Realizační tým zpravodaje Naše město

Redakční rada:

  • Jiří Johanides
  • Mgr. Blanka Čuhelová
  • Mgr. Jiří Petr
  • Mgr. Petr Mohr
  • Lenka Suchánková
  • Bc. Petra Soukupová 

 

Inzerce:

 

Odpovědná osoba:

Naše město - Svitavský kulturní a informační měsíčník. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Svitavy. Vychází koncem měsíce v nákladu 7800 ks. Distribuce zdarma. Evidenční číslo MK ČR E 12654. Příspěvky posílejte na společný e-mail: noviny[zavinac]svitavy[tecka]cz.
Sazba, korektury a tisk: Samab Press Group, a.s., Brno.