Podzimní běh programu "Cesta" pod vedením SVP Svitavska zahájen

V dubnu a květnu letošního roku jsme informovali o zahájení projektu Svitavy, aktivity sociální prevence 2015, na který město Svitavy získalo v dotačním programu Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR dotaci ze státního rozpočtu. Jednou z projektových aktivit byl výcvik pro děti s projevy maladaptivního chování s názvem "CESTA", který pro první skupinu dětí proběhl od dubna do června pod vedením Střediska výchovné péče Svitavska - Alfa ve spolupráci s partnery, Občanským sdružením Bonanza a Městským muzeem a galerií ve Svitavách. Začátkem října byl zahájen podzimní běh tohoto programu.

Konkrétně se tedy jedná o druhý běh tříměsíčního výcviku pro děti do 15 let ze Svitav a správního obvodu, které mají vážnější potíže s chováním, hůře se adaptují na podmínky ve svém okolí. Iniciátorem účasti dětí ve výcviku je OSPOD MěÚ Svitavy nebo v některých případech také Okresní soud ve Svitavách. Program se skládá z několika dílčích činností.
Rozvoj morálního a právního vědomí
Jde o činnosti směřující k pochopení užitečnosti hranic, pravidel a zákonů poskytujících v životě bezpečí a jistotu. Získání vědomosti "proč zákony existují a k čemu slouží" a objasnění jejich smyslu, vytvoření nebo upevnění morálních postojů a porozumění všem důsledkům při porušení právních norem.
Motivační pracovní činnosti
Záměrem je vyzkoušet si několik pracovních činností (kovář, řezbář, kameník a sklář), ve kterých by se posléze mohl účastník výcviku tzv. „najít“. Jedná se o motivaci ke zvládnutí některých manuálních dovedností.
Sociální dovednosti a „kompetence“
Konkrétně se jedná o převedení vědomostí a dovedností do praxe. Jde o osvojení si komunikačních, sociálních a pracovních dovedností a porozumění mezilidským vztahům ve svém okolí.

V pořadí druhý výcvikový den podzimního programu "Cesta" byl zaměřen na shora uvedené "základní rozvojové činnosti" - učení, práci i hru. V dopoledním bloku, který se uskutečnil na statku občanského sdružení Bonanza ve Vendolí, byla tentokráte hlavním tématem komunikace a řešení konfliktů. Převedeno do činností s dětmi bylo cílem objasnit dětem, jakými způsoby mohou lidé mezi sebou komunikovat a jak řešit konflikty. Prvním úkolem bylo, aby děti při ošetřování koní byly zticha a komunikovaly pouze neverbálně. V následné reflexi měly děti vyjádřit svoje pocity a říci, co se jim v tichu dařilo a co naopak nikoliv. Dalším úkolem bylo při procházce s koňmi pozorovat jak zvířata navzájem komunikují. Při rozboru měly děti pojmenovat podobnosti nebo odlišnosti v komunikaci mezi zvířaty a mezi lidmi. Základní otázkou byly způsoby řešení konfliktů.
Odpoledne se děti v prostorách dílen Městského muzea a galerie ve Svitavách věnovaly práci se sklem (na snímcích). Jednotlivě poznávaly, jaké soustředění tato práce vyžaduje. Nic nejde ošidit, sklo při zbrklosti praskne. Velmi nepozorného často potrestá ostrou hranou. Naopak při trpělivosti a cílevědomosti se daří i práce s tak křehkým materiálem. Každý si vytvořil vlastní výrobek (na snímku), kterým mohl potěšit sebe nebo jej darovat. Součástí byla také práce na společném výrobku. Zde se děti učí odpovědnosti k práci druhých, která je současně inspiruje a zvyšuje pocit jejich odpovědnosti.
Učení, práci i hru lektoři cíleně doplňují shrnováním poznatků i prožitků a pokoušejí se vytvořit u dětí nové opory.

Věříme, že i ostatní řemeslné techniky nebo další činnosti vytvoří pro děti tu správnou „Cestu“. O dalším průběhu výcviku budeme informovat.

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie