Grantový program města Svitavy pro rok 2020

ÚVOD:

Účelem tohoto programu je finančně podpořit nestátní neziskové organizace, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby, které provozují veřejně prospěšnou činnost a volnočasové aktivity pro děti a mládež na území města Svitavy v určených oblastech. Tato pravidla stanovují postup a podmínky pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města (dále jen „dotace“). Vychází ze zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ze zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.

OBSAH :

 1. ČÁST OBECNÁ
 2. ČÁST SPECIFICKÁ
  Specifikace postupu a podmínek pro poskytnutí finančního příspěvku v oblasti:
  1. sociální služby a humanitární pomoc
  2. kultura
  3. sport a turistika
  4. životní prostředí

Seznam schválených projektů v roce 2019

Seznam schválených projektů v roce 2018