Svitavský betlém kulturní památkou

01Črvc2015

Koncem června nabylo právní moci rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky o prohlášení Velkého mechanického svitavského betléma, který je od počátku května 2015 v majetku města Svitavy, za kulturní památku. Ukončila se tak jedna etapa snah svitavských muzejníků (podporovaná vedením města i jeho obyvateli) o návrat a záchranu této památky, úzce spojené s nelehkou historií města.

Dramatický osud této památky odráží tragickou historii českého pohraničí. Památka je unikátní v několika rovinách – je nejen mementem významné (a velmi bolestné) etapy historie města, ale hlavně zůstává dokladem tradice stavění lidových betlémů, která se stala významným fenoménem i v dalších oblastech České republiky. I přes velmi špatný technický stav se jedná o památku naprosto unikátní - jak svou pohnutou historií, tak ohromujícím rozsahem, která významem přesahuje hranice regionu. Velký mechanický svitavský betlém je souborem několika rodinných betlémů, ponechaných ve městě po odsunu svitavských Němců. Z těchto menších betlémů byl po roce 1945 sestaven jeden velký, ten byl vystaven v expozici městského muzea až do roku 1961. Je tvořen velkým množstvím polychromovaných dřevěných figur a budov, většinou velmi výpravných. K betlému patří také pět kusů „tzv. „dálin“ (plátno) , tedy malovaného pozadí městského a vesnického prostředí. Významnou část betléma tvoří mechanické systémy, jde o více než padesát složitějších sestav, pohyblivých staveb či jednotlivých figur. Nejstarší skupina figur (Svatá rodina, Andělská hudba a několik dalších figur) pochází z let 1825 – 30. Jde o kvalitní řezbářskou práci, dovršenou plnohodnotnou polychromií.

Před představiteli města Svitavy stojí další nelehký úkol – sehnat nemalé finance na odborné restaurování tohoto vzácného souboru. V současné době je část betléma vystavena v expozici Městského muzea a galerie ve Svitavách. Větší část je uložena v depozitáři a čeká na restaurátorský zásah. Zřizovatel, tedy město Svitavy, je připraven se podílet na záchraně této velmi cenné památky a poté jej zpřístupnit veřejnosti.

Blanka Čuhelová, ředitelka Městského muzea a galerie ve Svitavách

 

Zuzana Pustinová