Nový terminál vlakového nádraží

20Dub2017

Příprava největší jednorázové přestavby veřejného prostranství ve městě - prostoru před vlakovým nádražím - pokračuje. Město zahajuje přípravu úpravy území na ulici 5. května, kde by mělo dojít k velké změně v podpoře využívání veřejné hromadné dopravy, ať již vlakové či autobusové. Stávající stav je problematický z hlediska nástupních prostor u autobusových linek, při parkování osobních automobilů a také z hlediska bezpečnosti chodců. Záměrem je vybudovat bezpečná řešení dopravního systému v ulici 5. května s navýšením ploch pro parkování osobních automobilů (na 58 parkovacích míst), vybudování nových chodníků s řešením bezbariérových nástupů, úpravu zastávek pro autobusovou dopravu, vybudování nových veřejných pobytových ploch s mobiliářem a prostory pro úschovu a odstavování jízdních kol (74 stání), také posílení zeleně. Nejprve proběhly administrativní kroky k vydání jednotlivých stavebních povolení pro celou akci. Dále byly zahájeny projekční práce na dokumentaci pro výběr zhotovitele, které budou ukončeny do konce června tohoto roku.

Projektová dokumentace řeší přestavbu území jako dva propojené úseky.

První je od ulice Tovární k ulici Nádražní
Zde dojde ke kompletní rekonstrukci komunikace s odvodněním, výstavbě nového chodníku a veřejného osvětlení, rozšíření parkovacích a odstavných ploch, zjednosměrnění dopravního provozu směrem od ulice Nádražní k ulici Tovární, vytvoření cyklopruhu, bezbariérových úprav, vytvoření nových pobytových ploch s mobiliářem, vybudování prostoru pro úschovu a odstavení jízdních kol a posílení zeleně.

Druhý úsek je od ulice Nádražní k železničnímu přejezdu se závorami na ulici 5. května
I zde dochází k rekonstrukci komunikací odvodněním a bezpečnostními prvky, dále ke sjednocení zastávek v území pro veřejnou autobusovou dopravu. Bude posílen i mobiliář a zeleň a přibude nové veřejné osvětlení. Po zpracování projektové dokumentace bude probíhat výběrové řízení na realizační firmu, která by se do stavebních prací měla pustit ke konci roku 2017, či na začátku roku 2018. Doba realizace je plánována na jeden rok a investiční náklady by se měly pohybovat kolem necelých 70 mil. Kč. Investice akce bude podpořena dotací z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 90% všech uznatelných nákladů. V rámci přípravy stavby byla zpracována fotodokumentace před stavbou a vizualizace území po přestavbě. Veřejnost si tak může lépe představit, jak bude území vypadat. Obyvatelé i návštěvníci města, kteří využívají veřejnou hromadnou dopravu s návazností na dopravu individuální a zejména ti, jež pravidelně dojíždějí za prací a službami, jistě chystanou úpravu ocení.                  

Pavel Čížek
Petr Šmerda

VIDEO-PREZENTACE ZDE.