Poskytnuté informace za rok 2017

odpověď na žádost ze dne 28. 12. 2017, týkající se chovu psa v bytě v obci Březová nad Svitavou

odpověď na žádost ze dne 11. 12. 2017, týkající se správních řízení podle zákona o státní památkové péči

odpověď na žádost ze dne 29. 11. 2017, týkající se implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 

odpověď na žádost ze dne 16. 11. 2017, týkající se objektu č. p. 147 v katastrálním území Radiměř

žádost ze dne 16.11.2017, týkající se nemovitostí v katastrálním území Radiměř
Doprovodná informace: Předmětem žádosti bylo poskytnutí kopií dokumentů, týkajících se staveb rodinného domu č.p. 475 a rodinného domu č.p. 474 v katastrálním území Radiměř. Informace byla poskytnuta zasláním kopie územního souhlasu a souhlasu s ohlášením stavby a kopie protokolu ve věci povolení užívání předmětných staveb.

odpověď na žádost ze dne 3. 11. 2017, týkající se informačního systému evidence obyvatel

odpověď na žádost ze dne 3. 11. 2017, týkající se způsobu vyřízení dotazu členky zastupitelstva města

odpověď na žádost ze dne 31.10.217, týkající se poskytování telekomunikačních služeb pro město Svitavy

odpověď na žádost ze dne 16. 8. 2017 o poskytnutí informací souvisejících s výskytem škodlivých ptáků ve městě

odpověď na žádost ze dne 26. 7. 2017, týkající se přijímání podnětu ke kontrole a provádění kontrol podle zákona o ochraně ovzduší

odpověď na žádost ze dne 14. 7. 2017 o poskytnutí informací, týkajících se vymáhání daňových nedoplatků

odpověď na žádost ze dne 4. 7. 2017 o poskytnutí informací, týkajících se zajišťování zpětného odběru a využití odpadů z obalů

odpověď na žádost ze dne 19. 5. 2017 o zaslání nájemní či jiné smlouvy, týkající se pozemků v katastrálním území Čtyřicet Lánů a Svitavy-předměstí včetně záměru obce a rozhodnutí příslušného orgánu obce o schválení uzavření této smlouvy

odpověď na žádost ze dne 22. 5. 2017, týkající se poskytnutí seznamu právnických osob, které splňují podmínky § 2 odst. 1 písm. n) zákona o registru smluv, v nichž má město Svitavy samostatně nebo s jiným územním samosprávným celkem většinovou majetkovou účast

odpověď na žádost ze dne 16. 5. 2017, týkající se přehledu dotací, které město Svitavy získalo v letech 2015 až 2017

odpověď na žádost ze dne 14. 1. 2017, týkající se plnění podmínek stanovených ve smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Svitavy a Českým rybářským svazem, místní organizací Svitavy

odpověď na žádost ze dne 16. 1. 2017, týkající se počtu zpracovaných žádostí k trvalému a dočasnému odnětí zemědělské půdy ze ZPF v letech 2014 až 2016

žádost ze dne 24. 1. 2017 o poskytnutí smluv uzavřených mezi městem Svitavy a společností Českomoravská komoditní burza Kladno
Doprovodná informace: Předmětem žádosti bylo poskytnutí veškerých smluv uzavřených mezi městem Svitavy a společností Českomoravská komoditní burza Kladno, se sídlem Kladno, Kročehlavy, náměstí Sítná 3127, PSČ 272 01 a jejich dohodců FIN-servis a.s., MM TRADER CZ, a.s. a PROSPEKSA, a.s., včetně zadávacích podmínek vztahujících se k zadávacím řízením, resp poptávkovým řízením realizovaným v letech 2013 až 2016, v rámci nichž došlo k uzavření smlouvy s uvedenými dohodci, bylo-li takové řízení realizováno.
Informace byla poskytnuta dne 3. 2. 2017 zasláním kopií požadovaných dokumentů do datové schránky žadatele.

odpověď na žádost ze dne 24. 2. 2017, týkající se evidence tzv. šikanózních žádostí o informace a počtu vyřízených žádostí o informace v letech 2015 až 2016

odpověď na žádost ze dne 2. 3. 2017, týkající se městských bytů