Aktivizace rodin na Svitavsku

Bonanza Vendolí, z.ú., která je jedním z hlavních partnerů města Svitavy v oblasti sociální prevence, dokončila rekonstrukci objektu, v němž bude pracovat s rodinami, které jsou v péči sociálních pracovníků (viz fotografie prostor).

Projekt se zaměřuje na systematickou, cílevědomou a dlouhodobou práci s tzv. rizikovými rodinami, jež jsou ohroženy sociálním vyloučením, které má za následek budoucí sociální selhávání jejich příslušníků. Součástí projektu jsou i další navazující činnosti – mentoringový program pro děti neevidované OSPOD a vzdělávání sociálních pracovníků v přímé péči.

Záměrem projektu je změnou (pedagogizací) prostředí a intenzivní společnou činností založenou na učení, práci a hře zvýšit důvěru a motivaci rodiny a akcelerovat tím vytvoření pozitivních vztahů k pracovníkům organizace, která následně v návaznosti na tento projekt poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (podle zákona o sociálních službách).
Projekt vychází z předpokladu, že relativně nízká efektivita sociálně aktivizačních služeb vychází z nedůvěry rodin v poskytovatele. Projekt se tak stává mostem mezi problémem a ochotou rodin k hledání aktivního přístupu k jeho řešení v souladu s individuálními schopnostmi a postavením jejich členů.
Primárně je projekt určen rodinám, jejichž dítě (děti) z regionu ORP Svitavy jsou na návrh pracovníků OSPOD MěÚ Svitavy zařazeny do programu „Drž se na uzdě“, který je určen dětem s projevy maladaptivního nebo predelikventního chování. Současně však projekt přispívá k preventivnímu působení na rodiny a děti, jež doposud nejsou tzv. v hledáčku OSPOD, ale mají dílčí problémy s adaptací na školní prostředí, jež může být zárodkem budoucího sociálního selhávání. Součástí projektu je také zvyšování znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků v přímé péči.

Předpokladem pro práci s rodinami je také jejich ubytování. K těmto účelům slouží Buchtův statek Vendolí, jenž pochází pravděpodobně z roku 1898 (datum na jednom z dochovaných trámů). V rámci shora uvedeného projektu Bonanza přebudovala podkroví statku na 4 místnosti se samostatným sociálním zařízením, kuchyní a jídelnou, kde rodiny najdou zázemí pro krátkodobé ubytování. Do rekonstrukce organizace investovala částku cca 4,8 mil Kč. Část z prostředků (cca 1,3 mil Kč) bude hrazena z dotačních prostředků prostřednictvím MAS Svitava.
V průběhu letních prázdnin prošly nové prostory zatěžkávací zkouškou v podobě několika letních táborů. Práce s rodinami budou zahájeny na konci září letošního roku.

Dne 27. 9. 2018 od 9 do 17 hodin proběhne v Bonanze ve Vendolí Den otevřených dveří, kde můžete získat další podrobnosti o projektu i o dalších aktivitách Bonanzy Vendolí, z.ú.
Jste všichni srdečně zváni…

Zpracoval: PhDr. Erich Stündl, předseda správní rady

Fotogalerie