Setkání pedagogů PdF UHK s pracovníky prevence ve Svitavách

V roce 2013 uzavřelo město Svitavy písemnou dohodu o spolupráci mezi městem Svitavy a PdF UHK. Spolupráce je uskutečňována především prostřednictvím katedry sociální patologie a sociologie. Součástí spolupráce byly v minulých letech především stáže studentů v zařízeních prevence v partnerských organizacích města Svitavy, společná setkání pedagogů a pracovníků z praxe na vzdělávacích akcích ve Svitavách, Hradci Králové nebo prostřednictvím konferencí Sekce sociální patologie Masarykovy sociologické společnosti. Další formou spolupráce jsou pravidelní oponentury studentských prací, přednášky pracovníků organizací z oblasti sociálních služeb na pedagogické fakultě, účast pedagogů na vybraných projektech města Svitavy, výstavy zaměřené na společenská nebo sociální témata, spoluúčast odborníků z UHK na specifických sociologických nebo pedagogických výzkumech v regionu Svitavska apod.

Vyvrcholením dosavadní spolupráce bylo dne 12. 9.2017 společné setkání prakticky všech kmenových pracovníků Katedry sociální patologie a sociologie PdF UHK ve vybraných zařízeních sociální prevence v našem regionu se zástupci partnerských organizací. Zahájení za účasti starostů obce Květné, města Svitavy nebo vedení ÚO PČR proběhlo v Květné Zahradě v obci Květná, kde se všichni účastníci seznámili s poskytovanými službami a společně diskutovali o úloze výchovy v sociálních službách nebo preventivních programech a projektech orientovaných zejména na oblast rodiny. Součástí setkání byla i prohlídka Domu na půl cesty, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „Květináč“ nebo statku Květné Zahrady, který poskytuje práci mladým lidem do 30 let a výrazně přispívá přirozenou formou k procesu jejich reedukace nebo resocializace.

Další zastávkou byla obec Vendolí, kde více než 10 let pracuje Bonanza Vendolí, která provozuje tři nízkoprahové kluby (ve Vendolí, Svitavách a Moravské Třebové), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nebo se aktivně účastní specifických preventivních projektů města Svitavy případně preventivních programů uskutečňovaných městy Polička nebo Moravská Třebová. Bonanza je mimo jiné fakultním pracovištěm UHK, kde probíhají praxe studentů. Pedagogy seznámila s provozem zařízení ředitelka Lenka Buchtová a pracovnice v sociálních službách jim nabídli i možnost seznámení se specifickou metodou reedukace, kde je prostředkem výchovy práce s koňmi. V této oblasti dosahuje Bonanza výjimečných výsledků v rámci celé republiky. Na snímcích je zřejmé, že pedagogové dostali možnost metodu i prakticky vyzkoušet. Součástí prohlídky objektů Bonanzy byla i diskuse o připravovaném programu zaměřeném na práci s rizikovými rodinami.

Ve Svitavách, kde návštěva pokračovala, byly předmětem zájmu kolegů z UHK nově rekonstruované prostory Střediska výchovné péče Svitavska na ulici Purkyňova, kde od minulého týdne pracuje celodenní stacionář pro děti s poruchami chování navazující na další služby SVP a především projekt Muzejních animací v městském muzeu a galerii. Zde jsou vytvořeny prostorové i personální podmínky pro výuku řemeslných činností, ale také regionálních dějin. Prostory muzea, projekt Muzejních animací i jeho dosavadní výsledky představila přítomným ředitelka muzea Blanka Čuhelová. Prostory dílen pravidelně navštěvují školy nebo další organizace i jednotlivci z širšího regionu. Rukodělné a řemeslné činnosti jsou také pravidelnou součástí preventivních projektů města Svitavy. Velmi zajímavá byla diskuse o úloze práce ve výchově, která byla i zásadním tématem celodenního setkání. Úlohu pravidelné a soustavné práce ve výchově ocenili všichni pedagogové i pracovníci z praxe.

Poslední zastávkou byla Modrá škola v městské části Lačnov, která v současnosti zabezpečuje pro všechny svitavské školy projekt inkluze a je velkým propagátorem integrace dětí se znevýhodněním do procesu výchovy a vzdělávání. Pedagogové UHK si se zájmem prohlédli veškeré prostory školy za účasti ředitelky i projektové manažerky. ZŠ a MŠ Lačnov je mimo jiné také místem příležitostných praxí nebo návštěv studentů pedagogické fakulty. Po dohodě vedení města, školy i katedry sociální patologie a sociologie uskuteční odborníci z UHK za účasti studentů v průběhu následujících dvou let specifický výzkum zaměřený na zjištění znalostí a dovedností dětí, které prošly inkluzivním modelem výuky.

Celé setkání pedagogů – profesorů, docentů i odborných asistentů s pracovníky z praxe se vyznačovalo vzájemným respektem, porozuměním a úctou k společným tématům z oblasti výchovy a pomáhání. Neobvyklý zájem, pozornost a pokora, která se projevovala nejen v průběhu celého dne, ale po celé roky vzájemné spolupráce, je pro nás všechny v praxi velkou inspirací a osobním vzorem.

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy
Foto: Václav Bělík, vedoucí Katedry sociální patologie a sociologie PdF UHK

Fotogalerie