Poplatek za komunální odpad v roce 2020

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo na svém jednání dne 13. prosince 2019 „Obecně závaznou vyhlášku města Svitavy č. 8/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ platnou od 1. ledna 2020. Pro rok 2020 se výše poplatku zvýšila o 24 Kč oproti roku 2019 na 684 Kč na osobu za kalendářní rok z důvodu zvýšených nákladů na skládkování, PHM, mzdy a špatné situace na trhu s vytříděným odpadem (papír, plast). Tato částka však nepokrývá veškeré náklady spojené se základními službami odpadového hospodářství ve městě Svitavy (směsný komunální odpad, vytříděné složky komunálního odpadu, nebezpečný odpad), které město hradí společnosti LIKO Svitavy a.s. Skutečné náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu činí 708 Kč na osobu za kalendářní rok. Pro dokrytí skutečných nákladů musí být použity prostředky získané od společnosti EKO-KOM a.s. za vytříděné složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojový karton, kovy), které občané v průběhu roku odložili do kontejnerů na separovaný sběr. Pro rok 2020 se jedná o částku v celkové výši 418 104,- Kč. Poplatek lze zaplatit pouze jednorázově na celý rok v období od 2. ledna do 30. června 2020, a to v hotovosti, bankovním převodem, případně platební kartou na podatelně Městského úřadu. Pro omezený počet domácností je připraven bonus za včasné uhrazení poplatku v podobě sady tašek na třídění (plast, papír, sklo, kovy).