči a pomoc a není již žebráků, chudých a nezaměstnaných“.

19. prosince se konaly první „Hovory s občany“, kde mohli občané vystoupit s umírněnou kritikou práce MNV. Konaly se jednou za čtyři měsíce.

1951
V tělocvičně gymnázia bylo sehráno první oficiální utkání v košíkové ve Svitavách.

Během roku došlo díky zásahu Státního památkového úřadu ke stavebním opravám kostela sv. Floriana a staré radnice na náměstí (opravena byla radniční věž).

Bylo navrženo přejmenování ulice Dr. E. Beneše (dnes Nádražní) na Stalingradskou třídu.

Vzniklo odborné učiliště státních pracovních záloh.

Z drobných provozoven byl vytvořen Sdružený komunální podnik, Stavební komunální podnik, Bytový komunální podnik a Služby města Svitav.

Svitavská organizace Svazu bojovníků za svobodu se přejmenovala na základní organizaci Svazu protifašistických bojovníků.

Během roku převzal péči o zahradnickou výzdobu města od podniku komunálního zahradnictví svitavský Spolek zahrádkářů. Tuto funkci převzal po Okrašlovacím spolku, který byl komunisty zrušen v roce 1948.

Ve druhé polovině ledna byl slavnostně otevřen Státní kojenecký ústav.

16. května byla k matričnímu obvodu Svitavy přičleněna Kamenná Horka.

5. ledna vyhlásili členové JZD ve Čtyřiceti Lánech na své členské schůzi mírové závazky k prvnímu sjezdu Obránců míru v ČSR.

15. ledna vyšlo první číslo Okresních vesnických novin Svitavska.

10. - 20. března se ve Svitavách, Mor. Chrastové, Kamenné Horce a Opatově konala Okresní přehlídka lidové tvořivosti.

1. dubna byl pod vedením TJ Sokol zahájen Pochod míru ve Svitavách.

V červnu věnoval svitavský závod Vigona 03 Festivalu mládeže v Berlíně finanční dar ve výši 15 000 Kč. Peníze měly být použity k uhrazení nákladů na cestu do Berlína pro delegáty z Francie a V. Británie, protože vlády těchto zemí „nedovolí, aby se mládež z těchto zemí zúčastnila festivalu. Nechtějí mít pokrokovou mládež, pro ně by bylo lepší, kdyby se mládež zabývala vraždami a ničením šířící se vlny dělnického hnutí“.

26. června se v rámci okresní slavnosti SČSP uskutečnila manifestace Za mír a bohatou úrodu.

Město přešlo na jednotný elektrický proud.

V důsledku reorganizace odborného školství byla ve Svitavách zrušena Průmyslová škola textilní na Sladovnické ulici (dnes Purkyňova) a v opuštěné budově byla umístěna střední zdravotnická škola.

Koncem roku se poprvé ve Svitavách konaly Slavnosti dědy Mráze. O vánočních prázdninách se děti touto atrakcí bavily, děda Mráz je podělil cukrovím a dětem dělníků ze závodů daroval i hračky. Slavnosti byly slaveny na všech školách  povinně  a “Děda Mráz ukázal progresivní a správný směr v ateistické propagandě, stal se velvyslancem pokrokového sovětského lidu.“

1952
Byl přestěhován internát n. P.Vigona, který byl původně umístěn v Bergmanově vile na Radiměřské ulici. Po uvolnění prostor vily byly celkovým nákladem 280 000 Kčs zadaptovány domy na Alešově ulici č. o. 1 a 3 a sem byl internát přestěhován.

K 1. lednu zbývalo ve Svitavách ještě 153 živností se 165 zaměstnanci.

Zřízen Okresní ústav národního zdraví.

15. - 28. března pořádal okresní výbor Obránců míru akci „Pomoc bojujícímu korejskému lidu“. „Zdárným průběhem protestujeme proti barbarskému řádění amerických imperialistů, kteří rozpoutali v Koreji bakteriologickou válku, jejímž úkolem je hromadné vraždění lidí šířením smrtonosných nemocí.“  Akce pokračovala 31. března velkým protestním táborem svitavských pracujících.

Svitavsko bylo stanoveno v krajském plánování jako oblast pro pěstování švestek, sousední Mor. Třebová jako oblast zimních jablek a hrušek.

2. dubna byly ze Svitav do Hradce u Opavy nuceně převezeny sestry Panny Marie Jeruzalémské, které původně pracovaly ve svitavské nemocnici. Později byly převezeny z Hradce na jiná místa v Československu.

27. května se předsedou MNV ve Svitavách stal Karel Měšťan a zůstal jím až do roku 1964 (později Městského národního výboru). Byla tak ukončena etapa neustálého střídání funkcionářů v čele NV.

6. července pořádal OV KSČ tradiční Mírovou slavnost budovatelů socialismu.

4. října bylo oznámeno, že na počest XIX. sjezdu VKS(b) a 35. výročí VŘSR splní okres Svitavy dodávku brambor do 20. října 1952.

Zahájena oprava staré radnice.

V květnu sehrálo Lidové divadlo pod patronací OV KSČ divadelní hru Ivana Olbrachta „Anna Proletářka“. Hru soubor reprizoval ještě několikrát, 17. srpna s ní vystoupil i na Jiráskově Hronově. Z vystoupení svitavských ochotníků pořizoval krátkou nahrávku Československý rozhlas a několik záběrů natočili i filmaři.

V květnu se na Svitavsku objevilo takové množství chroustů, že museli být hubeni postřiky z letadel.

Na Stalinově náměstí se 26. června sešli svitavští pracující, aby protestovali „proti válečným štváčům západu, kteří dávají zbraně do rukou nacistů v západním Německu“.

Ve dnech 2. -  3. července se konal „tradiční letní karneval Městského výboru KSČ“. Okresní vedení KSČ uspořádalo poté ve dnech 5. - 6. července lidovou slavnost KSČ, spojenou s mírovou slavností budovatelů socialismu.

V polovině srpna vyvrcholilo dlouhé a teplé léto rekordními teplotami, které měly, dle tehdejších měření, dosáhnout až 45 °C.

7. září proběhly celostátní terénní motocyklové závody O cenu města Svitav.

Ve dnech 11. - 12. září se ve Čtyřiceti Lánech konala celostátní konference zootechniků.

Ve městě pracovalo na školách několik mičurinovských školních kroužků zahrad a polí, které, dle sovětských vzorů, pěstitelů a výzkumníků, prováděly různé pěstitelské pokusy s rýží, bavlníkem, úzkořádkovou a hnízdovou výsadbou. Pěstovaly léčivé byliny. sovětské průmyslové rostliny, čínské proso, perský jetel atd.

V průběhu roku ukončila činnost, v důsledku zákona č. 68/1951 Sb., Družina válečných poškozenců. Její činnost převzal tvořící se Svaz invalidů ČSR.

V průběhu roku došlo ve městě a blízkém okolí při nálezech nevybuchlé munice z války  k několika úrazům. Smrtelné zraněn byl svitavský student Jiří Polák.

1953
Díky reorganizaci státních podniků byly ve Svitavách umístěny správy podniků ČSAD, Restaurace a jídelny, Masný průmysl.

Na ulici Julia Fučíka byla zrušena v domě č.o. 19 lidová škola zemědělská a místo ní sem  byl z Olomoucké ulice přestěhován Pionýrský dům pro šest místních pionýrských skupin.

Na místě Kulturního dumu vznikl Okresní dům osvěty, který organizoval přednáškovou činnost, pořádal koncerty a besedy.

1. ledna bylo ve Svitavách ještě 114 živností se 116 zaměstnanci. V polovině roku však byla zvýšena živnostenská daň a živnostníci nedostávali potravinové lístky. Řada živnostníků proto ukončila svou činnost.

Od 1. ledna zanikly berní úřady a jejich místo zaujaly finanční referáty ONV a MNV. V jejich kompetenci byly daňové a poplatkové záležitosti okresu a učitelské mzdy.

23. února plénum MNV schválilo další přejmenování svitavských ulic. Ulice Dr. Edvarda Beneše byla přejmenována na ulici Nádražní, ulice T. G. Masaryka na třídu Julia Fučíka, ulice Jana Masaryka na ulici Pavlovovu, ulice J. Fučíka na ulici Malou, ulice Legionářské na ulici Purkyňovu. Nové jméno dostaly i dosavadní Benešovy sady, staly se z nich Sady obránců míru.

26. února ve městě proběhla I. konference JZD na Svitavsku.

15. dubna byla sejmuta báň opravované věže staré radnice. V ní bylo nalezeno pouzdro s pergamenovým zápisem pamětního spisu. Po opravě bylo pouzdro do věže vráceno  společně s novým spisem.

1. června došlo v Československu k měnové reformě a zavedení jednotného trhu (byl zrušen přídělový lístkový systém). Reforma spočívala ve výměně peněz: 300 Kč na osobu v poměru 1 : 5, ostatní 1 : 50. Prudce stouply životní náklady, vklady byly znehodnoceny. V některých oblastech ČSR došlo ke stávkám a demonstracím.

1. července došlo k reorganizací tzv. místního hospodářství. Vznikly tyto podniky:  Okresní stavební podnik, Okresní průmyslový podnik, Okresní bytový podnik, Služby města Svitav.

12. července uspořádal Svaz pro spolupráci s armádou I. ročník motocyklové soutěže svitavským okresem (délka závodu 130 km). Soutěž byla doplněna nezbytnými brannými prvky.

30. července dekretem ministerstva školství a osvěty se základem školské soustavy stala jedenáctiletá střední škola (JSŠ), spojilo se tak pět tříd národní školy (dříve obecné), tři třídy střední školy (dříve měšťanské) a tři třídy gymnaziální, povinná školní docházka se zkrátila na osm let a poslední tři ročníky JSŠ nahrazovaly studium na gymnáziu. JSŠ ve Svitavách byla umístěna do budovy na nám. Míru č.o. 73 a ředitelem byl jmenován Jaroslav Petr.

V Lidovém divadle proběhla 16. srpna manifestace pracujících na podporu korejského lidu. Ve prospěch lidově demokratické Koreje bylo vybráno celkově 30 000 Kč.

10. září vynesl Krajský soud v Brně rozsudky nad skupinou pěti mladých lidí ze Svitav (studentů místního gymnázia), kteří tiskli a kolportovali ilegální protikomunistické letáky. Skupina byla odhalena a její příslušníci byli odsouzení k trestům v rozmezí 8 měsíců až 3 roky.

15. - 21. září probíhaly ve Svitavách odvody branců. Okresní tisk konstatoval, „že je obrovský rozdíl mezi odvody v době buržoazní republiky a nyní“.

20. září se ve městě konala dožínková slavnost spojená s I. ročníkem okresní spartakiády.

8. října byl na stadionu Slavoje Svitavy dojezd třetí etapy  I. československého cyklistického závodu (konal se ve dnech 7. - 10. října). Do Svitav tak zavítalo na 50 nejlepších československých cyklistů v čele s Veselým, Růžičkou, Svobodou.

Na podzim byla záhájena výstavba 54 bytů na ulici Dvořákova a Fibichova.

V bývalém hostinci U Jelena se uskutečnila Okresní škola KSČ.

20. listopadu obdrželi pracující Svitav „Rudý prapor vlády za plnění pětiletého plánu“. Vyznamenání předal představitelům závodu ministr lehkého průmyslu Antonín Málek.

1954
Kvůli teplotním výkyvům a nepřízni počasí v předcházejících měsících se na jaře roku 1955 projevil výrazný nedostatek krmiv pro hospodářská zvířata. V jednotlivých JZD tak došlo k úhynu hospodářských zvířat, nejvíce byla postižena selata (úhyn až 38%) a telata (úhyn až 31%). Projevil se i značný nedostatek mléka.

Během roku byl ve městě pokládán podzemní kabel rezervní telefonní sítě.

V celém městě byly umístěny nové jednotné orientační tabule a čísla domů.

Proběhla oprava barokního morového sloupu štukatérem Josefem Kostečkou. Do sloupu byl vložen pamětní spis, kolem byly nově vysázeny červené javory.

17. února byl založen Radioklub Svitavy. Ten si zřídil klubovou stanici, která patřila k prvním kolektivním radiostanicím v rámci českých zemí. Její volací znak byl OK 2 KAT.

1. dubna došlo k celostátnímu snížení cen průmyslových výrobků, textilu a obuvi.

31. dubna prezident republiky Antonín Zápotocký udělil Okresnímu ústavu národního zdraví ve Svitavách  jako prvnímu zdravotnickému zařízení na území našeho státu vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“.

16. května se konaly volby do národních výborů na základě nového zákona o národních výborech, který odstranil dosavadní praxi nepřímých voleb a zavedl tříleté funkční období. Celostátně se pro kandidáty NF do MNV vyslovilo 94,2 % voličů. Předsedou MNV Svitavy byl zvolen Karel Měšťan.

V červnu byl pro veřejnost otevřen park u Střelnice.

17. srpna bylo slavnostně otevřeno nové nákupní středisko na Kijevské ulici u závodu Svitap.

Ve dnech 22. a 29. srpna se konaly nedělní národní směny na pomoc družstevníkům se žňovými pracemi.

14. října bylo předáno do užívání 15 bytů na Dvořákově ulici, dalších 13 bytů přibylo roku 1955.

15. listopadu byla ve Svitavách protialkoholická poradna, vedená MUDr. Antonínem Kosíkem.

Skončila oprava sálu Stalingradu, která byla zahájena roku 1953. Divadlo bylo otevřeno až 7. května 1955.

Začala výstavba bytových domů na ulicích Neumannova a Kijevská.

V říjnu se konal motocyklistický závod "Velká cena Svitav", jehož trasa vedla přes náměstí. 

Během roku byly dokončeny nové bytové jednotky v činžovním domě na Dvořákově ulici.

 Na konci roku bylo ve Svitavách ještě 28 soukromých živností.

1955
Bylo upraveno okolí sochy Mateřská láska a vysázen okrasný záhon.

Na hospodářské škole ve Svitavách vzniklo družstvo gymnastek, které v dalších letech dosáhlo celé řady sportovních úspěchů.

17. ledna prudká vichřice strhla z věže farního kostela na náměstí průsvitný ciferník věžních hodin, nikdo při této události nebyl zraněn. Nový plechový ciferník byl na věž osazen v říjnu téhož roku.

7. května bylo premiérou hry J. K. Tyla Fidlovačka bylo slavnostně otevřeno rekonstruované Lidové divadlo ve Svitavách. Svými 600 místy v hledišti se stalo největším divadlem ve východních Čechách.  Hned druhý den se v sále konalo slavnostní zasedání ONV, MNV a složek NF.

11. května vystoupila ve Svitavách Brněnská filharmonie s hudebním dílem B. Smetany „Má vlast“.

27. května  - 4. června se ve Svitavách konala I. národní přehlídka ochotnických souborů českých zemí. Přehlídka byla zahájena Tylovou hrou Fidlovačka v nastudování místního Lidového divadla.

Od 1. června došlo k přestěhování zdravotního střediska z nevyhovujících prostor na Fučíkově ulici do budovy okresního zdravotního střediska na Pavlovově ulici č.o. 4. V prvním patře byly umístěny ordinace praktických lékařů, v přízemí byly ordinace odborných lékařů a rentgen. Do vily na Fučíkově ulici se přestěhovala kožní ordinace.

16. června byla ve městě uspořádána velká hvězdicová štafeta, a to jako podpora varšavského Festivalu mládeže.

17. června se ve Svitavách uskutečnilo v rámci I. celostátní spartakiády oblastní cvičení pro tehdejší okresy Svitavy, Moravská Třebová, Boskovice a Blansko. Vystoupily zde stovky žáků svitavských škol. Několik desítek jich potom cvičilo i v na celostátní spartakiádě v Praze.

Z důvodu konání I. celostátní spartakiády byl předčasně ukončen školní rok i na svitavských školách, a to již 18. června.

31. července se ve městě konala tradiční letní mírová slavnost spojená s benátskou nocí v areálu parku Střelnice.

7. srpna proběhl ve Svitavách aktiv funkcionářů - komunistů, členů JZD. Aktiv konstatoval , že každý komunista se musí „stát na vesnici tvrdým a nesmlouvavým bojovníkem za družstevní velkovýrobu v zemědělství a socializaci vesnice, přičemž se znovu vyzdvihuje heslo bdělosti a ostražitosti proti vesnickým kulakům, nepřátelům JZD“. Na svitavském okrese existovalo tohoto roku již 16 JZD, která obhospodařovala 38% půdy.

11. září ve Svitavách se konal rychlostní motocyklový a automobilový závod, který pořádal místní Automotoklub. Trať o délce 40,96km  vedla městským okruhem. Dobře si vedli svitavští závodníci Rudolf Sedláček, Robert Hrouz a Josef Zvára.

3. a 4. října se u Kunštátu a Olešnice konaly manévry Čsl. armády. Střelbu a exploze bylo slyšet i ve Svitavách, a to tak, že se okna třásla a drnčela.

V prosinci došlo k úpravám zahrady areálu zubní polikliniky, díky elektrifikaci sousední továrny byla skácena stará vrba.

10. prosince byl nalezen svitavský poklad.

31. prosince soubor Lidového divadla ve Svitavách uspořádal představení „Veselý silvestr“. Byl to estrádní program, složený z veršů, písniček a výstupů, vytvořený z vlastních tvůrčích zdrojů. Setkal se s mimořádným úspěchem u svitavského obecenstva. Proto soubor v dalších letech v této tradici pokračoval podobnými silvestrovskými pořady.

V průběhu roku byly odstraněny poslední plynové lampy veřejného osvětlení.

Na penzi odešel kronikář města a archivář F. J. Ondryáš.

1956
V letech 1955 a 1956 hospodařily Svitavy s finančním přebytkem, který byl ve formě tzv. doplňkového rozpočtu rozdělen školám, kulturním zařízením a část finančních prostředků připadla na výzdobu města.

Konala se II. národní přehlídka ochotnických souborů českých zemí.

Zprovozněna hospodářská budova nemocnice, jejíž stavba začala roku 1949.

Ve městě vznikl taneční orchestr Studio.

V květnu vznikl přípravný výbor pro založení Českého zahrádkářského svazu v Lačnově. Předsedou svazu se stal Čeněk Reml, z původních 15 členů vrostla členská základna koncem roku na 34 osob. Roku 1963 byly odvodněny pozemky u Dolního rybníka a roku 1966 dobudována zahrádkářská kolonie Pod Hrází a U Rosničky. Organizace měla asi 120 členů. Roku 1973 byla zpevněna cesta k Hornímu rybníku. Roku 1977 svaz získal pozemky pro novou osadu U Hřiště v Lačnově. Roku 1981 bylo založeno 6 zahrad U Smrku a roku 1983 70 zahrad Na Pláži. V této době měl svaz 243 členů. Osada Na Pláži byla v roce 1985 rozšířena o 14 zahrad a následujícího roku proběhla elektrifikace.
V roce 1988 pracovalo ve svazu 273 členů.

16.  - 17. června probíhaly oslavy 700 let trvání města.

Dokončeno nové osvětlení města a byla vydlážděna část nám. Maršála Stalina.

Ve městě žilo na 10 500 obyvatel, průměrná mzda činila 800 - 1 200 Kčs, starobní důchody pak 200 - 900 Kčs.

Městská organizace SČSP ve Svitavách vykazovala 1 830 členů sdružených ve 25 odbočkách. Na celém okrese měla tato organizace celkem 4 386 členů.

Svaz požární ochrany ve Svitavách dostal v tomto roce nový vůz Tatra. Předsedou a velitelem sboru byl A. Šmerda.

Koncem června byla dokončena oprava kostela sv. Floriana, zároveň bylo upraveno i okolí kostela. Oprav se velmi intenzivně zúčastnili věřící čsl. církve, kteří zde odpracovali velké množství brigádnických hodin. I proto byly náklady oprav sníženy z plánovaných 200 tis. Kčs na polovinu.

Cestovní kancelář n. p. Turista získala od domovní správy dům na nám, Maršála Stalina č. o. 34 a zřídila zde vzornou noclehárnu.

Ve městě probíhala veřejná diskuze o možné výstavbě divadla v přírodě. ing. arch. Dolák z Brna, který vypracoval ideový návrh, doporučil, aby bylo divadlo postaveno v areálu Střelnice. Další návrhy počítaly s jeho umístěním za novým hřištěm na Leninově ulici (dnes stadion Míru) nebo v háji u Javorníka (dnes Schindlerův háj). Ke stavbě však nikdy nedošlo.

1957
Bylo zahájeno pravidelné vysílání pořadů o Svitavsku v rozhlasu po drátě, na stanici Praha 3.

Byla uzavřena kuželna na zahradě restaurace U Martina.

V závodním klubu n. p. Svitap byly každou neděli pořádány Hrátky mladých. Místní tisk si všiml, že Hrátky se odehrávaly bez alkoholu v nezakouřeném sále, při zpěvu a tanci.

Město bylo převedeno na dálkový rozvod čištěného koksárenského plynu z Ostravska.

19. května proběhly volby do národních výborů, celostátně pro kandidáty NF hlasovalo obligátních 99,12 % voličů. Předsedou MNV byl zvolen Karel Měšťan a místopředsedou Antonín Marek.

2. - 8. června proběhla v Lidovém divadle ZK ROH Vigona III. národní přehlídka divadelních souborů lidové umělecké tvořivosti českých zemí (LUT).

2. září začal školní rok slavnostním shromážděním všech žáků, studentů a učitelů na nám. maršála Stalina, kde k nim promluvili veřejní činitelé města.

Začaly demolice domů na Horově ulici.

1958
N. p. Svitap byl přejmenován na n. p. Technolen s generálním ředitelstvím v Lomnici nad Popelkou.

25. února Lidové divadlo uvedlo premiéru hry F. Godrichové  a A. Hacketta Deník Anny Frankové. V hlavní roli excelovala tehdejší studentka JSŠ ve Svitavách Naděžda Truhličková. Nastudování zvítězilo na 28. ročníku Jiráskova Hronova, a stalo se tak nejúspěšnější inscenací v celé historii Lidového divadla.

V červnu při TJ Jiskra Svitavy vznikl atletický oddíl.

13. - 21. června se uskutečnila IV. národní přehlídka vítězných divadelních souborů celostátní soutěže LUT. 

14. - 22. června kroužek filatelistů ve Svitavách uspořádal  v sále Městského dvora I. okresní výstavu poštovních známek.

 V červenci proběhlo slavnostní otevření nového stadionu Míru na Leninově ulici utkáním v kopané mezi TJ Jiskra Svitavy a Motorpalu Jihlava. Stadion ovšem neměl tribunu, jen podél jedné strany byly vybudovány sedačky pro 700 diváků. Krytá tribuna byla otevřena až v roce 1970 při příležitosti konání okresní spartakiády.
Rovněž došlo ke sjednocení dvou největších svitavských tělovýchovných jednot - Spartaku a Jiskry  a vznikla Tělovýchovná jednota Svitavy.

22. září u příležitosti celostátní výstavy poštovních známek „Brno 1958“ uspořádalo Ústředí československých filatelistů pro pozvané a oficiální hosty Cestu přátelství z Brna do Prahy se zastávkou ve Svitavách. Město tehdy navštívil i prezident Mezinárodní filatelistické federace F.I.P. Lucien Barthelot z Paříže.

28. září se konaly poslední bohoslužby v kapli svitavské nemocnice. Církevní zařízení kaple bylo poté převezeno na faru. Správa nemocnice z kaple později zřídila spolkovou místnost.

29. prosince byl zahájen provoz v zrekonstruovaném městském kině, které dostalo název „Vesmír“.

1959
Probíhala demolice a přestavba domů na ulici Vojanova.

V tomto roce bylo založeno ve městě I. bytové družstvo s 15 členy, byl to jeden ze způsobů řešení špatné bytové situace.

28. března zemřel akademický sochař Josef Kadlec.

7. - 14. května v Lidovém divadle ve Svitavách se konalo ústřední kolo soutěže divadelních souborů LUT v oblasti her pro děti a mládež, kterého se zúčastnilo sedm nejlepších souborů z Čech a Moravy.

14. - 21. června se v Lidovém divadle uskutečnil krajský divadelní festival, na kterém se představily obecenstvu nejlepší ochotnické soubory Brněnského kraje.

1960
1. ledna proběhlo sloučení města Svitav se sousedními obcemi - Čtyřicet Lánů a Mor. Lačnov, počet obyvatel stoupl na 13 878. Nový název obou obcí byl Svitavy - Lány a Svitavy - Lačnov.

Vznikl nový sportovní oddíl TJ Slavoj Svitavy - Lány.

Postavena prodejna na Olbrachtově ulici.

8. března u příležitosti Mezinárodního dne žen bylo na ONV ve Svitavách vyznamenáno 71 žen odznakem „Mateřství“. První stupeň odznaku obdržely: Josefa Hloušková (nar. 1907)  vychovala 10 dětí, Anna Kerumová ze Svitav (nar. 1891)  vychovala 10 dětí a Anastázie Zrůstková ze Svitav (nar. 1874)  vychovala 11 dětí.

Začátkem dubna proběhla ustavující okresní konferenci Československého svazu mládeže. Předsedou okresního výboru ČSM byl zvolen Jaroslav Suchý. Nově vzniklá okresní organizace měla 253 základních organizací a 7 700 členů.

V květnu soubor Lidového divadla ve Svitavách uspořádal IV. ročník májového divadelního festivalu.

9. května na ulici Julia Fučíka byl odhalen památník Osvobození z dílny akademického sochaře J. Marka.

12. června proběhly volby do Národního shromáždění a národních výborů, pro poslance do Národního shromáždění hlasovalo v ČSR 99,86 % a do národních výborů 99,76 % voličů. Předsedou MěstNV se stal Karel Měšťan.

22. - 23. června na ustavujícím zasedání se sešli nově zvolení poslanci ONV ve Svitavách. Prvním předsedou ONV ve Svitavách se stal Jan Soldán, místopředsedy byli zvoleni Miroslav Orlich a Jan Mlejnek, tajemníkem se stal Stanislav Válek.

15. prosince bylo školským zákonem základní vzdělání prodlouženo na devět let, JSŠ se změnila na dvanáctiletou školu a posléze se poslední tři ročníky osamostatnily a změnily se na střední všeobecně vzdělávací školu (SVVŠ). I ve Svitavách se dvanáctiletá střední škola rozdělila na základní devítiletou školu (ZDŠ  zůstala trvale v budově na náměstí) a SVVŠ, ředitelem obou zůstal Jaroslav Petr, k úplnému oddělení SVVŠ došlo teprve v roce 1964.