Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 28.11.14
Otázka:
Dobrý den,
před hrází u Dolního rybníka ve Svitavách je uložen materiál- kamínky apod. k úpravám cest, domnívám se.Komu tento materiál patří nevím.Podle toho, že si z materiálu soukromníci odvážejí v nádobách, pytlích, a to v osobních autech bych se domnívala, že si každý může odvézt co jeho osobní auto uveze.Děje se tak za bílého dne.Takže mě zajímá komu materiál patří.Děkuji za odpověd´.Kuncová E.
Odpověď:
Dobrý den, paní Kuncová,
děkujeme za upozornění. Je dobré, když není lidem lhostejné, co se kolem děje. Není ani správné, že si někteří občané bez ostychu přivlastní vše, co není přitlučené, za plotem nebo pod zámkem. A neomlouvá je ani fakt, že v tomto případě jde většinou o materiál bez větší hodnoty. Uvedenou plochu využívají jako dočasnou deponii (přechodnou skládku) stavebního materiálu různé firmy, které provádějí výkopové práce na území města a materiál je zde uskladněn před odvozem na skládku. Cennější materiál jako štěrk, kamenivo, písek nebo zemina jsou ukládány na oplocených plochách uvnitř areálu firem.
S pozdravem Ing. Zuzana Pustinová, tisková mluvčí, zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz
 
Příspěvek ze dne: 23.11.14
Otázka:
Dobrý den, kdy bude, prosím, opraven chodník vedoucí od novinového stánku k ZDŠ tzv. Myšárně ? V tomto dezolátním stavu je již dosti nebezpečný a to hlavně pro děti, které tuto školu navštěvují.
S pozdravem,
Pavel Fochler
Odpověď:
Dobrý den, pane Fochlere,
 Vámi uvedená část chodníku je zařazena do bezbariérových úprav chodníků a v současné době je zpracováván projekt k žádosti o dotaci ze SFDI. S opravou se počítá po obržení této dotace. Pro úplnost musím dodat, že kontrolou provedenou dne 26.11. nebyly zjistěny větší závady ve schůdnosti totoho úseku.
Ing. Miroslav Doseděl, vedoucí odboru dopravy, miroslav.dosedel[zavinac]svitavy[tecka]cz
 
Příspěvek ze dne: 22.09.14
Otázka:
Dobrý den, děkuji panu starostovi města Svitavy Mgr. D.Šimkovi, členům rady města Svitavy, členům zastupitelstva města Svitavy , zaměstnancům městského úřadu za práci a výborné výsledky v posledním volebním období.Výsledků Vaší práce si vážím a užívám, přeji Vám znovuzvolení do dalšího volebního období, domnívám se že umíte, a potom, měli byste dále sklízet ovoce své plodné práce.Děkuji. Evžena Kuncová.
Odpověď:

Dobrý den, paní Kuncová,

jménem všech výše zmiňovaných Vám děkuji za ohodnocení naší práce. Moc si toho vážíme a v případě získání podpory od voličů jsme plně připraveni pracovat dále pro rozvoj našeho města.

David Šimek, starosta města, david.simek[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Příspěvek ze dne: 12.09.14
Otázka:
Prosím o odborné stanovisko pracovníků MU ve Svitavách-Stavebního úřadu¨
Dobrý den,
V případě, že na mém pozemku, podél mého plotu sousedícím se sousedem na mé zahradě, zabuduji
do země 2 kusy zásuvných patek, vzájemně od sebe vzdálené třeba  4 m  a od mého plotu asi 20 cm,do nichž v letním období vsunu volně dva hranolky/třeba 80/80 mm a výšce třeba 2,80 m.Na tyto hranolky zavěsím jen v letním slunečním období markýzu elektricky ovládanou o délce asi
4 m s možnosti jejího výsuvu třeba 2,70 m , s tím, že ji mimo letní slunečnou sezonu rozeberu
a uložím do skladu.   Plnila by vlastně funkci zahradního slunečníku, běžně užívaného na
zahradách. Je třeba k této realizaci si zajistit ohlášení se souhlasem souseda.
         D ě k u j i  za odpověď  Jakl Ivan
Odpověď:

Dobrý den,

         tak, jak to vyplývá z Vašeho popisu, bych se přikláněl ke stanovisku, že tento záměr nebude posuzován jako stavba nebo zařízení ve smyslu stavebního zákona a nebude tedy podléhat povolovacím režimům stavebního úřadu. Ve Vašem popisu není popisována lokalita, ve které má být záměr realizován a zda spadá do místní působnosti našeho obecného stavebního úřadu. V dotčeném území mohou existovat určitá omezení, např. územní plán, ochranná pásma technické infrastruktury, památková zóna, apod. Z tohoto důvodu bych Vám doporučoval konkrétní záměr konzultovat přímo na příslušném stavebním úřadu. Co se týká umístění záměru v těsné blízkosti hranice se sousedním pozemkem, doporučoval bych v rámci zachování dobrých sousedských vztahů projednání umístění záměru s dotčeným vlastníkem sousedního pozemku.

S pozdravem

Roman Poláček, vedoucí odboru výstavby, roman.polacek[zavinac]svitavy[tecka]cz


 
Příspěvek ze dne: 07.08.14
Otázka:
Dobrý den,
zajímalo by mě,jaká aktivita probíhá na parcelách č.196/1, 399/1 a 398 na křižovatce ulic
Svitavská a Hybešova? Pokud se jedná o výstavbu,tak z jakého důvodu jsme nebyli osloveni
se souhlasem jakožto majitelé sousedních parcel? Tak jak to musíme vždy činit my, i když
provádíme nějakou drobnou stavební úpravu na svých nemovitostech.
Podle katastru jsou parcely stále v majetku města Svitavy a navíc jen jedna je stavební, další
dvě jsou dokonce  v zemědělském půdním fondu.
Disponuji neoficiální informací,že se má jednat o několika (snad 4.) patrovou budovu a investor (říkejme mu třeba p.B a p.F)jsou privátní firma...(?!)..
Dnes (7.8.2014) byl pozemek oplocen mobilním oplocením.

Děkuji
Roman Šejnoha
Hybešova 8

Odpověď:
Dobrý den,

na Vámi citovaných pozemcích bylo povoleno umístění stavby polyfunkčního domu (bytový dům s částí prostorů určených pro komerční účely) na základě územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 20. 1. 2014. Stavební povolení bylo vydáno 28. 4. 2014. Stavebníkem je společnost Sinc s r.o., Jiřího z Poděbrad 2593, 530 02 Pardubice, se kterou uzavřelo město Svitavy smlouvu o budoucí kupní smlouvě. Podle smlouvy má být na citovaných pozemcích vystavěn polyfunkční objekt podle studie, kterou vypracoval Ing. arch. Roman Svojanovský.

Vzhledem k tomu, že se jedná o velký počet účastníků řízení (více než 30), bylo oznámení o zahájení řízení a ostatní písemnosti doručovány veřejnou vyhláškou.

Roman Poláček, vedoucí odboru výstavby, roman.polacek[zavinac]svitavy[tecka]cz 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29