Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 06.01.20
Otázka:
Jak jste nás dopisem, který jsme dnes obdrželi, Město Svitavy zavedlo pro místní ubytovací zařízení od 1.1.2020 poplatek ve výši 20 Kč za každý započatý den pobytu, který nahradil původní poplatek ve výši 4 Kč z ubytovací kapacity.
Žádám o zdůvodnění tohoto pětinásobného navýšení a jak budou vybrané prostředky využity.
Pro srovnání: Sousedské město Litomyšl zavedlo tento poplatek v poloviční výši, tedy 10 Kč za den. Mám z toho nabýt dojmu, že Litomyšl na rozdíl od Svitav má zájem podporovat cestovní ruch?

Poznámka: Abych mohl vložit tento příspěvek, musel jsem provést registraci, kde jsem uvedl osobní údaje. U formuláře ani diskuzního fora nikde nevidím právní doložku v souladu s GDPR. Mohu mít jistotu, že zadané osobní údaje jsou bezpečně uložené a město respektuje platné právní předpisy?

Předem děkuji za vaše odpovědi.

Vít Pechanec
Pension Fontána Svitavy
Odpověď:
Vážený pane Pechanče,

poplatek z pobytu byl navýšen z toho důvodu, že ve městě Svitavy se nachází spousta rekreačních oblastí, které nejsou nikterak zpoplatněné, avšak jejich údržba stojí nemalé peníze. Zároveň se do poplatku také započítávají služby informačního centra, sportovišť, kulturního vyžití, úklidu komunikací, veřejného osvětlení apod. Jsme toho názoru, že přidaných 20 korun k celkové částce za ubytování je zanedbatelná částka, která klienta neodradí.

K Vaší poznámce mohu uvést následující. Po konzultaci s pověřencem pro ochranu osobích údajů nebyl shledán rozpor v informační povinnosti dle GDPR, Vámi zadané osobní údaje slouží pouze k ověření identity a jsou skutečně bezpečně uložené.

Jiří Johanides
tiskový mluvčí města Svitavy
 
Příspěvek ze dne: 07.07.19
Otázka:
Dobrý den, velmi oceňuji přístup radnice v řešení problému se sinicemi v Rosničce. Mohu se zeptat, zda ještě lze přispět na ostrůvky? Dále by mne zajímalo, zda se někde mohu dozvědět podrobnosti (pokud to není tajné) o názoru odborníků na problematiku ochrana Rosničky, četl jsem, že snad spolupracujete s Jihočeskou universitou? Pokud to tak je, bylo by skvělé, kdyby někde byla vyvěšena informace (třeba u Rosničky) o tom, jak se proti sinicím a odůmrti ryb nyní bojuje, bylo by to poučně a zároveň by to mohlo pro věc získat děti a občany Svitav. Moc děkuji za odpověď. Jiří Šoupal
Odpověď:
Vážený pane Šoupale,

návrh přírodě blízkých opatření na rybníku Rosnička vzešel z návrhů Prof. Ing. Blahoslava Maršálka CSc., vedoucího oddělení vegetační ekologie a oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanického Ústavu akademie věd. Prozatím jsme s realizací konkrétních opatření ve stádiu zkušebního provozu, proto s detailnějším informováním veřejnosti na místě samém počítáme v příštím roce. Dílčí informace jsou prozatím zveřejňovány na rybářské chatě Rosnička.

Možnost příspěvku na pořízení plovoucího ostrůvku stále platí. Výše příspěvku je však stanovena částkou 10.000 Kč. Pokud budete chtít příspěvek v této výši poskytnout, kontaktujte e-mailem pracovníky odboru životního prostředí MěÚ Svitavy, a to Martinu Kočvarovou (martina.kocvarova[zavinac]svitavy[tecka]cz) nebo Marka Antoše (marek.antos[zavinac]svitavy[tecka]cz) ohledně přípravy příslušné smlouvy.

Děkujeme Vám za Váš zájem,

Jiří Johanides

tiskový mluvčí města Svitavy
 
Příspěvek ze dne: 05.07.19
Otázka:
Dobrý den, zajímá mě otázka způsobu hubení plevelů na veřejných prostranstvích (chodníky, kontejnerová stání, dětská hřiště,silnice, parkoviště...  Konkrétně zda se provádějí postřiky, v jaké frekvenci, který herbicid je k tomu využíván a jaká jsou bezpečnostní opatření pro obyvatele, zda jsou místa nějak označena apod. Také by mě zajímalo, jak se jako občan dozvím, kdy a kde se bude postřik provádět. Před dvěma roky jsem kolem našeho domu zahlídla pána s butylkou na zádech, říkal, že má roundup. Přitom stříkal místa, kde si běžně hrály děti a běhaly tam bosky. A konečně mě zajímá otázka, zda město zvažuje hubení plevelů  jinou než chemickou cestou, tedy mechanicky, pomocí páry či horké vody. Díky za odpověď.  
Odpověď:

Vážení paní Obhlídalová,

společnost SPORTES Svitavy s.r.o. používá pro účely ošetřování rostlin ve veřejné zeleni různé pesticidy. Nejčastěji používaným je totální herbicid Roundup Klasic, jehož účinnou látkou je glyfosát. Dále jsou společností využívány systémové herbicidy Lontrel a Starane, či obdobné herbicidy k odstraňování dvouděložných plevelů z trávníků.

Roundupem jsou hubeny plevele ve smíšených výsadbách keřů, na obtížně dostupných a udržovatelných místech, např. za garážemi na ul. ČSA a Lázeňská. Současně je tento herbicid využíván při hubení plevele v chodnících v Parku Jana Palacha a v parku za Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Stejné využití je i před zakládáním nových trávníků či nových květinových záhonů před provedením výsadeb. Naší společnosti byl na úseku údržby veřejné zeleně Roundup využit zhruba 20x.

Herbicidy ve velice omezené míře využíváme i v okolí dětských hřišť. V letošním roce byl herbicid použit pouze v okolí jednoho dětského hřiště, a to na ulici Ruská. Vzhledem k tomu, že v letech minulých byl tento prostředek využíván v hojnější míře, tak docházelo k upozorňování návštěvníků dětských hřišť formou letáčku. Současně veřejnost upozorněna letáčky není, právě z důvodu snížení používání těchto prostředků. Odstraňování plevelů dále probíhá mechanicky – trháním, ručním škrábáním apod. Veřejnost může získat informaci o aplikaci chemických látek na internetových stránkách společnosti www.sportes.svitavy.cz v sekci “Na čem pracujeme“.

Z pohledu střediska správy místních komunikací je používán totální herbicid Roundup v kombinaci s ručním škrábáním. Postřik je aplikován v okolí chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic I. třídy. Vzhledem k vývoji povětrnostních podmínek a personálního obsazení společnosti však není v našich silách pravidelně informovat či označovat místa, kde byl prostředek aplikován. V letošním roce došlo k aplikaci herbicidu v okolí Náměstí Míru, sídliště Lány, „Malá Evropa“, Lačnov, Pražská, Olomoucká. Četnost postřiku je volena dle vývoje počasí, přičemž doposud v roce 2019 došlo v uvedených lokalitách k aplikaci 1x – 2x (2x nebyl postřik aplikován ve všech vyjmenovaných lokalitách).

V současné době je ze strany společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. vyvíjena snaha v co největší míře omezit užívání totálního herbicidu a vytipovat vhodnou technologii, která by nahradila používání chemických prostředků. Již v současné době je používáno mechanické odstraňování plevele. Jako vhodné se jeví využití infrazářičů či horké (přehřáté) páry.


S pozdravem


Ing. Bronislav Olšán

jednatel, SPORTES Svitavy s.r.o.

 
Příspěvek ze dne: 29.05.19
Otázka:
Dobrý den,
dne 24.5.2019 jsem zaslala na fórum města Svitavy dotaz (viz níže) a nikdo nereagoval.
Znovu se tedy obracím na fórum a žádám, aby mi někdo z města Svitavy odpověděl na moje dotazy. V předchozím e-mailu (níže) jsem zaslala i foto ohrožené oblasti, sem však fotky nemohu vložit, nemáte zde prostor pro přílohy.
Jana Brabcová.
----------------------------------------------------------------
Původní e-mail ----------
Od: Jana Brabcová
Komu: Svitavy - Internetove forum
Datum: 24. 5. 2019 13:20:08
Předmět: Dokončení revitalizace vodního toku u Svitavského rybníka

Dobrý den,
 Jsme majiteli zahrady č. 198 Pod hrází, v oblasti zahrádkářské kolonie u Svitavského rybníka, ve Svitavách. V loňském roce probíhala revitalizace vodního toku na úseku koryta řeky Svitavy od ulice Říční, za areálem společnosti TOS Svitavy až ke Svitavskému rybníku. Prosím o sdělení, jak budou pokračovat dokončovací práce úpravy vodního toku (potoku) v krátkém úseku od hráze Svitavského rybníka po železniční most cca asi 100 m (viz foto).  
 V tomto úseku se nachází 3 zahrady a naše je asi 5 m od zlomového místa koryta potoku, které je zde velice mělké cca 50-60 cm vzhledem k okolnímu terénu, a současně se ostře stáčí pod železniční most. V případě prudkého deště, nebo upouštění vody z rybníka, dosahuje v tomto krizovém místě vodní hladina téměř úrovně okolního terénu (viz foto). Hrozí zde nebezpečí rozvodnění potoka do prostoru přilehlých pozemků.  
 Koryto potoka bylo sice vyčištěno a zpevněno kameny, ale vzhledem k ochraně majetku majitelů okolních pozemků a objektů nebylo učiněno nic. Budou i zde postaveny ochranné zídky, jako je tomu u zahrádek na ulici Říční? Dokončovací práce ve zmiňovaném úseku nijak nepokračují, pouze je zde kolíky vyznačen „nějaký prostor“. Kdy uvažuje město Svitavy o dokončení daného úseku, popřípadě o dostavbě mostku pro pěší těsně pod hrází a silnicí?
Předem děkuji za Vaši odpověď.

Jana Brabcová
Odpověď:
Dobrý den paní Brabcová.

Omluvte prosím pozdní dodání odpovědi, bohužel Váš dotaz byl nešťastně načasován vzhledem k naplánovaným dovoleným kompetentních osob. Níže uvádíme odpověď na Vaše dotazy.

Protipovodňová opatření na vodním toku řeky Svitavy realizuje státní podnik Povodí Moravy, který je vlastníkem toku. A proto také veškerá protipovodňová opatření, která vznikla ve městě Svitavy, byla připravována a realizována státním podnikem Povodí Moravy. Podle našich informací byly provedeny drobné úpravy daného úseku. Rozsáhlejší úpravy tak jako v jiných částech podél řeky nelze provést z důvodu nekapacitního železničního mostku.

Součástí čištění koryta a zpevnění bylo také vybudování opěrných pilířů pro budoucí lávku pro pěší. Vlastní příprava komunikace pro pěší by měla řešit úsek od ulice Olbrachtova po křižovatku k zahrádkářské kolonii U Dolního rybníku. V současné době je příprava této komunikace ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí.

Pavel Čížek, místostarosta města Svitavy

Marek Antoš, vedoucí odboru životního prostředí

 
Příspěvek ze dne: 25.05.19
Otázka:
Dobry den. Proc ve Svitavach nema v sobotu otevreno prekladiste? Rekonstruji byt a odpad pak musime slozite vozit az do Policky, kde obcanum mesto vychazi vstric a prekladiste je otevreno i o sobotach. Pak se nelze divit, ze odpad nechavaji lide u popelnic, v lese atd.. Proc s tim mesto nic nedela? Dekuji.
Odpověď:
Dobrý den paní Padrtková.

Překladiště není v sobotu otevřeno z ekonomických důvodů. Primárně totiž slouží k překládce komunálních odpadů z území, které obhospodařuje společnost LIKO Svitavy a.s.

Stavební odpad, který je možno na překladišti ukládat jen během pracovních dní, je v sobotu možné ve Svitavách uložit pouze na sběrném dvoře. Na sběrném dvoře je však malá váha, proto nemůžeme v současné době zajistit příjem stavebního odpadu na rozměrnějších autech.
V návaznost na připravovaný projekt na rekonstrukci sběrného dvora se počítá s instalací velké váhy i na sběrném dvoře. Město Svitavy podalo v letošním roce žádost o podporu tohoto projektu z Operačního programu Životní prostředí. S ohledem na složitý proces na vyřízení této dotace však počítáme v kladném případě s rekonstrukcí sběrného dvora v období 2020-2021.

Do té doby je bohužel nutné zajistit likvidaci stavebního odpadu ve Svitavách na překladišti v pracovní dny nebo v sobotu na sběrném dvoře za použití menší techniky.

Děkujeme za pochopení.
Marek Antoš, vedoucí odboru životního prostředí
 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29