Opatření na zlepšení kvality vody v rybníku Rosnička

02Led2018

Odbor životního prostředí MěÚ se v průběhu roku 2017 do větší hloubky zabýval důvody ovlivňujícími zhoršenou kvalitu vody v rybníku Rosnička, která dlouhodobě v letním období výrazně omezuje možnost koupání a větší rekreační využití tohoto oblíbeného místa.

Cílem bylo popsat další jevy, které kromě nedostatečného průtoku a obměně vody v rybníku, stejně jako malému objemu vody a jejímu snadnému přehřívání v letním období, mohou či mají vliv na zhoršenou kvalitu vody.

Počátkem roku 2017 byl zmapován způsob likvidace odpadních vod z chat v zahrádkářské kolonii „U Rosničky“ a restaurace Rosnička. Restaurace „Na Plechárně“ nebyla předmětem této kontroly, neboť odpadní vody jsou čištěny v čistírně odpadních vod a vyčištěné jsou poté ještě přes zemní filtr dále vypouštěny do níže položeného Svitavského rybníka (někdy též označovaného jako Nový či Dolní).

Se zástupci místní organizace Českého rybářského svazu byla projednávána problematika chovu ryb i způsob čištění odpadních vod z restaurace Rosnička na kvalitu vody v rybníku. Mimo jiné byl dohodnut společný postup pro možné vápnění rybníka, kdy by příslušná povolení a následnou aplikaci zajišťoval rybářský svaz, přičemž náklady za pořízení vápna by byly hrazeny z rozpočtu města.

Od června do září 2017 pak akreditovaná laboratoř prováděla kontrolu kvalitu vody v rybníku a na přítoku do odkalovací nádrže z obce Javorník. Kromě toho zde zajišťovala Krajská hygienická stanice Pardubického kraje i v roce 2017 kontrolu kvality vody ke koupání. Závěry a výsledky výše uvedených kroků pak byly vyhodnoceny společností Agroprojekce Litomyšl, která je odbornou firmou v oboru ekologie a vodního hospodářství. Kompletní posudek, jehož cílem je identifikace příčin a návrh možných nápravných opatření je uveden v příloze.

Zpracováním posudku zájem o rybník Rosnička nekončí. V roce 2018 plánuje odbor životního prostředí realizaci následujících úkonů a opatření:
- vápnění rybníka
- místní organizace Českého rybářského svazu požádá Krajský úřad Pardubického kraje o povolení aplikace vápna v rámci hospodaření na rybníku
- bylo předjednáno, že aplikaci bude zajišťovat rybářský svaz a náklady za pořízení vápna by byly hrazeny z rozpočtu města
- chov ryb
- s místní organizací Českého rybářského svazu bude dále jednáno o struktuře rybí obsádky. Intenzivní chov ryb s přikrmováním na rybníku Rosnička provozován není, ten je prováděn na níže položeném Svitavském rybníku. Přesto této problematice bude věnována pozornost
- likvidace odpadní vod
- s místní organizací Českého rybářského svazu bude dále jednáno o možnostech zvýšení účinnosti čistícího procesu čistírny odpadních vod z restaurace Rosnička
- využití koagulantu ke snížení přítomnosti sinic
- dávkováním koagulantu do vody v rybníku povede k tvorbě „vloček“ a tzv. nerozpustných komplexů s fosforem, které sinice již nejsou schopny využít a nemohou tak být zdrojem jejich živin
- odbor životního prostředí MěÚ zajistí zpracování cenové nabídky
- využití bakterií ke snížení přítomnosti sinic
- protože předchozí možnost aplikace koagulatu, využívá k omezení sinic chemických látek, odbor životního prostředí MěÚ prověří ke stejnému účelu využít aplikaci bakterií. Opatření ke zlepšení kvality vody na shodném základě již byly ve Svitavách v roce 2017 využívány, i když v menší míře, u jezírka v parku Jana Palacha
- ověření dalších technických opatření
- odbor životního prostředí MěÚ ověří technické a finanční možnosti mechanického odstranění biomasy z hladiny rybníka, která by se usazovala v podobě organických látek v sedimentu u dna, dále pak využití provzdušňování vody s cílem rozložení organických látek v sedimentech, případně oddělení prostoru vyhrazeného pro koupání.

Očekáváme, že výše uvedená opatření přispějí k dalšímu získání informací o množství faktorů ovlivňujících kvalitu vody v rybníku Rosnička a pomohou přijmout konkrétní opatření, která by umožnila zejména prodloužit jeho využití ke koupání v letním období.

Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy počítá, že v závěru roku 2018 bude problematika kvality vody v rybníku opět vyhodnocena a tyto informace bude prezentovat na webových stránkách města v sekci „Životní prostředí Svitavy“.

Příloha:
- Kvalita vody v rybníku Rosnička, Agroprojekce Litomyšl s.r.o., prosinec 2017


Marek Antoš, odbor životního prostředí MěÚ Svitavy

 

Zuzana Pustinová

Soubory ke stažení