Mezinárodní vědecká konference SOCIALIA 2018 na PdF UHK

Katedra sociální patologie a sociologie PdF UHK společně s Katedrou sociální pedagogiky PdF UHK, Katedrou pedagogiky PdF UMB v Banskej Bystrici a Katedrou Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej si Vás dovolují pozvat na XXII. mezinárodní vědeckou konferenci SOCIALIA 2018 „Ohrožení jedince v současné společnosti“.

Konference se uskuteční ve dnech 18. – 19. 10. 2018.

Místo konání / Conference venue
Objekt společné výuky UHK / The Building of Common Education, UHK
Hradecká 1227, Hradec Králové

Zahájení konference / Conference opening
18. 10. 2018, 10.00 AM

Jednací jazyky / Conference languages
český, slovenský, polský, anglický / Czech, Slovak, Polish, English

Tematické okruhy konference / Conference topics
• Dítě v měnící se společnosti / A child in the changing society
• Senior a rizika současné společnosti / An elderly and the risks of contemporary society
• Preventivní a represivní přístupy k rizikovým jevům / Preventive and repressive approaches to risk phenomena
• Rizikové sociální skupiny v současné společnosti / At-risk social groups in contemporary society
• Role školy ve zdravém vývoji osobnosti / School and the healthy personality development
• Ohrožené a rizikové skupiny dětí a mládeže jako předmět zájmu sociální pedagogiky / At-risk groups of children and youth as an object of interest of social pedagogy
• Případně další témata korespondující s názvem konference / Other topics correspondent to the scope of the conference

Sekce pro studenty a doktorandy / Section for students and PhD students

Důležité termíny / Important dates
30. 6. 2018: zaslání přihlášky / End of registration
31. 8. 2018: zaslání příspěvku / Close of call for papers
31. 8. 2018: úhrada konferenčního poplatku / The conference fee payment deadline
15. 9. 2018: zveřejnění programu konference / Publication of the conference program

Závazná přihláška / Application form

Pokyny pro psaní příspěvku / Style guidelines for conference paper

Konferenční poplatek / Conference fee
1600 CZK (€65)
800 CZK (33 €) studenti / students

Konferenční poplatek uhraďte až po obdržení zálohové faktury!
Zálohová faktura bude vystavena na základě údajů uvedených v přihlášce.
Konferenční poplatek lze hradit pouze bankovním převodem, platba na místě nebude možná.

Please pay the conference fee after receiving the receipt!
The receipt will be issued on the basis of the information provided in the application form.
The conference fee payment can be made by bank transfer only, on-site payment will not be possible.


Organizační výbor – kontaktní email / Organizing Committee – contact e-mail
socialia2018[zavinac]gmail.com[tecka]br />
Vědecký výbor konference / Scientific Committee of the Conference
prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc., Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra sociální patologie a sociologie
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik, Wyższa Szkola Biznesu w Dąbrowie Górniczej
prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Wyższa Szkola Biznesu w Dąbrowie Górniczej
prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky
doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd
doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc., Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra sociální patologie a sociologie
doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky
doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc., Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra sociální pedagogiky
doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
doc. PhDr. Václav Bělík, Ph.D., Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra sociální patologie a sociologie
PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D., Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra sociální patologie a sociologie
Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D., Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra sociální patologie a sociologie

Fotogalerie