Grantový program města Svitavy pro rok 2020 v oblasti „Příspěvky na ošetření významných stromů“

ÚVOD:

Účelem tohoto programu je finančně podpořit fyzické osoby, fyzické osoby s oprávněním k podnikání a právnické osoby vlastnící významné stromy rostoucí na pozemcích na území města Svitavy. Tato pravidla stanovují postup a podmínky pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města (dále jen „dotace“). Vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

OBSAH :

  1. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Svitavy
  2. Specifikace postupu a podmínek pro poskytnutí dotace
  3. Příloha: Formulář žádosti o poskytnutí dotace

Seznam schválených projektů v roce 2019