Informace zveřejňované podle zákona o svobodném přístupu k informacím

1. Název Město Svitavy
2. Důvod a způsob založení Město Svitavy je územně samosprávným celkem založeným na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Město je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem při postupech  podle správního  řádu  a daňového řádu je krajský úřad.
Dozorovým a kontrolním orgánem ve vztahu k samostatné působnosti je Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené krajský úřad.
Přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok provádí krajský úřad nebo auditor.
3. Organizační struktura /cs/m-47-organizacni-schema/
4. Kontaktní spojení /cs/m-59-kontakty/
4.1 Kontaktní poštovní adresa Městský úřad Svitavy
T. G. Masaryka 5/35
Svitavy
568 02
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
T. G. Masaryka 40/25, 568 02 Svitavy
Dvořákova 2176/3, 568 02 Svitavy
4.3 Úřední hodiny /cs/m-59-kontakty/
4.4 Telefonní čísla /cs/m-59-kontakty/
4.5 Čísla faxu 461 532 141
4.6 Adresa internetové stránky www.svitavy.cz
4.7 Adresa e-podatelny posta[zavinac]svitavy[tecka]cz
4.8 Další elektronické adresy datová schránka: 6jrbphg
5. Případné platby lze poukázat 9005-520591/0100, platby v hotovosti lze hradit 
na pokladně městského úřadu v úředních  
hodinách 
6. IČ 00277444
7. DIČ CZ00277444
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů územní plán
rozvojový plán
rozpočtový výhled
povodňový plán
8.2 Rozpočet /cs/m-45-rozpocet/
9. Žádosti o informace Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu městského úřadu (bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu města (bod 4.7), nebo do datové schránky města (bod 4.8)
10. Příjem žádostí a dalších podání Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na městském úřadu v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu městského úřadu (bod 4.1).
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu města (bod 4.7), nebo do datové schránky města (bod 4.8). Vyřizování příslušných podání se řídí odpovídajícími právními předpisy (správním řádem, daňovým řádem apod.).
11. Opravné prostředky /cs/m-51-opravne-prostredky/
12. Formuláře /cs/m-48-navody-a-formulare/
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací /cs/m-48-navody-a-formulare/
14. Předpisy /cs/m-53-predpisy/
14.2 Vydané právní předpisy /cs/m-57-vyhlasky-a-narizeni/
15. Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací /cs/m-49-sazebnik-uhrad/
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací -
16. Licenční smlouvy -
16.1 Vzory licenčních smluv -
16.2 Výhradní licence -
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. /cs/m-52-vyrocni-zpravy/