Program prevence kriminality města Svitavy pro rok 2018 podpořen státní dotací z MV ČR

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vyhlásil pro rok 2018 Program prevence kriminality, v jehož rámci bylo možné získat dotaci na některé z předem stanovených priorit vycházejících ze strategie v oblasti bezpečnosti a prevence. V dotačním řízení byl připraven projekt s názvem: Svitavy – Aktivity sociální prevence 2018. Celkové náklady na realizaci projektu pro rok 2018 činí cca 763 tis. Kč. V dotačním řízení byl projekt podpořen částkou cca 413 tis. Kč a s finanční spoluúčastí města bude realizován v rozsahu těchto aktivit.

Svitavy – aktivity sociální prevence 2018 (základní popis aktivit):

1. Mentorská asistence:
Jedná se o celoroční práci mentorů a průvodců mentorů s dětmi s poruchami učení, případně s dětmi z nevhodného sociálního prostředí. Mentoring probíhá každý pracovní den v týdnu. Pro jedno dítě je vyčleněn jeden mentor (metorka) – student (studentka) střední školy. Společně se mentor a žák setkávají 2x týdně vždy po dobu 1 hodiny. Mentoři pracují pod dohledem tzv. průvodců mentorů - pedagogických nebo sociálních pracovníků. Součástí aktivity je mentoringt učením, určený pro žáky prvního stupně i vztahový mentoring pro žáky II. stupně. Mentoring učením zabezpečuje Bonanza Vendolí a vztahový mentoring probíhá v Krizovém centru J. J. Pestalozziho. Všechny činnosti v rámci aktivity byly zahájeny od října 2017. Na aktivitě se podílí celkem 45 dětí, 43 mentorů (mentorek) a cca 10 pracovníků z uvedených neziskových organizací.

2. Resocializační program pro mladší predelikventy – „Drž se na uzdě“
Jedná se o výcvik sociálních dovedností realizovaný pro děti s projevy maladaptivního nebo predelikventního chování prostřednictví 10 sobotních dní a jednoho víkendového setkání na statku Bonanzy Vendolí. Děti jsou vytipovány OSPOD MěÚ Svitavy. Na aktivity v rámci projektu navazuje nabídka služeb (aktivizačních činností) pro děti i rodiny. Jedná se o nízkoprahový klub, sociálně aktivizační práce v rodinách, apod. Součástí aktivit je také nabídka pravidelných volnočasových činností na statku Bonanzy Vendolí pro skupinu dětí, které v minulosti již tento program absolvovaly. Záměrem je upevnění sociálních dovedností získaných ve výcviku „Drž se na uzdě“. Na činnostech pracuje celoročně cca 40 dětí a 12 pracovníků.

3. Resocializační program pro rodiny mladších predelikventů
Program se zaměřuje na cílevědomou a dlouhodobou práci s tzv. rizikovými rodinami, jejichž děti jsou ohroženy (pre)delikvencí. Záměrem aktivity je vytvoření, rozvoj nebo znovuobnovení některých sociálních dovedností s pomocí víkendových činností pro rodiny na statku Bonanzy Vendolí. Rodiny jsou vytipovány OSPOD MěÚ Svitavy. Na aktivity bude v rámci sociálních služeb navazovat dlouhodobá přímá sociální práce v rodinách. Předpokladem pro zahájení aktivity je v současnosti probíhající rozsáhlá investice, jejíž součástí je vybudování 4 bytů se sociálním zázemím a komunitní místností v rozsahu cca 5 mil. Kč. Investici hradí převážně z vlastních prostředků Bonanza Vendolí. Do programu budou na podzim 2018 zařazeny 3 – 4 rodiny a na aktivitě budou pracovat celkem 3 pracovnice. V dalších letech program počítá s účastí cca 10 – 12 rodin ročně z celého regionu.

4. Právní poradenství rizikovým rodinám – problematika zadlužování
V rámci aktivity se bude jednat o prevenci zadlužování, poradenství při stanovování výměry výživného, poradenství při rozvodech a právní poradenství pro pomáhající profesionály a dobrovolníky v rámci ostatních aktivit projektu. V případech, kdy se bude jednat o oddlužení, půjde zejména o zpracování podrobné finanční analýzy, právní posouzení závazkových vztahů, komunikaci s exekutory, zpracování podkladů a podání k soudu apod. Aktivita je prováděna 2 pracovnicemi a je určena pro minimálně 50 rodin ročně.

5. Resocializační program pro rodiny starších predelikventů a delikventů – „Návrat“
Jedná se o skupinovou práci s rodinami starších predelikventů a delikventů na statku Květné Zahrady v obci Květná. Aktivita probíhá jeden víkend v každém měsíci. Cílem je podpora vazeb dětí na rodinné prostředí a zajištění jejich návratu do původní rodiny z prostřední střednědobých výchovných zařízení (ZDVOP , SVP ). Součástí aktivity budou problémové a praktické činnosti zaměřené na terapeutické, speciálně pedagogické a aktivizační techniky. V roce 2018 se bude programu účastnit nejméně 6 rodin (cca 15 – 20 osob). Na aktivitě pracují 3 pracovníci.

6. Letní tábor pro děti v péči OSPOD MěÚ Svitavy
Jedná se o 14 denní pobytový tábor na statku Bonanzy Vendolí pro děti v péči OSPOD zaměřený zejména na upevnění sociálních dovedností získaných v některých shora uvedených aktivitách projektu. Tábora se bude účastnit celkem 10 dětí.

Na projektové činnosti budou navazovat další aktivity sociální prevence (na obrázku), které nebyly s ohledem na podmínky dotačního programu do projektové žádosti zařazeny. Společně lze program sociální prevence označit za komplexní.
Pevně věříme, že s pomocí projektových činností pomůžeme co největšímu počtu dětí i rodičů.
O průběhu jednotlivých aktivit nebo dílčích činností budeme průběžně informovat na webových stránkách města Svitavy nebo měsíčníku Naše město.

Zpracoval: dne 18. 4. 2018, PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie