Ocenění účastníků Mentorské asistence ve školním roce 2017/2018

Za účasti starosty města Svitavy Davida Šimka se 21. června v obřadní síni města Svitavy uskutečnilo ocenění studentů středních škol – mentorů a mentorek, kteří ve školním roce 2017/2018 působili v projektu prevence kriminality města Svitavy (na snímcích). Projekt je součástí programu podpořeného z dotačních prostředků Ministerstva vnitra ČR pod názvem Svitavy - Aktivity sociální prevence 2018. Projekt se skládá z několika aktivit tzv. sociální prevence.

Hlavním cílem aktivity - Mentorská asistence je posílení motivace ke vzdělávání a sebevzdělávání u žáků s poruchami učení nebo problémy ve vztazích s vrstevníky. Dílčím cílem je výchova mentorů z řad studentů se zájmem o studium humanitních, sociálních nebo pedagogických oborů, možnost pomoci a aktivizace rodin „neúspěšných žáků“, zlepšení přístupu odborníků k rizikovým rodinám ve městě nebo příspěvek k sanaci některých ohrožených rodin.

Pro žáky prvního stupně směřují cíle prostřednictvím přátelského vztahu mentor - žák především do oblasti učení. Základní snahou není naučit žáky pouze konkrétním znalostem v některém předmětu, ale zejména posílit dovednost při vlastní přípravě na vyučování. Pro žáky z druhého stupně, kde je schopnost změn v přípravě na vyučování omezena, je práce zaměřena na tzv. vztahový mentoring, zacílený primárně na posílení sebeobrazu, sebedůvěry a sebereflexe žáka i mentora.

Do mentoringu jsou zapojeni žáci svitavských základních škol s poruchami učení a chování nebo s problémy v učebním procesu. Aktivity se ve školním roce 2017/2018 účastnilo cca 40 dětí. S nimi pracovalo 38 mentorů a mentorek. Na systematickou práci dohlíželo v pozicích tzv. průvodců mentorů 8 profesionálů a dobrovolníků z neziskových organizací – Krizového centra J. J. Pestalozziho a Bonanzy Vendolí. Jednalo se zejména o psycholožky, terapeutky, pedagogy nebo sociální pracovníky (na snímcích někteří společně s mentory). Zázemí pro mentoring bylo zajištěno ve spolupráci s městskou knihovnou v centru Fabrika a v Krizovém centru J. J. Pestalozziho. Do projektu byli aktivně zapojeni také pedagogové svitavských škol. Podíleli se zejména na vytipování dětí a v průběhu roku komunikovali s mentory a přispívali k hledání efektivních způsobů práce s žáky. Mentoři i průvodci mentorů pravidelně komunikovali s rodiči zapojených dětí.

V průběhu roku byla pro mentory připravována pravidelná setkání v rámci tzv. podpůrných skupin. Výsledky reflexe práce mentorů zabezpečovala v týmu Bonanzy Vendolí Mgr. Veronika Šabrňáková, v krizovém centru Mgr. Petra Willantová a Mgr. Irena Valtová. Součástí slavnostního ocenění mentorů byly také fotografie z činnosti v průběhu školního roku, které představila Veronika Šabrňáková z Bonanzy Vendolí, která se společně s Jarmilou Mašlánovou věnují celoročnímu vedení mentorů a mentorek v Bonanze.

Program mentorské asistence v současnosti propojuje i aktivity jednotlivých škol, které v rámci projektu inkluze ZŠ Lačnov zabezpečují nejrůznější formy "doučování" nebo speciální přípravy na vyučování prostřednictvím učitelů, speciálních pedagogů, psychologů a cca tří desítek asistentek. Současný způsob podpory žáků a rodin ve Svitavách je i v rámci ČR na velmi vysoké úrovni.
Věříme, že podstatnou část této velkorysé profesionální i dobrovolnické podpory se podaří udržet i do dalších let a postupně zvyšovat její efektivitu. Základní snahou bude maximum odpovědnosti za proces výchovy ponechat jednotlivým rodinám.

Všem účastníkům mentorské asistence patří poděkování za dlouhodobou a systematickou pomoc znevýhodněným dětem a jejich rodinám.

Na snímku společné foto mentorů a mentorek, účastníků slavnostního ocenění.

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie