Výroční zpráva za rok 2017

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva obsahuje údaje podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále "zákon") za období 1.1. – 31.12.2017 a zahrnuje poskytování informací pouze Městským úřadem Svitavy (dále „MěÚ“) a Městskou policií Svitavy (dále „MPS“). Výroční zpráva byla projednána a schválena na zasedání Rady města Svitavy dne 22. 1. 2018.


  MěÚ MPS
Počet podaných žádostí o informace: 22 1
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 2 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace:

S městem nebyl v roce 2017 veden žádný soudní spor o poskytnutí informací.

Počet stížností podaných podle § 16a zákona:

V roce 2017 byly podány 2 stížnosti podle § 16a zákona.
Důvodem první stížnosti byl postup jednatele společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. při vyřizování žádosti o poskytnutí informací, týkajících se nákladů, které společnost vynakládá v souvislosti s úklidem a údržbou prostranství u rybníka Rosnička ve Svitavách. Stěžovateli bylo sděleno, že postup jednatele společnosti byl odsouhlasen Radou města Svitavy při výkonu působnosti valné hromady společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. a byl v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
Důvodem druhé stížnosti byl postup povinného subjektu, který dle tvrzení stěžovatele neposkytl na základě jeho žádosti informace, týkající se vymáhání daňových nedoplatků. Stěžovateli bylo sděleno, že jeho žádost o poskytnutí informace byla vyřízena v zákonem stanovené lhůtě v souladu s jeho požadavkem odesláním požadovaných informací na
e-mailovou adresu.

Zpracoval:

Bc. Lubomír Dobeš
tajemník MěÚ Svitavy

 

Mgr. David Šimek v.r. Pavel Čížek v.r.
starosta města Svitavy místostarosta města Svitavy