Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 23.07.14
Otázka:
Dobrý den.
Prosím odpověď, zda je porušena vyhláška, když na konci své zahrady za plotem spaluji zahradní
odpad, ve formě odříznutých větví stromků-tují, popřípadě přeschlý zahradní plevel, nikoliv
však odpad  domácí. Děkuji za odpověď. Jakl Ivan
Odpověď:
Město Svitavy neupravuje vyhláškou spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění. V otevřených ohništích lze podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, §16, odst. 4, spalovat pouze suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.

Povinnost ohlášení pálení pro občany není zákonem stanovena, při pálení většího množství zbytků však doporučujeme.

Při pálení by mělo být dbáno na to, aby rostlinný odpad byl suchý a v takovém množství, aby rychle shořel. Také doba i místo pálení by měly být zvoleny tak, aby zplodiny vzhledem ke směru větru a poloze obydlí, co nejméně ovlivňovaly okolí a nezhoršovaly životní prostředí.

Rovněž upozorňujeme na § 1013, odst. 1 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kde je uvedeno, že se vlastník zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.

Závěrem uvádíme, že obyvatelé Svitav mají možnost bezplatně využívat k likvidaci rostlinného odpadu jako je posečená tráva, listí, rostlinné zbytky, ořezy keřů a stromů sběrný dvůr na ulici Olomoucká.

Připojujeme i otevírací dobu sběrného dvora. 
Pondělí 8,00 - 15,30
Úterý 8,00 - 17,30 (letní období) / 8,00 - 16,30 (zimní období)
Středa 8,00 - 15,30    
Čtvrtek 8,00 - 17,30 (letní období) / 8,00 - 16,30 (zimní období)
Pátek 8,00 - 14,30    
Sobota 8,00 - 12,00    
Polední přestávka 12,30 - 13,00    

Věříme, že jste Vám poskytli dostačující informace na Váš dotaz.

V případě potřeby nás prosím kdykoliv kontaktujte.

S pozdravem

Ing. Tereza Brusenbauchová
odbor životního prostředí
e-mail: tereza.brusenbauchova[zavinac]svitavy[tecka]cz  
Příspěvek ze dne: 28.07.14
Otázka:
Dobrý den,
dle mých informací, byla zrušena vyhláška města o rušení klidu, sekačkami, stav. pracemi atd. kdy tato jasně vymezovala, který den a hodinu se tyto "neodkladné práce", mohly vykonávat, dny kdy se vykonávat nesměly byly neděle a svátky. Pokud tato vyhláška byla zrušena, je to znát na zvýšené aktivitě v nejbližším okolí našeho domu. Příklad : 6.7.2014, neděle, výměna dlažby na nekryté verandě přes jeden, s námi sousedící dům od nás vpravo, celý den řezání dlažby, prach. 13.7.2014, neděle, rovně ve výhledu, sekání trávy motor.sekačkou, cca od 10.00-12.00hod. 20.7.2014, neděle, sousedovic zahrada, vlevo, stavba pergoly, celý den, řezání trámů řetěz. pilou, zatloukání hřebíků. Myslím si, že by se tato vyhláška, pokud je mrtvá, měla co nejrychleji oživit pokud jsou někteří naši spoluobčané bezohlední a neurvalí.
S pozdravem,
Pavel Fochler  
Odpověď:
Vážený pane Fochlere,

v minulosti město mělo vyhlášku, která hluk v neděli a ve státem uznaných svátcích zakazovala. Konkrétně to byla vyhláška 2/2002 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Účinná byla od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2006. K tomuto datu byla nahrazena vyhláškou 1/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, která již regulaci hlučných strojů a zařízení neobsahovala. K vypuštění příslušného článku došlo proto, že v období let 2004 – 2005 Ministerstvo vnitra ČR při své dozorové činnosti zastávalo názor a poukazovalo na to, že obce k regulaci hluku na svém území nemají zákonné zmocnění, protože jde o výkon státní správy, kterou by měla vykonávat hygienická správa a v důsledku toho jsou vyhlášky takového druhu nebo jejich části protiústavní. Tam, kde Ministerstvo vnitra na podobná ustanovení ve vyhláškách narazilo, vyzývalo příslušné obce ke zrušení takových vyhlášek a pokud se tak nestalo, dávalo podnět Ústavnímu soudu ČR, aby takové vyhlášky proti jejich rozpor s Ústavou zrušil. Přibližně do poloviny roku 2006 byla rozhodovací praxe Ústavního soudu taková, že takové vyhlášky skutečně rušil. Proto i pracovní skupina, která na Městském úřadu Svitavy připravovala na začátku r. 2006 novou vyhlášku k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, příslušný článek z textu návrhu nové vyhlášky vypustila. V závěru roku 2006 se však z neznámých příčin rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR otočila o sto osmdesát stupňů a nadále již tato ústavní instituce neakceptovala návrhy Ministerstva vnitra na zrušení vyhlášek regulujících hluk a začala zastávat názor, že takové předpisy obcí nejsou s Ústavou ČR v rozporu.
Tato situace nicméně nastala v době, kdy město Svitavy již ve své vyhlášce regulaci hluku nemělo.

S přáním příjemného dne

Bc. Lubomír Dobeš
tajemník Městského úřadu Svitavy
 
Příspěvek ze dne: 23.07.14
Otázka:
Přejí dobrý den všem v kteroukoliv hodinu,
zajímalo by mne,jakou tendenci má v městě Svitavy počet obyvatel. Zdali klesá, stagnuje, či roste
Děkuji za odpověď
Odpověď:
Dobrý den,
počet obyvatel města Svitavy má mírně klesající tendenci.

Pro Vaše porovnání - počet obyvatel k 1. lednu:
2008 - 17373
2009 - 17330
2010 - 17230
2011 - 17264
2012 - 17110
2013 - 17109
2014 - 17136

Pěkný den

Pavla Velecká, odbor vnitřních věcí, pavla.velecka[zavinac]svitavy[tecka]cz  
Příspěvek ze dne: 05.06.14
Otázka:
Dobrý pěkný den.
Potřeboval jsem si ověřit některé přesné citace ze zápisů z jednání MZ z roku 2010 a 2012. Bohužel jsem je však na obvyklém místě nenalezl. Můžete mi říci, kam byl archív přemístěn ?
Mičánek Jaromír
Odpověď:
Vážený pane Mičánku,
archiv zápisů z jednání  zastupitelstva města byl z webové stránky města odstraněn. Do zápisů z jednání zastupitelstva a usnesení přijatých do 31. prosince 2012 mají občané města právo nahlédnout na sekretariátu starosty a tajemníka v budově T. G. Masaryka 35 nebo na podatelnách v budovách úřadu T. G. Masaryka 25 a Dvořákova 3. Na uvedených místech jsou občanům města k dispozici zápisy a usnesení i s osobními údaji. Protože na webu města mohou do uvedených dokumentů nahlížet i osoby, které nejsou občany města, jsou zde osobní údaje znepřístupněny. Pro srozumitelnost uvádím, že občanem města je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je ve městě hlášena k trvalému pobytu nebo osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území města nemovitost. Uvedené předpoklady musí být před nahlédnutím do zápisů z jednání zastupitelstva a do přijatých usnesení prokázány.
S přáním příjemného dne
Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, lubomir.dobes[zavinac]svitavy[tecka]cz
 
Příspěvek ze dne: 22.05.14
Otázka:
Dobrý den,
téměř před rokem byl prezentován záměr regenerace sídliště u vlakového nádraží.
Bohužel založená facebooková stránka ani web města neobsahují žádné další informace o postupu projektu.
Sešly se nějaké zajímavé podněty?
Je už projekt v nějaké další fázi?
Kdy dojde k jeho realizaci?

Děkuji za další informace a přeji krásný den.

Luboš Branda
Odpověď:

Dobrý den,

záměr regenerace sídliště u vlakového nádraží samozřejmě pokračuje dál. Máte pravdu, že na facebookových stránkách ani na webu města další informace nejsou, neboť studie zatím není dokončena. Po předložení konceptu s připomínkami veřejnosti, kterých se sešlo nemálo (to je myslím příjemné zjištění zájmu), jsme vše i s podněty z naší strany (záležitosti veřejné zeleně, dopravy atd.) vyhodnocovali a následně předali ke kompletnímu dokončení studie. Ta by mohla být hotova do konce srpna tohoto roku. Následně by byla prezentována včetně úvahy časového harmonogramu realizace jednotlivých částí. Souběžně jsme již zahájili projekční práce na první etapě, kterou je pro nás, ale vyplývá to i z podnětů, rekonstrukce části ulice 5. května od nástupní budovy vlakového nádraží směrem k sídlišti. Zde proběhly průzkumné práce a již se pracuje na projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení. Akce bude zařazena do rozpočtu příštího roku. Navíc se jeví i možnost na tuto investici získat dotaci k podpoře regenerace veřejných ploch panelových sídlišť.

Podněty občanů byly spíše obecnějšího charakteru a týkaly se zlepšování stavu parkování v území, řešení zeleně, úpravy chodníků, dětských hřišť atd. Byly však i zcela detailní – např. kde by měly být budovány lavičky a sušáky na prádlo.

Kdy tedy dojde k realizaci? Rekonstrukce ulice 5. května bude realizována v roce 2015. Další etapy potom v návaznosti, zejména podle vyhodnocení daného problému v území a finančních možností. V rámci přípravy bude snahou vždy zajistit možnost případné dotace, která by ulehčila finančním nákladům z vlastního rozpočtu města.

Pavel Čížek - místostarosta města Svitavy, pavel.cizek[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29