Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 08.06.12
Otázka:
Dobrý den,
Ráda bych se na Vás obrátila s problémem přecházení hráze u Dolního rybníka. Na této silniční komunikaci není chodník a jelikož se jedná o jednu z nejvyhledávanějších rekreačních oblastí ve Svitavách je to velký problém. Je tu obrovská frekvence turistů, seniorů, matek s dětmi a kočárky, kteří se vyhýbají autům v obou směrech a cyklistům. Velice často vznikají nebezpečné dopravní situace! Též nezpevněný okraj komunikace za svodidly je nebezpečný. Malé dítě pod nimi může propadnout až do rybníka. Dále křižovatka za hrází je nepřehledná – přes přírodní ostrůvek uprostřed je špatně vidět, stejně jako do obou zatáček. Nedalo by se toto místo řešit např. kruhovým objezdem? Dalším nedostatkem v této oblasti je absence pouličního osvětlení. Shrnutí: S cyklostezkou, která je hojně využívaná bruslaři a cyklisty se frekvence dopravy  v oblasti hráze ještě zvýšila. (Tato oblast je však vyhledávaná v každém ročním období- běžkaři, bruslaři…) Chodci, kteří chodí na výlety do přírody k oběma rybníkům jsou v této oblasti vystaveni nebezpečí. Bylo by možné tyto problémy nějak řešit – například vybudováním chodníku? Velice děkuji za odpověď a zájem města o jeho obyvatele. L. Dvořáková  
Odpověď:

Dobrý den,

obrátila jste se na nás s podnětem k problému dopravní situace v prostoru hráze Dolního rybníka, kudy prochází místní komunikace spojující území zahrádkářských lokalit. O popisovaných problémech víme a snažíme se je v maximální míře řešit. Vše však není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Uvedené názory na situaci v území jsme podrobně projednávali s institucemi, které jsou zodpovědné za dopravní bezpečnost na pozemních komunikacích a dále za umísťování, povolování a užívání dopravních staveb v území v souladu s právními předpisy. Z jejich odpovědí, které jsou níže uvedeny však vyplývá, že nejsou možné další úpravy území nad rámec současného stavu. Vzájemně se tedy tomu musíme přizpůsobit a vlastním chováním a vzájemnou ohleduplností chránit sebe a svoji bezpečnost.

Pavel Čížek, místostarosta města Svitavy, pavel.cizek[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

Dobrý den paní Dvořáková, 

odboru dopravy MěÚ ve Svitavách byl postoupen Váš příspěvek, ve kterém se zaobíráte bezpečností silničního provozu a zvláště pak chodců pohybujících se po místní komunikaci nacházející se na hrázi Dolního rybníka ve Svitavách, upozorňujete na nepřehlednost přilehlé křižovatky, kde navrhujete vybudovat malou okružní křižovatku. Ve Vašem příspěvku také upozorňujete na absenci chodníku s veřejným osvětlením, který chybí na místní komunikaci vedoucí po hrázi Dolního rybníka.

MěÚ Svitavy, odbor dopravy, z důvodu objektivity požádal o vydání stanoviska k Vašim návrhům také Policii ČR, dopravní inspektorát Svitavy. Ten vydal vyjádření pod č.j.KRPE-178-152/ČJ-2012-170906 dne 18.7.2012. Ve svém vyjádření nedoporučuje stavební úpravy - zřízení chodníku a kruhového objezdu-kruhové křižovatky s místní komunikací vedoucí k zahrádkám ve Svitavách v části Pod hrází. K Vašim dílčím návrhům proto uvádíme:

1.Bezpečnost chodců

Místní komunikace části Pod hrází se nachází v intravilánu obce Svitavy, kde je provoz řízen podle § 18  odst. 4 zákona č.361/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že řidič v obci smí jet rychlostí nejvýše 50 km/h. Přitom však musí dbát zvýšené pozornosti, což je dáno zvýšeným počtem účastníků provozu v intravilánu města. Dále musí řidič přizpůsobit rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorie a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat.Smí jet takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled. Toto musí mít řidič stále (a obzvlášť projíždějící touto uvedenou komunikací) na paměti. Pohyb účastníků po této komunikaci tedy závisí na jejich chování a přizpůsobení se danému úseku s danými šířkovými poměry místní komunikace.

2.Vybudování chodníku s veřejným osvětlením

 Při akceptování a dodržení podmínek podle platných ČSN v této lokalitě nelze vybudování chodníku realizovat vzhledem k nedostatečným šířkovým poměrům komunikace a svahovému reliéfu daného dopravního prostředí. Podle platných předpisů musí být minimální šíře nově budovaného chodníku 1,5m. To by znamenalo učinit významný zásah do tělesa hráze Dolního rybníka, což by byl zásah do cizího majetku. Podle § 12 odst. 2 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je stavba místní komunikace na hrázi rybníka ve vlastnictví města Svitavy a těleso hráze je ve vlastnictví Českého rybářského svazu, Rybářství Litomyšl. Zde pro úplnost uvádíme, že po několikaletém jednání s vlastníkem hráze došlo v loňském roce k pokácení vzrostlých suchých topolů, které ohrožovaly bezpečnost chodců pohybujících se po hrázi, ale i bezpečnost v části zahrádkářské kolonie pod hrází. Dalším důvodem bylo narušování samotného tělesa hráze rybníka kořenovým systémem topolů. Pokácení stromů a umístění nových svodidel si vyžádalo náklady v řádu stovek tisíců korun. Náhradní výsadba ani jiné umístění staveb mimo instalaci svodidel nebyly vlastníkem hráze povoleny. Rozšířením tělesa hráze a vybudováním chodníku s veřejným osvětlením by došlo do značné míry k znepřístupnění zahrádek pod hrází. Dalším významným prvkem by byla vysoká finanční náročnost stavby a její budování na pozemku, který není ve vlastnictví města.

3.Zřízení kruhového objezdu

Zřízení kruhových objezdů – malých kruhových křižovatek - se řídí platnými ČSN a technickými podmínkami pro výstavbu malých okružních křižovatek. Vsazení kruhového objezdu místo stávající úrovňové křižovatky v této části nemá žádné opodstatnění. Ve směru od Lačnova se ve stávajícím stavu jedná o levotočivou zatáčku prudšího rázu, kde přijíždějící vozidlo i z opačné strany od centra města, musí zpomalit, aby bezpečně zatáčkou projelo. Stejně tak vozidla přijíždějící ve směru od zahrádkářské kolonie vyjíždějí z obytné zóny a musí dát přednost všem účastníkům silničního provozu. Vozidla po průjezdu uvedenou zatáčkou vyvinou určitou rychlost, ale jakou, to závisí na jejich chování a přizpůsobení se ostatním účastníkům silničního provozu. Zřízením malé okružní křižovatky vůči stávajícímu stavu se jejich chování nezmění. Dále při průjezdu vozidel okružní křižovatkou musí být splněny dané rozhledové poměry, které by však zde splněny nebyly. Také dopravní  nehodovost není v daném místě žádná. Stavební náklady na zřízení malé okružní křižovatky nejsou zanedbatelnou položkou. Z důvodu malé frekvence projíždějících vozidel, kdy je dopravní zatížení křižovatky mizivé, je stavba neefektivní. MěÚ Svitavy, odbor dopravy, z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu v uvedené křižovatce zajistil posunutí svislých dopravních značek IP26a – „Obytná zóna“ a IP26b – „Konec obytné zóny“ až na hranici křižovatky zejména z důvodu lepších rozhledových poměrů vozidel vyjíždějících ze zahrádkářské kolonie. Ze stejného důvodu bylo provedeno ořezání vzrostlých křovin rostoucích na ostrůvku křižovatky. 

Městský úřad Svitavy, odbor dopravy, se situací týkající se bezpečnosti všech účastníků silničního provozu v dané lokalitě již v minulosti zabýval a podle našeho názoru učinil veškerá možná technická, ale i netechnická opatření, která jsou v souladu s dosud platnou legislativou a technickými předpisy. O situaci byla informována jak městská policie, tak i policie ČR, která zde přislíbila provádět namátkové kontroly.    

Ing. Miroslav Doseděl, vedoucí odboru dopravy, miroslav.dosedel[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 01.07.12
Otázka:
Vážení,
se zájmem jsem si přečetl zprávu o stavu životního prostředí ve Svitavách. Zaujalo mne samozřejmě úplně vše, ale přeci jenom oblast "Odpady" je sepsána a přednesena ve velmi optimistickém duchu. To by se mi sice velmi líbilo, ale je tam bohužel zamlčena jedna velmi. velmi podstatná skutečnost. Víte vůbec jak vypadají boxy separovaného odpadu ? Víte, že tyto boxy nemají vůbec žádný smysl ? Víte, že o nějakém separování odpadu v těchto boxech nemůže být ani řeči ? A proč to vše je ? - Poněvadž tyto boxy nejsou pravidelně vyprazdňované. Pokud tomu nevěříte udělejte si kontrolu - třeba na boxech mezi Svitavskou resp.Hraniční a Hybešovou.
Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme za Váš zájem o stav životního prostředí. Na Vámi vyslovené otázky (a zároveň  odpovědi) týkající se oblasti odpadového hospodářství – zejména stání kontejnerů na tříděný odpad, sdělujeme následující:

Není pravda, že kontejnery na tříděný odpad  „nejsou pravidelně vyprazdňovány“. Společnost LIKO SVITAVY a.s. provádí svoz odpadů z  kontejnerů na tříděný odpad papíru a plastů  pravidelně 1 x týdně (pondělí nebo čtvrtek) ze všech jednotlivých stání. Vybraná stání jsou podle potřeby svážena 2 x týdně. Kontejnery na sklo barevné i čiré jsou sváženy podle naplněnosti cca po 4 – 6 týdnech.   

Město Svitavy koncepčně v rámci svých finančních možností provádí výstavbu nových a rekonstrukce a rozšíření stávajících stání kontejnerů na tříděný odpad již od roku 2003. Do konce roku 2011 bylo takto nově zbudováno nebo rekonstruováno 45 sběrných míst pro kontejnery na tříděný odpad.

Vámi konkrétně specifikované místo – stání na tříděný odpad v lokalitě mezi ulicemi Hybešova, Svitavská a Družstevní -  je velmi problematické, ale jen z hlediska lidského faktoru. I přes namátkové sledování toho místa právně dostupnými prostředky se nám zatím nepodařilo zjistit původce, který zde odkládá jiné odpady, než pro které je stání určeno.

Samozřejmě, zmiňované sběrné místo není jediné, kde dochází k ukládání jiných odpadů než papíru, plastů a skla. Sledování  ostatních míst je také prováděno namátkově.

Nelze však v žádném případě tvrdit, že nedochází k třídění odpadů v těchto sběrných místech. Statistiky množství vytříděných odpadů za jednotlivé roky ukazují na nárůst množství vytříděných odpadů.         

Ing. Pavel Čermák, odbor životního prostředí
e-mail :  pavel.cermak[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 22.05.12
Otázka:
Dobrý den,musím reagovat na možnosti rozšíření školek,na ulici pražská,jsou dvě budovy bývalé školky a paradoxně je v jedné polovině škola,což je trochu jak za roku raz dva,místo aby se to nazpět vrátilo mš a mohlo tak být umístěno více dětí,tak se raději děljí zřejmě kabinety učitelům a na dětio se nemyslí
Odpověď:

Dobrý den,

omlouvám se za značné zpoždění mé odpovědi. To bylo do značné míry zapříčiněno poměrně rychlým sledem událostí, kdy jsme s vedením města hledali možnosti, jak reagovat na letošní stav při zápisu dětí do MŠ. Přestože dlouhodobě sledujeme populační křivku, došlo letos oproti očekávání ke zvýšení zájmu o MŠ. Výstupy z databáze obyvatel to však neavízovaly.

Nyní k Vaší reakci. Je pravdou, že jsme před lety provedli přesun jedné první třídy do prázdného pavilonu MŠ Pražská, aby bylo zajištěno jeho plné využití. Rovněž jsme předpokládali, že při zvýšení počtu dětí v MŠ budou tyto prostory opět navráceny školce. V průběhu let však došlo k nebývalému růstu zájmu rodičů o ZŠ Sokolovská, čímž se její kapacity zcela naplnily. Zde malá odbočka. ZŠ Sokolovská sídlí v budově gymnázia a vlastníkem je Pardubický kraj. Z toho vyplývá, že jako nájemce musí respektovat prostorové podmínky, které má dané nájemní smlouvou. Došlo tedy k situaci, že skutečně "není cesty zpět". Proto jsme hledali jiné řešení. Dnes Vám mohu sdělit, že došlo k dohodě s majitelem objektu v ulici Purkyňova, kde měly historicky sídlo jesle. Součástí dohody je vytvoření odloučeného pracoviště MŠ Svitavy - Lány s kapacitou 25 míst. Stavební práce již začaly a vše směřuje k tomu, že 1. září bude nové oddělení otevřeno. Podle platné legislativy však bude muset proběhnout nové kolo přijímacího řízení. O tom budeme všechny potenciální zájemce v dohledné době informovat.

Mgr. Jiří Petr, vedoucí odboru školství a kultury, petr[zavinac]svitavy[tecka]cz  

 
Příspěvek ze dne: 11.07.12
Otázka:
Dobrý den pane starosto.Zajímalo by mě jak je možné odvolat někoho kdo vyhrál výběrové řízení,tak jak se to stalo na II.ZŠ Svitavy.Mgr.Tobiáš dostal školu na dobrou úroveň a tak to nechápu,nebo si snad nějaký známý známého potřebuje zvednout image oslovením "pane řediteli".
Odpověď:

Dobrý den,

na základě novely školského zákona byla v tomto roce vyhlášena konkurzní řízení na místa ředitelů všech svitavských škol a školských zařízení, kteří vykonávají k 1.1.2012 svou funkci déle než 6 let. Toto se mimo jiné týkalo i ZŠ T. G. Masaryka. Konkurzní komise se při výběrovém řízení řídila vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a o konkurzních komisích.V  prvním kroku posoudila vhodnost , či nevhodnost přihlášených uchazečů. V případě, že je více vhodných uchazečů (o tom se v komisi hlasuje), stanoví jednotliví členové konkurzní komise pořadí uchazečů. Po provedení eliminace nejnižšího a nejvyššího umístění pak vznikne součet umístění. Ten stanoví výsledné pořadí uchazečů. Toto pořadí je následně předloženo radě města, která v tomto případě vykonává zákonnou úlohu zřizovatele - jmenování ředitele příspěvkové organizace na základě vykonaného konkurzního řízení. Výsledné pořadí je tedy pouze doporučujícím stanoviskem pro radu města. Z uvedené aplikace zákonné normy vyplývá, že kdyby bylo např. šest vhodných uchazečů se stanoveným pořadím, může rada města jako vykonavatel zřizovacích kompetencí jmenovat uchazeče umístěného na 4. místě. Odtud pramení náš názor, že používat termín vítěz konkurzního řízení je zavádějící.

Pan ředitel Ladislav Tobiáš na webových stránkách školy interpretuje svůj pohled na celou situaci, s nímž se neztotožňujeme. Co se týká úrovně školy, není to vždy jen práce ředitele, ale celého pedagogického sboru.

David Šimek, starosta města, david.simek[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 11.06.12
Otázka:
 Dobrý den!
Chtěl jsem se zeptat někoho odpovědného, proč město opět pořádá koncerty na náměstí v neděli v pozdních hodinách (viz. včerejší koncert skupiny Fast Food Orchestra). Umělci začali hrát dle plánu od 21:00 hodin a svoje vystoupení ukončili po 22:30 hodině. Následoval úklid laviček a dalšího vybavení pracovníky TS zhruba do 23:00 hodin.
Nemám nic proti pořádání koncertů na náměstí, naopak se aspoň už takto "vylidněné" a "mrtvé" náměstí oživí, ale volba termínu pořádání koncertu v pátek nebo v sobotu večer, by byla dle mého názoru vhodnější. Už s ohledem na to, že v pondělí začíná nový pracovní týden.
Přál (nepřál) bych zastupitelům našeho města strávit včerejší večer v našem bytě při poslechu řinčících okenních tabulek. Třeba by i oni změnili názor pořádat koncert v neděli večer, když druhý den by museli vstávat do práce ve 4:30 hodin?!?

S pozdravem Luděk Šimek
Odpověď:

Dobrý den,

nedělní termín koncertu byl, věřte, skutečně výjimečný. Zvolili jsme ho proto, že byl uspořádán v rámci Národní přehlídky Dětská scéna - prestižní přehlídky dětského divadla a dětské recitace. Ta probíhá ve Svitavách od 8. do 14. června a koncert byl i pro účastníky této celostátní akce. (Ostatně, před rokem jsme - také v neděli večer na na stejném místě - uspořádali koncert bratří Ebenů.) Program přehlídky jiný termín neumožnil a i čas zahájení koncertu jsme přizpůsobili programu přehlídky. Nechci psát o tom, že v Ústí nad Orlicí minulý týden v rámci festivalu Město v pohybu, probíhaly večerní koncerty na náměstí každý večer po celý týden...

Další koncerty a akce na náměstí v tomto roce: 14. července od 13:00 do 22:00 hodin Slavnosti piva, 9.-11. srpna od 20:00 do 22:00 hodin Kinematograf bratří Čadíků, 26. srpna od 20:00 do 22:00 hodin Monkey Business, 31. srpna od 20:00 do 22:00 hodin Mňága a Žďorp,1. září Slavnost dechovek - po celý den, 2. září Pouť ke svatému Jiljí, 22. září od 13:00 do 22:00 hodin Slavnosti vína.

Děkuji za Vaši toleranci a pochopení

Petr Mohr, ředitel SKS Svitavy

 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29