Rok 2016


I. Příjmy
     
Třída 1 -  Daňové příjmy 203 240,0
 
  • daně
176 300,0
 
  • poplatky a odvody
26 940,0
Třída 2 -  Nedaňové příjmy 82 284,1
 
  • z vlastní činnosti vč. nájemného
78 993,1
 
  • splátky půjček
3 291,0
Třída 4 -  Neinvestiční přijaté transfery 28 474,0
  BĚŽNÉ  PŘÍJMY  CELKEM 313 998,1
     
Třída 3 -  Kapitálové příjmy 17 906,0
  Příjmy z prodeje majetku 16 406,0
  Ostatní kapitálové příjmy 1 500,0
Třída 4 -  Investiční přijaté transfery 4 954,1
  INVESTIČNÍ  PŘÍJMY  CELKEM 22 860,1
     
  PŘÍJMY CELKEM 336 858,2
     

II. Výdaje
     
  Odvětví  
  Zemědělství a lesní hospodářství 1 737,0
  Průmysl, obchod, služby 3 502,0
  Doprava 15 403,0
  Vodní hospodářství 1 655,0
  Vzdělávání a školské služby 22 496,0
  Kultura, církve a sdělovací prostředky 32 554,5
  Tělovýchova a zájmová činnost 23 520,0
  Zdravotnictví 114,0
  Bydlení, komunální služby a územní rozvoj                  28 911,9
  Ochrana životního prostředí 25 233,4
  Sociální služby a pomoc 14 784,7
  Bezpečnost, požární ochrana 11 964,9
  Územní samospráva 69 123,4
  Finanční operace 19 989,9
Třída 5 -  BĚŽNÉ  VÝDAJE  CELKEM 270 990,0
     
Třída 6 -  KAPITÁLOVÉ  VÝDAJE 101 986,3
     
  VÝDAJE  CELKEM 372 976,3
     
 
SCHODEK
-36 118,1
  FINANCOVÁNÍ 36 118,1
    0.0
     

III. Financování
     
  Přijetí úvěrů, půjček 0,0
  Splátky úvěrů -21 066,3
  Převody z bankovních účtů 57 184,4
     
Třída 8 -  FINANCOVÁNÍ  CELKEM 36 118,1


Rozpočet byl schválen zastupitelstvem města dne 23. 3. 2016